REHABILITIMI I URES HYRESE,SHESHI PARA OBILISKUT,SHESHI PARA BASHKISE DHE RRUGA E POETEVE

 

Qellimi 3. Zhvillimi hapsinor dhe infrastruktura

NR.

Titulli i Projektit:
Rikualifikimi urban modern i qendrës së qytetit
Programi: 13/6.3
Rivitalizimi bashkëkohor i blloqeve mes pallateve dhe hapësirave publike urbane

63

Objektivi i Strategjisë: 6.3
Zhvillim harmonik dhe me standarte i hapësirave urbane që ofrojne jetesë cilësore të komunitetit, rritje të vlerës së biznesit dhe të zonave arkeologjike e historike të qytetit

Treguesi Matës i Objektivit të Strategjisë: nr. 21

% e sipërfaqes urbane publike e rikualifikuar plotësisht dhe me standarte bashkëkohore

Informacion mbi Etapat e Zbatimit :

Fondi limit : 184 673 686 leke (pa tvsh) .
Burimi i Financimit : Buxheti Shtetit , fondi i zhvillimit te rajoneve.
Objekti i kontratës : "Rikualifikimi i qendres se qytetit" Lezhe perfshin keto punime:

  • Rikualifikim i sheshit te qendres "Beselidhja" me fond limit 50 094 345 leke
  • Rikualifikim i sheshit "Gjergj Kastrioti" me fond limit 83 963 697 leke
  • Rikualifikim i lulishtes para memorialit te "Skenderbeut", rruga e Poeteve, me fond limit 23 333 333 leke.
  • Rikonstruksion i Ures se lumit Drin ne qender te qytetit me fond limit 27 282 311 leke.

Data e Zhvillimit te tenderit : 02/07/2014
Afati i mbarimit te punimeve : 5.8 muaj ose 175 dite.
Operatori ekonomik i shpallur fitues : JV "TTA Alba Lam" shpk & "Junik" shpk. me vlere 220 339 457 leke me TVSH
Supervizori i punimeve eshte : Operatori ekonomik "Derbi E" shpk.

 

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe