Certifikate per transport mallrash per te trete

  1. Ekstrakt i Q.K.R.-se.
  2. Formulari i kerkeses per aplikim per liçense transporti
  3. Fotokopje e Çertifikates se Kontrollit Teknik, per te gjitha mjetet
  4. Fotokopje e Lejes se Qarkullimit, per te gjitha mjetet
  5. Fotokopje e Siguracionit, per te gjitha mjetet
  6. Mandat-Pagesa
  7. Vertetim nga zyra e Tatim-Taksave ne Bashki, per shlyerjen e Detyrimeve

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe