Donacione

Referuar ligjit Nr.68/2017"Për financat e vetëqeverisjes vendore"

Donacionet e përfituara nga njësitë e vetëqeverisjes vendore bëhen kurdoherë publike, përfshirë emrin e donatorit, shumën dhe qëllimin e donacionit.

Të ardhurat nga Donacionet:

 

Nr

Emri i Donacionit

Shuma e Donacionit

Qëllimi i Donacionit:

1

Operae Life Onlus

293,230 €

Qendra për Shendetin e Nenes dhe Fëmijes.

2

Bashkimi Evropian

100,000 €

Forcimi i partneritetit mes qeverisjes vendore dhe shoqërisë civile, bazuar në projekte me financimin e organizatave të shoqërisë civile nga buxhetet e qeverisjes vendore për të nxitur angazhim më të madh qytetar në vendimmarrje dhe përmirësim të shërbimeve lokale.

3

Organizata Shqiptare e  Urdhrit të Maltës

100,000 €

Integrimi i fëmijeve të komunitetit rom dhe egjiptian,

të oforjë sherbime për fëmijet në situate rruge.

5

HELVETAS Swiss Intercooperation (HIS) Shqipëri, DLDP

44,490 €

Mështetje për sistemin e menaxhimit të mbetjeve urbane

6

HELVETAS Swiss Intercooperation (HIS) Shqipëri, DLDP

11,050 €

Zgjerimin e Sistemit të integruar të zyrave me 1 ndalesë.

7

Bashkimi Evropian dhe KFV

1,729,562 €

Ndërtimi I Ujësjellesit të fshatrave Kallmet I Madh dhe Kallmet I Vogel ë Bashkinë Lezhë

 

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe