Drejtoria e Kultures, Turizmit, Arsimit dhe Sportit

MISIONI:

• Sektori i Arsimit harton projekt- buxhetin e arsimit
• Bën investime në institucionet e arsimit parauniversitar
• Përgatit dhe paraqet relacione në Këshillin e Bashkisë
• Bën pranimin e kërkesave të bursave të studimit të nxënësve të viteve të para të shkollave të mesme profesionale dhe viteve të para të arsimit universitar
• Përgatit dhe paraqet para Këshillit Bashkiak për miratim kërkesat për bursa si për shkolla të mesme ashtu edhe për shkolla të larta
• Ndjek problemet higjeno-sanitare të institucioneve arsimore të qytetit në bashkëpunim me Drejtorinë e Financës, Juridike dhe sektorin e Shëndetësisë
• Me propozim të DAR trajton problemin e emërtimit të shkollave dhe kopshteve
• Në bashkëpunim me DAR, Policinë Bashkiake, Policinë e Rendit dhe Drejtorinë e Shkollave siguron mbarëvajtjen e mësimit dhe aktiviteteve të ndryshme në shkolla
• Bën studime afatmesme dhe afatgjata mbi numrin e nxënësve në shkolla në të ardhmen
• Krijon kushte normale për nxënësit që frekuentojnë konviktet
• Stimulon nxënësit me rezultate të larta dhe ndihmon në organizimin e aktiviteteve të ndryshme ndërmjet shkollave
• Nxit shkollat për ti njohur nxënësit me historinë e qytetit, duke u krijuar mundësinë e vizitave në objektet historike të qytetit
• Në bashkëpunim me DAR bën konkurse me tematika të ndryshme si edhe kampionate sportive midis shkollave
• Propozon ne Ministrinë e Arsimit dhe Sportit hapjen e degëve të reja në përshtatje me kërkesat e tregut të punës  për shkollën e mesme profesionale “Kolin Gjoka”

DREJTORIA E ARSIMIT, TURIZMIT, KULTURËS DHE SPORTIT

SEKTORI I ARSIMIT

 

Lloji i dokumentit të ofruar

Afati i marrjes

Ofrohet nga:

Pagesa

Vërtetim nëse është trajtuar apo jo me bursë nga Këshilli Bashkiak Lezhë

2 ditë

Ofrohet nga DATKS

Falas

Vërtetim që është akomoduar në konviktin “Kolin Gjoka” Lezhë

2 ditë

Ofrohet nga DATKS

Falas

 

 

 

 

 

 

 

 Shërbimet që ofrohen:

- Pranë sektorit të arsimit bëhet aplikimi për bursë për nxënësit e arsimit parauniversitar.

Baza ligjore: VKM NR.666, datë 10.10.2019 “Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte dhe përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave e të pagesave për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike” sipas të cilës përfitojnë bursë kategoritë e mëposhtme:

Pika

Kategoritë që përfitojnë bursë sipas VKM-së Nr.666 datë 10.10.2019

Dokumentat që duhen dorëzuar

KRITERI EKONOMIK

2.1/a

Nxënësit e arsimit parauniversitar që e kanë shkollën mbi 5 km larg nga vendbanimi i tyre i përhershëm, me të ardhura sipas Pasqyrës 1 dhe që akomodohen në konvikt.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

2.1/b

Nxënësit e arsimit parauniversitar të cilët banojnë në zona rurale që nuk kanë shkollë 9-vjeçare brenda rrezes 5 km, të cilët plotësojnë kriterin sipas ekonomik sipas Pasqyrës 1 dhe që akomodohen në konvikt.

1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8.

2.1/c

Nxënësit, fëmijë të familjeve në nevojë, me ndikim në ulje të nivelit të "braktisjes shkollore" që janë rregjistruar në arsimin bazë , por në pamundësi financiare, nuk ndjekin arsimin bazë.

1, 4, 6, 15.

KRITERI I REZULTATEVE TË ARRITURA

2.2

Nxënësit e arsimit profesional që kanë mbaruar vitin shkollor paraardhës me notë mesatare 9 (nëntë) deri në 10 (dhjetë).

1, 4, 6, 16.

KRITERI JOEKONOMIK

2.3/a

Nxënësit që kanë përfituar statusin e jetimit

1, 4, 5, 6, 9.

2.3/b

Nxënësit që kanë humbur kujdestarinë prindërore me vendim gjykate të formës së prerë.

1, 4, 5, 6, 10.

2.3/c

Nxënës që gëzojnë statusin ligjor të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik

1, 4, 5, 6, 11.

2.3/ç

Nxënës që gëzojnë statusin ligjor që nuk shikojnë apo nuk dëgjojnë

1, 4, 5, 6,11.

2.3/d

Nxënës fëmijë të personit/personave që gëzojnë statusin e invalidit.

1, 4, 5, 6,11.

2.3/dh

Nxënësit e pakicës rome dhe egjiptjane të cilët rregjistrohen dhe ndjekin arsimin e mesëm profesional.

1, 4, 6, 12.

2.3/e

Nxënës që janë identifikuar dhe trajtuar si viktima të trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë humbur kujdesin prindëror

1, 4, 5, 6, 13.

2.3/ë

Nxënës fëmijë të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve, që kanë humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës.

1, 4, 5, 6 .

2.3/f

Nxënëset (vajza) që ndjekin drejtimet mësimore mekanikë, elektroteknikë, elektronikë, përpunim druri, gjeodezi, shërbim mjete transporti, termo-hidraulikë.

1, 4, 6.

2.3/g

Nxënësit me një prind.

1, 4, 5, 6, 14

2.4/a

Nxënësit të cilët ndjekin me kohë të plotënë drejtimet mësimore, bujqësi, veterinari, pyje, ndërtim, peshkim, detari, gjeologji-miniera dhe shpim e shfrytezim I vendburimeve të naftës e gazit

1, 4, 6.

2.4/b

Nxënësit me vendbanim të përhershëm në Dibër, Bulqizë, Mat, Kukës, Has,Tropojë, Pukë, Mirditë, Malësi e Madhe, Librazhd, Gramsh, Kolonjë, Përmet, Skrapar dhe Tepelenë.

1, 4, 5, 6.

3

Nxënësit e të gjitha kategorive të mësipërme nuk përfitojnë bursë ose humbasin të drejtën e përfitimit të saj kur:

3/a

Janë ndarë nga trungu familjar

3/b

Familjet e tyre ushtrojnë veprimtari private

3/c

Deklarohen mbetës ose përseritës dhe humbasin vitin shkollor për arsye të rezultateve jokaluese.

Lista e dokumentave për të përfituar bursë

1. Vërtetim banimi për kryefamiljarin.

2. Vërtetim nga dega e Sigurimeve Shoqërore për çdo person mbi 18-vjeç.

3. Vërtetim nga Drejtoria e Ndihmës Ekonomike për kryefamiljarin.

4. Vërtetim nga shkolla ku është i rregjistruar nxënësi.

5. Vërtetim nga konvikti.

6. Vërtetim nga Drejtoria e Tatim Taksave që nuk ushtron aktivitet privat, për çdo person mbi 18 vjec.

7. Vërtetim nga Zyra Rajonale e Punësimit për çdo person të papunë mbi 18-vjeç.

8. Vërtetim page nga punëdhënësi( n.q.s janë në punë pjesëtarët e familjes).

9. Vërtetim i statusit të jetimit .

10. Vërtetim Gjykate i formës së prerë.

11. Vërtetim nga K.M.C.A.P.

12. Vërtetim nga Shoqata e Romëve/Egjiptianëve.

13. Vërtetim nga Ministria e Brendshme.

14. Certificatë e vdekjes së prindit.

15. Vërtetim nga drejtori i shkollës dhe Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar.

16. Vërtetim notash nga klasa paraardhëse.

Pasqyra Nr.1: KUSHTET EKONOMIKE PËR NXËNËSIT PËR DHËNIEN E BURSËS

Nr.

Përbërja familjare

Përfitojnë bursë

Përfitojnë ½ bursë

Me pagesë

Për qytetin

Me të ardhura mujore lekë/për frymë

Më të ardhura mujore leke / për fryme

Më të ardhura mujore leke / për fryme

1

Për familje me 2 persona

Deri 3.200

3.200 - 4.600

Mbi 4.600

2

Për familje me 3 persona

Deri 3.100

3.100 - 4.500

Mbi 4.500

3

Për familje me 4 persona

Deri 3.000

3.000 - 4.400

Mbi 4.400

4

Për familje me 5 persona

Deri 2.900

2.900 - 4.300

Mbi 4.300

5

Për familje me 6 persona

Deri 2.800

2.800 - 4.200

Mbi 4.200

6

Për familje me 7 persona

Deri 2.700

2.700 - 4.100

Mbi 4.100

7

Për familje me 8 persona

Deri 2.600

2.600 - 4.000

Mbi 4.000

Afati i dorëzimit të dokumentave për vitin shkollor 2019-2020 është data 22 Nëntor 2019.

v Shërbimet që ofron Qendra Kulturore e Fëmijëve “Gjergj Lacaj”

 

Shërbimi

Tarifa

Shfrytëzimi i sallës së madhe më kapacitet 150 vende për aktivitet nga të tretë (me qera)

15.000

Kurs për:

Gjuhë angleze

Falas

Gjuhë italiane

Falas

Aktrim

Falas

Recitim

Falas

Piano

Falas

Qëndistari

Falas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura
• Bën mirëadministrimin e institucioneve të varësisë
• Bën evidentimin e vlerave dhe të trashëgimisë kulturore
• Organizon aktivitete të ndryshme që mbështeten nga fondet e Bashkisë por edhe nga Qeveria, sponsor, shoqata etj;, për gjallërimin e jetës kulturore artistike në qytet
• Koordinon punën me sektorët e tjerë për realizimin e projekteve të përbashkëta kulturore dhe artistike
• Bën përzgjedhjen e talenteve në fusha të ndryshme dhe i përgatit me specialistët e saj në vazhdimësi
• Përfaqësim në evente të ndryshme kombëtare


Turizmi


• Harton dhe propozon për miratim projektin e zhvillimit të Turizmit në përputhje me strategjinë e zhvillimit të qytetit
• Bën promovimin e të gjitha resurseve të qytetit me të gjitha mënyrat më bashkëkohore
• Bashkëpunon në vazhdimësi me Ministrinë e Zhvillimit Urban dhe Turizmit, me Prefekturen, Qarkun dhe të gjitha bizneset në funksion të Turizmit për rritjen e numrit të vizitorëve, të mbështetjes financiare dhe të rritjes së cilësisë së shërbimit
• Ndjek dhe koordinon të gjitha aktivitetet turistike që zhvillohen në qytet
• Punon për hartimin e projekteve dhe për zbatimin e tyre
• Koordinon zhvillimet kulturore-artistike me aktivitetin turistik të qytetit
• Merr pjesë në panaire dhe konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare
• Bashkëpunon me tour- operatorët dhe bizneset e zonës që operojnë në fushën e Turizmit
• Harton projekte me qellim terheqjen e fondeve nga Qeveria, Donatoret e ndryshem dhe nga BE

Sporti


• Ndjek dhe koordinon te gjitha aktivitetet sportive
• Mirëmenaxhon palestrat dhe këndet sportive në shkolla në funksion të të gjithë qytetarëve
• Synon ngritjen e ekipeve të reja në lloje të ndryshme sportesh
• Stimulon më të mirët
• Organizon kampionate sportive në lloje të ndryshme sportesh
• Mbeshtet me fonde ekipin e futbollit ne veçanti, por edhe shumsportet ne pergjithesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe