Drejtoria e Burimeve Njerezore

DREJTOR: Lindita PALI

Kontakt: palilindita@yahoo.com

ARSIMI:

2015-2017 E drejta civile dhe tregtare, Kolegji Universitar "Wisdom"

2009-2012: Drejtesi, Kolegji Universitar "Wisdom"

1997-2001: Dega Gjuhe Letersi - Universiteti i Shkodres "Luigj Gurakuqi"

 

EKSPERIENCE PUNE:

2017- deri tani: Drejtoreshe e Burimeve Njerezore, Bashkia Lezhe

2015-2017: Drejtoreshe, Qendra e Zhvillimit Ditor

2014-2015: Specialiste, komuna Shenkoll

2005-2013: Pergjegjese administrate, Prefektura e Lezhes

2002-2005: Mesuese, shkolla 9 vjeçare "Gjergj Kastrioti"
2001-2002: Mesuese, shkolla e Mesme e Pergjithshme "Hydajet Lezha"

 • Ka si funksion kryesor te ofroje ne perputhje me legjislacionin dhe politikat lokale te deklaruara e votbesuara nga komuniteti, sherbimet njerezore si ato qe lidhen me personelin dhe praktikat e rekrutimit per ne administraten e Bashkise dhe ne aspektin e mirëadministrimit te detyres funksionale nga çdo punonjes i administrates dhe institucioneve vartese.
 • Kjo drejtori krijon premisa dhe kushte qe administrata te realizoje sherbimet baze ndaj komunitetit në përputhje me legjislacionin, me politikat e zhvillimit, vendimet e Keshillit Bashkise, udherat dhe urdheresat e dala nga Kryetari i Bashkise.
 • Pergatit infrastrukturen ligjore, per fillimin e procedurave per rekrutimin e punonjesve te rinj ne administraten e Bashkise.
 • Merr masa dhe organizon punen, per trajnimin dhe kualifikimin e personelit, duke i dhene prioritet punonjesve te rinjë, ne sektorë te ndryshem te Bashkise.
 • Nepermes sektoreve te veçante si protokolli dhe arkivi, ka pergjegjesine te ruaj, administroje dhe arkivoje dokumentacionin zyrtar qe hyn apo prodhohet nga punonjesit e Bashkise.
 • Krijon kushte dhe mundëson takimet e Kryetarit te Bashkise, me persona zyrtare dhe komunitetin e interesuar, per takime me rendesi publike (zyrtare) dhe vetjake.
 • Pergjigjet per problemet e mbarevajtjes se sherbimeve logjistike brenda Bashkise; Nenshkruan kontrata lidhur me sherbimet qe ofron kjo drejtori punonjesve te administrates ne raport me te tretet.
 • Evidenton problematiken e dites dhe ndihmon ne shmangjen e faktoreve subjektiv qe pengojne ecurine e proceseve normale ne sherbim te komunitetit dhe detyrave te ngarkuara.
 • Propozon projekte, per permiresimin e punes, per ngritjen e nivelit teknik dhe administrativ te punonjesve dhe ofron mundesi, per kualifikim e shkembim pervoje me njesi homologe dhe institucione trajnuese, brenda e jashte vendit.
 • Harton rregulloren e Bashkise dhe nxit e asiston hartimin e rregulloreve te institucioneve vartese, ne baze te kompetencave ligjore dhe pervojes se punes te çdo sektori.
 • Pergatit, administron dhe pasuron ne menyre permanente dokumentacionin e personelit te administrates dhe institucioneve vartese.

Nivelet e pagave per Ekzekutivit dhe Nepunesit e tjere

 
 
 

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe