Autorizim per tregtim me pakice te karburanteve

  1. Akti i kontrollit dhe leja e shfrytezimit te leshuar nga zyra e urbanistikes
  2. Autorizim per hyrje dalje ne rruge, leshuar nga Bashkia Lezhe
  3. Certifikate e regjistrimit tatimor (Nipti)
  4. Certifikaten e kalibrimit te rezervuareve te vendosur ne stacion;leshuar nga organet e metrologjise
  5. Mandat-Pagesa
  6. Projekti teknologjik i depove dhe linjave, te miratuar nga organet e qeverisjes vendore
  7. Vendim i gjykates per regjistrim si person juridik
  8. Vertetim per kontrollin e objektit per respektimin e kushteve teknike, nga IQT

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe