Licensim ne transportin e udhetareve ne linje

 1. Deshmia e penalitetit per administratorin e subjektit
 2. Ekstrakt i Q.K.R.-se.
 3. Formulari i kerkeses per aplikim per liçense transporti
 4. Fotokopje e Çertifikates se Kontrollit Teknik, per te gjitha mjetet
 5. Fotokopje e Lejes se Qarkullimit, per te gjitha mjetet
 6. Fotokopje e noterizuar e Çertifikates se Kompetenses Profesionale, te leshuar nga D.P.SH.T.RR
 7. Fotokopje e Siguracionit, per te gjitha mjetet
 8. Kopje e Akt-Vleresimit Teknik, per te gjitha mjetet
 9. Mandat-Pagesa
 10. Vertetim nga banka per disponimin e 30 000 lekeve + 15 000 leke/mjet
 11. Vertetim nga zyra e Tatim-Taksave ne Bashki, per shlyerjen e detyrimeve

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe