Licensim si agjensi e transportit te udhetareve

  1. Deshmia e penalitetit per administratorin e subjektit
  2. Ekstrakt i Q.K.R.-se.
  3. Formulari i kerkeses per aplikim per liçense transporti
  4. Fotokopje e noterizuar e Çertifikates se Kompetenses Profesionale, te leshuar nga D.P.SH.T.RR
  5. Fotokopje e noterizuar e Çertifikates se Pronesise, ose kopjen e Kontrates se Qerase, per seline
  6. Mandat-Pagesa
  7. Vertetim nga banka per disponimin e 100 000 lekeve
  8. Vertetim nga zyra e Tatim-Taksave ne Bashki, per shlyerjen e Detyrimeve

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe