Drejtoria e te Ardhurave Vendore

DREJTOR: Arben NDOJ
Lindur ne Lezhe me 19 Qershor 1966.

KONTAKT: taksat@lezha.gov.al

ARSIMI:

Maj 2004 - Shtator 2016: Chartered Institute for Personal and Development, London UK - Institut nderkombetar per menaxhimi per personeli.
Shtator 1985 - Janar 1990: Fakulteti i Agronomise ne Universitetin Bujqesor Kamez, Agronom i Mbrojtjes se Bimeve.         

EKSPERIENCE PUNE:

Mars 2016 e ne vazhdim:  Drejtor i  te Ardhurave Vendore ne Bashkine Lezhe.
Gusht 2009-Korrik 2014 : Doganier C2 Dega e Doganes Durres.
Shkurt 2009-Korrik 2009: Doganier Dega e Doganes Aeroporti Rinas
Nentor 2006-Shkurt 2009: Specialist Kontrolli Aposterior Dega e Doganes Lezhe
Mars 2005-Nentor 2006: Menaxher Financiar dhe Koordinator Projekti ne Caritasin Zvicerian, Lezhe
Mars 2001-Shkurt 2005: Koordinator i Programit te Zhvillimit te Komunitetit - Caritasi Zvicerian, Lezhe
Tetor 1998-Shkurt 2001: Perkthyes Gjermanisht prane Caritasit Zvicerian.
Maj 1998-Shtator 1998: Inspektor i Perkrahjes Sociale - Komuna Dajc Lezhe
Korrik 1994-Tetor 1998: Shef i Sherbimit te Mbrojtjes se Bimeve ne Drejtorine e Bujqesise dhe Ushqimit Lezhe
Maj 1992-Tetor 1992: Specialist ne Seksion e Cmim-Standarteve prane Keshillit te Rrethit Lezhe
Maj 1990 - Nentor 1991: K/Specialist ne Kooperativen Bujqesore Gramsh - Lezhe

 

Misioni i Drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore (DTTV) eshte hartimi dhe ndjekja e politikave, programeve dhe strategjive implementuese mbi licensimin e rrjetit te tregtise ne qytetin e Lezhes.

 1. Drejton dhe organizon sektoret ne vartesi ne perputhje me dispozitat ligjore e nenligjore ne keto fusha.
 2. Ndjek dhe evidenton ne menyre te vazhdueshme subjektet e regjistruara prane organeve tatimore.
 3. Studion mundesine e nje kontrolli sa me efikas te rrjetit te tregtise, ne bashkepunim me struktura te tjera te Bashkise, pergjegjese per planifikimin e kontrollit urban dhe infrastruktures publike.
 4. Eshte pergjegjes per evidentimin, krijimin e nje database per licensimin e te gjitha subjekteve tregtare qe ushtrojne aktivitetin e tyre ne qytetin e Lezhes.
 5. Eshte pergjegjes per zbatimin korrekt dhe brenda afateve te te gjithe vendimeve te Keshillit Bashkiak apo urdheresave e vendimeve tjera.
 6. Percakton e miraton dokumentacionin teknik e ekonomik te domosdoshem per kryerjen e sherbimeve te ndryshme qe licensohen nga Bashkia.
 7. Pergatit materialet per tu paraqitur ne Keshillin Bashkiak, dhe ndjek zbatimin e vendimeve te marra.
 8. Koordinon punen me Sektorin e Marredhenieve me Publikun per rritjen e cilesise se sherbimit ofruar subjekteve te interesuara. 
 9. Perpilon programe statistikore dhe i perpunon deri ne nivelin e studimeve ne funksion te permiresimit dhe mbarevajtejes se punes ne drejtori.
 10. Sensibilizon publikun me sherbimet e ofruara nga drejtoria nepermjet pergatitjes se materialeve promocionale.
 11. Studion dhe implementon metoda te reja qe lehtesojne komunikimin me subjektet e interesuara per sherbimet qe ofrohen nga drejtoria.
 12. Evidenton njesite tregtare qe ushtrojne veprimtarine e tyre brenda territorit te Bashkise Lezhe.
 13. Shkemben informacion dhe pergatit materiale qe ndihmojne biznesin e vogel.
 14. Mundeson mbajtjen dhe pasurimin e database-it per te gjithe rrjetin tregtar ne qytetitn e Lezhes.

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe