Drejtoria Juridike

MISIONI:

  1. Sigurimin e zbatimit të ligjshmërisë në praktikën e vendimmarrjes së Këshillit të Bashkisë, aktet administrative të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë dhe në të gjithë veprimtarinë administrative të bashkisë, dhënjen e ndihmës juridike të gjitha drejtorive dhe sektorëve që janë në juridiksionin e Bashkisë Lezhë.
  2. Trajtimin dhe zgjidhjen brenda kuadrit të kompetencave, kërkesat dhe ankesat e qytetarëve që i drejtohen për zgjidhje Drejtorisë Juridike. Kur për zgjidhjen e kërkesave nevojiten të dhëna nga zyrat e tjera të Bashkisë do realizohet bashkëpunimi në trajtimin e problemit.
  3. Organizimin dhe menaxhimin e punës për realizimin e prokurimeve publike në bashkëpunim me strukturat përkatëse të Bashkisë.
  4. Përfaqëson institucionin ose strukturat e bashkisë në proceset gjyqësore të të gjitha niveleve, ku ato janë apo bëhen palë, me autorizim të Kryetarit të Bashkisë apo të Këshillit Bashkiak.
  5. Relaton pranë Kryetarit të Bashkisë Lezhë në çdo kohë mbi ecurinë e punës së drejtorisë problemet e ndryshme, mënyrën e zgjidhjes së tyre, proçedurat e prokurimit dhe problemet e hasura gjatë zbatimit të tyre.


Informacion për proçedurat e prokurimit apo proçedurat konkuruese të konçesionit /partneritetit publik privat, përkatësisht sipas
parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006,“Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për konçesionet dhe partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit publik.

Kliko këtu për legjislacionin e plotë në lidhje me prokurimin publik

Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për vitin 2014

Regjistri i parashikimeve të prokurimeve publike për vitin 2015

Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për vitin 2015

Regjistri i parashikimeve të prokurimeve publike për vitin 2016

Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për vitin 2016

Regjistri i realizimeve të prokurimit publik - Viti 2019

Regjistri i parashikimit te  prokurimeve  2019 - Shpenzimet

Rregjistri i parashikimit te  prokurimeve  2019 - Investimet

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe