Çertifikate per transport mallrash per vete

  1. Certifikate e meparshme transporti (nese ka)
  2. Ekstrakt i Q.K.R.-se.
  3. Fotokopje e Çertifikates se Kontrollit Teknik, te mjetit
  4. Fotokopje e Lejes se Qarkullimit, te mjetit
  5. Fotokopje e Siguracionit, te mjetit
  6. Kopje e kontrates se punes (nese pronari i mjetit eshte i punesuar te subjekti)
  7. Mandat-Pagesa
  8. Vertetim nga zyra e Tatim-Taksave ne Bashki, per shlyerjen e Detyrimeve

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe