Licensim per transportin e udhetareve me taksi

 1. Deshmia e penalitetit per administratorin e subjektit
 2. Ekstrakt i Q.K.R.-se.
 3. Formulari i kerkeses per aplikim per liçense transporti
 4. Fotokopje e Çertifikates se Kontrollit Teknik, te mjetit taksi
 5. Fotokopje e Deshmise se Plumbosjes se Taksimetrit, ne mjetin taksi
 6. Fotokopje e Deshmise se Taksistit, per drejtuesin e mjetit taksi
 7. Fotokopje e Lejes se Drejtimit, per drejtuesin e mjetit taksi
 8. Fotokopje e Lejes se Qarkullimit, te mjetit taksi
 9. Fotokopje e noterizuar e Çertifikates se Kompetenses Profesionale, te leshuar nga D.P.SH.T.RR
 10. Fotokopje e Siguracionit, te mjetit taksi
 11. Mandat-Pagesa
 12. Vertetim nga banka per disponimin e 30 000 lekeve
 13. Vertetim nga zyra e Tatim-Taksave ne Bashki, per shlyerjen e detyrimeve

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe