Pyetësor për pastrimin

spacer_blue
spacer Pyetsor mbi shërbimin e pastrimit  

Pyetsor mbi shërbimin e pastrimit

 

Jeni banues në lagje

Jeni

Vlerësimi për cilësinë e shërbimit të pastrimit në qytet

Vlerësimi për cilësinë e shërbimit të pastrimit në zonën breg lumore të qytetit

Vlerësimi për largimin e mbetjeve urbane në qytet

Vlerësimi për largimin e mbetjeve urbane të lagjes ku banoni

Vlerësimi për largimin e mbetjeve urbane të zonën qendër të qytetit

Vlerësimi për cilësinë e fshirjes së rrugëve dhe shesheve të lagjes ku banoni

Vlerësimi për cilësinë e fshirjes së rrugëve dhe shesheve të zonën qendër të qytetit

Vlerësimi për cilësinë e larjes së rrugëve me ujë në lagjen ku banoni

Vlerësimi për larjen e rrugëve me ujë të zonën qendër të qytetit

Vlerësimi për pastërtinë e vendgrumbullimeve të mbetjeve urbane të lagjes ku banoni

Vlerësimi për pastërtinë e vendgrumbullimeve të mbetjeve urbane në zonën qendër të qytetit

Vlerësimi për trajtimin dhe dezifektimin e kontenierëve të mbetjeve urbane në zonën qendër të qytetit

Vlerësimi për trajtimin dhe dezifektimin e kontenierëve të mbetjeve urbane të lagjes ku banoni

Vlerësimi për orarin e largimit të mbetjeve urbane nga vendgrumbullimet në lagjen ku banoni

Mendimi për shpeshtësinë e largimit të mbetjeve urbane nga kazanët në lagjen ku banoni

Mendimi për shpeshtësinë e largimit të mbetjeve urbane nga kazanët në zonën qendër të qytetit

Vlerësimi për cilësinë e makinave teknologjike të shërbimit të pastrimit

Vlerësimi i nivelit të ndergjegjësimit të publikut për mbajtjen pastër të qëndrës së qytetit

Vlerësimi i nivelit të ndërgjegjësimit të publikut për mbajtjen pastër të lagjes ku banoni

Vlerësimi i nivelit të ndergjegjësimit të publikut për mbajtjen pastër të zonës breg lumore të qytetit

Vlerësimi për cilësinë e adresimit nga Bashkia të ankesave për cilësinë e pastrimit nga mbetjet (nëse ju keni bërë ankesë) 

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe