Drejtoria e te Ardhurave Vendore

DREJTOR: Arben NDOJ
Lindur ne Lezhe me 19 Qershor 1966.

KONTAKT: taksat@lezha.gov.al

ARSIMI:

Maj 2004 - Shtator 2016: Chartered Institute for Personal and Development, London UK - Institut nderkombetar per menaxhimi per personeli.
Shtator 1985 - Janar 1990: Fakulteti i Agronomise ne Universitetin Bujqesor Kamez, Agronom i Mbrojtjes se Bimeve.         

EKSPERIENCE PUNE:

Gusht 2009- Korrik 2014: Doganier C2 Dega e Doganes Durres;

Shkurt 2009- Korrik 2009: Doganier Dega e Doganes Aeroporti Rinas;

Nentor 2006- Shkurt 2009: Specialist Kontrolli Aposterior Dega e Doganes Lezhe;

Mars 2005- Nentor 2006: Menaxher Financiar dhe Koordinator Projekti ne Caritasin Zviceran, Lezhe;

Mars 2001- Shkurt 2005: Koordinator i Programit te Zhvillimit te Komunitetit Caritas Zviceran, Lezhe;

Tetor 1998- Shkurt 2001: Perkthyes i gjuhes gjermane prane Caritasit Zviceran;

Maj 1998- Shtator 1998: Inspektor i Perkrahjes Sociale - Komuna Dajç Lezhe;

Korrik 1994- Tetor 1998: Shef i Sherbimit te Mbrojtjes se Bimeve ne Drejtorine e Bujqesise dhe Ushqimit Lezhe;

Maj 1992- Tetor 1992: Specialsit ne Seksionin e Cmim-Standarteve prane Keshillit te rrethit Lezhe;

Maj 1990- Nentor 1991: K/Specialist ne Kooperativen Bujqesore Gramsh - Lezhe;

 

ARSIMI:

Shtator 1985- Janar 1990: Perfunduar Fakultetin e Agronomise ne Universitetin Bujqesor Kamez. Titulluar: Agronom i Mbrojtjes se Bimeve;

Maj 2004- Shtator 2006: Perfunduar Chartered Institute for Personal and Development London UK ( Distance Learning) - Institut Nderkombetar per Menaxhim Personeli.

 

 

TRAJNIME:

Tetor 1992- Maj 1993: Kurs Specializimi prane Institutit te mbrojtjes se bimeve Vjene ( Bundesanstalt fur Pflanzenschutz- Wien Austria) ;

Janar 2002- Dhjetor 2002: Kurs i plote i menaxhimit shendetesor - Organizuar per autoritetet shendetesore te Lezhes nga Caritas Switzerland & Cafod Albania;

Mars 2003: Kurs trajnimi per shkrim projekti, menaxhim dhe financim, organizuar nga Co-Plan;

Janar 2001- Shkurt 2001: Trajnim si trajnues ne "Participatory Rural Apraisal" . (Vleresimi rural me pjesemarrje) .

 

NJOHURI KOMPJUTERIKE:

Perdorues i mire ne paketen e Microsoft Office ( Word, Excel, Access, PowerPoint) ;

Njohuri ne nivel perdoruesi dhe administratori te programit financiar NAVIGATION financials;

Njohuri shume te mire te programit Assycuda + Assycuda World ne dogane;

 

 

GJUHE TE HUAJA:

Njohuri shume te mira te gjuhes gjermane, komunikim, lexim dhe shkrim. Çertifikate e leshuar nga Instituti i Gjuhesise "Goethe" ;

Njohuri shume te mira te gjuhes angleze, komunikim, lexim dhe shkrim. Çertifikate e leshuar nga Eurocentres Brighton England.  

Misioni i Drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore (DTTV) eshte hartimi dhe ndjekja e politikave, programeve dhe strategjive implementuese mbi licensimin e rrjetit te tregtise ne qytetin e Lezhes.

 1. Drejton dhe organizon sektoret ne vartesi ne perputhje me dispozitat ligjore e nenligjore ne keto fusha.
 2. Ndjek dhe evidenton ne menyre te vazhdueshme subjektet e regjistruara prane organeve tatimore.
 3. Studion mundesine e nje kontrolli sa me efikas te rrjetit te tregtise, ne bashkepunim me struktura te tjera te Bashkise, pergjegjese per planifikimin e kontrollit urban dhe infrastruktures publike.
 4. Eshte pergjegjes per evidentimin, krijimin e nje database per licensimin e te gjitha subjekteve tregtare qe ushtrojne aktivitetin e tyre ne qytetin e Lezhes.
 5. Eshte pergjegjes per zbatimin korrekt dhe brenda afateve te te gjithe vendimeve te Keshillit Bashkiak apo urdheresave e vendimeve tjera.
 6. Percakton e miraton dokumentacionin teknik e ekonomik te domosdoshem per kryerjen e sherbimeve te ndryshme qe licensohen nga Bashkia.
 7. Pergatit materialet per tu paraqitur ne Keshillin Bashkiak, dhe ndjek zbatimin e vendimeve te marra.
 8. Koordinon punen me Sektorin e Marredhenieve me Publikun per rritjen e cilesise se sherbimit ofruar subjekteve te interesuara. 
 9. Perpilon programe statistikore dhe i perpunon deri ne nivelin e studimeve ne funksion te permiresimit dhe mbarevajtejes se punes ne drejtori.
 10. Sensibilizon publikun me sherbimet e ofruara nga drejtoria nepermjet pergatitjes se materialeve promocionale.
 11. Studion dhe implementon metoda te reja qe lehtesojne komunikimin me subjektet e interesuara per sherbimet qe ofrohen nga drejtoria.
 12. Evidenton njesite tregtare qe ushtrojne veprimtarine e tyre brenda territorit te Bashkise Lezhe.
 13. Shkemben informacion dhe pergatit materiale qe ndihmojne biznesin e vogel.
 14. Mundeson mbajtjen dhe pasurimin e database-it per te gjithe rrjetin tregtar ne qytetitn e Lezhes.

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe