Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore

Te dhena te pergjithshme per Drejtorine e Taksave dhe Tarifave Vendore:

Misioni i Drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore (DTTV) eshte hartimi dhe ndjekja e politikave, programeve dhe strategjive implementuese mbi licensimin e rrjetit te tregtise ne qytetin e Lezhes.

 1. Drejton dhe organizon sektoret ne vartesi ne perputhje me dispozitat ligjore e nenligjore ne keto fusha.
 2. Ndjek dhe evidenton ne menyre te vazhdueshme subjektet e regjistruara prane organeve tatimore.
 3. Studion mundesine e nje kontrolli sa me efikas te rrjetit te tregtise, ne bashkepunim me struktura te tjera te Bashkise, pergjegjese per planifikimin e kontrollit urban dhe infrastruktures publike.
 4. Eshte pergjegjes per evidentimin, krijimin e nje database per licensimin e te gjitha subjekteve tregtare qe ushtrojne aktivitetin e tyre ne qytetin e Lezhes.
 5. Eshte pergjegjes per zbatimin korrekt dhe brenda afateve te te gjithe vendimeve te Keshillit Bashkiak apo urdheresave e vendimeve tjera.
 6. Percakton e miraton dokumentacionin teknik e ekonomik te domosdoshem per kryerjen e sherbimeve te ndryshme qe licensohen nga Bashkia.
 7. Pergatit materialet per tu paraqitur ne Keshillin Bashkiak, dhe ndjek zbatimin e vendimeve te marra.
 8. Koordinon punen me Sektorin e Marredhenieve me Publikun per rritjen e cilesise se sherbimit ofruar subjekteve te interesuara. 
 9. Perpilon programe statistikore dhe i perpunon deri ne nivelin e studimeve ne funksion te permiresimit dhe mbarevajtejes se punes ne drejtori.
 10. Sensibilizon publikun me sherbimet e ofruara nga drejtoria nepermjet pergatitjes se materialeve promocionale.
 11. Studion dhe implementon metoda te reja qe lehtesojne komunikimin me subjektet e interesuara per sherbimet qe ofrohen nga drejtoria.
 12. Evidenton njesite tregtare qe ushtrojne veprimtarine e tyre brenda territorit te Bashkise Lezhe.
 13. Shkemben informacion dhe pergatit materiale qe ndihmojne biznesin e vogel.
 14. Mundeson mbajtjen dhe pasurimin e database-it per te gjithe rrjetin tregtar ne qytetitn e Lezhes.

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe