Drejtoria e Kultures, Turizmit, Arsimit dhe Sportit

MISIONI:

• Sektori i Arsimit harton projekt- buxhetin e arsimit
• Bën investime në institucionet e arsimit parauniversitar
• Përgatit dhe paraqet relacione në Këshillin e Bashkisë
• Bën pranimin e kërkesave të bursave të studimit të nxënësve të viteve të para të shkollave të mesme profesionale dhe viteve të para të arsimit universitar
• Përgatit dhe paraqet para Këshillit Bashkiak për miratim kërkesat për bursa si për shkolla të mesme ashtu edhe për shkolla të larta
• Ndjek problemet higjeno-sanitare të institucioneve arsimore të qytetit në bashkëpunim me Drejtorinë e Financës, Juridike dhe sektorin e Shëndetësisë
• Me propozim të DAR trajton problemin e emërtimit të shkollave dhe kopshteve
• Në bashkëpunim me DAR, Policinë Bashkiake, Policinë e Rendit dhe Drejtorinë e Shkollave siguron mbarëvajtjen e mësimit dhe aktiviteteve të ndryshme në shkolla
• Bën studime afatmesme dhe afatgjata mbi numrin e nxënësve në shkolla në të ardhmen
• Krijon kushte normale për nxënësit që frekuentojnë konviktet
• Stimulon nxënësit me rezultate të larta dhe ndihmon në organizimin e aktiviteteve të ndryshme ndërmjet shkollave
• Nxit shkollat për ti njohur nxënësit me historinë e qytetit, duke u krijuar mundësinë e vizitave në objektet historike të qytetit
• Në bashkëpunim me DAR bën konkurse me tematika të ndryshme si edhe kampionate sportive midis shkollave
• Propozon ne Ministrinë e Arsimit dhe Sportit hapjen e degëve të reja në përshtatje me kërkesat e tregut të punës  për shkollën e mesme profesionale “Kolin Gjoka”

  1. Sektori i Arsimit
  2. Sektori i Turizmit
  3. Sektori i Kultures
  4. Sektori i Sportit

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe