Inspektori i transportit

Transporti Urban

Detyrat e Specialistit te Transportit

a). Kontrollon zbatimin e dispozitave ligjore e te akteve tjera ne fushen e transportit.

b). Harton strategji per permiresimin e sistemit te transportit publik dhe ndjek zbatimin e tyre.

c). Harton, planifikon dhe paraqet per miratim intinerarin e linjave, orarin ne transportin rrethqytetes, nderqytetes si dhe vendqendrimet publike te tyre.

Licensimi ne fushen e transportit behet bazuar ne Ligjin nr.8308 date 18.03.1998,"Per transportet rrugore", ndryshuar me Ligjin nr.9096 date 03.07.2003;ate nr.9373,date 14.04.2005;si dhe ne piken 1 te nenit 85 te Ligjit nr.8378 date 22.07.1998 "Kodi Rrugor i Republikes se Shqiperise", ndryshuar me Ligjin nr.9808 date 24.09.2007.Mbi bazen e ketyre ligjeve Ministria e Puneve Publike, Transportit dheTelekomunikacionit ka nxjerre udhezimin nr.12, date 19.07.2007 "Per percaktimin e numrit te autoveturave taksi;shtypjen dhe emertimin e licensave: te bllokut te udhetimit dhe regjistrit te sherbimit taksi";udhezimin nr.14 date 19.07.2007 "Per disa shtesa e ndryshime ne udhezimin nr.1649 date 16.08.1999, "Mbi plotesimin e disa kushteve te vecanta ne transportin rrugor te udhetareve";Udhezimin nr.15 date 20.07.2007 "Per kriteret dhe procedurat e leshimit te licensave, autorizimeve dhe certifikatave per ushtrimin e veprimtarise ne fushen e transportit rrugor";Udhezimin nr.20 date 10.10.2007 "Per modelet e licensave,autorizimeve dhe certifikatave per ushtrimin e veprimtarise ne transportin rrugor";Udhezimin nr.5 date 29.04.2008"Per disa shtesa e ndryshime ne udhezimin nr.15";si dhe udhezimi i perbashket i M.P.P.T.T. me Ministrine e Financave nr.2348 date 23.04.2008 e nr.1726/1 date 21.04.2008"Per percaktimin e cmimeve dhe tarifave ne sherbimin taksi"

Lista e orareve te nisjes dhe mberritjes se linjave interurbane

Licensa per transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetese, ndermjet qarqeve:
Nr Linja Orari i nisjes Orari i kthimit Subjekti i licensuar
1 LEZHE - TIRANE 06:00; 07:00;
08:00; 09:00;
10:00; dhe 11:00
11:30; 12:30; 13:30;
14:30; 15:30; 16:30
LINDA 80
2 LEZHE - DURRES 07:30; dhe 09:30 11:40; dhe 14:40 LINDA 80
3 LEZHE - SHKODER 07:00; 08:00;
09:00; dhe 11:00
09:00; 11:00;
12:00; dhe 14:00
LINDA 80
4 LEZHE - PUKE 07:00 13:00 LINDA 80
5 LEZHE - FUSHE-ARRES 07:30; dhe 08:30 11:30 dhe 12:30 LINDA 80
6 LEZHE-VELIPOJE 07:00 dhe 14:00 09:00 dhe 16:00 LEZHA TRAVEL
7 LEZHE-KOPLIK 07:00 12:00 LEZHA TRAVEL

Licensa per transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetese, brenda qarkut:

 
Nr Linja Orari i nisjes Orari i kthimit Subjekti i licensuar
1 LEZHE-RRESHEN 07:00; 08:00;
09:00; dhe 10:00
11:00; 12.00;
13:00; dhe 14:00
LINDA 80
 

Licensa per transport udhetaresh ne linje te rregullt rrethqytetese:

 
Nr Linja Orari i nisjes Orari i kthimit Subjekti i licensuar
1 LEZHE-SHENGJIN 06:00-22:00; çdo gjysem ore 06:30-22:30; çdo gjysem ore LINDA 80

 

 

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe