Dhenie burse per studim

 1. Certifikatë e gjendjes familajre (nga Gjendja Civile)
 2. Deklarate per perberjen familjare se bashku me te ardhurat
 3. Kerkese derguar Keshillit te Bashkise Lezhe
 4. Vertetim Banimi per kryefamiljarin
 5. Vertetim nga dega e Sigurimeve Shoqerore per cdo person mbi
  18- vjec
 6. Vertetim nga Drejtoria e Ndihmes Ekonomike dhe Perkujdesjes
  Shoqerore , per kryefamiljarin
 7. Vertetim nga drejtoria e Tatim Taksave Lezhe, se nuk ka
  biznes, per çdo person mbi 18-vjec
 8. Vertetim nga seksioni i administrimit te tokes per
  kryefamiljarin
 9. Vertetim nga Shkolla ku eshte i rregjistruar nxenesi ose
  student( dega, viti)
 10. Vertetim nga Z.R.P.P. Lezhe per personat mbi 18 vjeç qe nuk
  disponon pronë/banesë
 11. Vertetim nga Zyra Rajonale e Punesimit per cdo person te
  papune mbi 18-vjec
 12. Vertetim page ( N.q.s jane ne pune  pjestaret e familjes)

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe