Sherbimi i pastrimit dhe largimit te mbetjeve urbane

mbetjet_urbane

Bashkia Lezhe, mbeshtetur ne ligjin organik nr.8652 date 31.07.2000 "Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore", ne ligjin nr 8094, date 21.03.1996 "Per largimin publik te mbeturinave", ne ligjin nr.9010, date 13.07.2003 "Per administrimin mjedisor te mbetjeve te ngurta", ne ligjin nr.8934, date 05.09.2002 "Per mbrojtjen e mjedisit", ne VKM nr.319, date 21.06.1994, si dhe ne rregulloren higjeno-sanitare per zonat urbane dhe rurale per administrimin dhe trajtimin e mbeturinave date 17.11.1997, kryen sherbimin e pastrimit dhe largimit te mbetjeve urbane ne sherbim te qytetareve te qytetit te lezhes.
Bashkia e kryen kete sherbim me sipermarrje private, pasi e ka tenderuar konform ligjeve ne fuqi dhe sipermarresi i cili kryen sherbimin e pastrimit dhe largimit te mbetjeve urbane per qytetin eLezhes eshte subjekti "Iridiani&Kadeli"shpk, me administrator Z.Admir Kadeli.
Fondi i vene ne dispozicion nga Bashkia Lezhe per kete qellim eshte ne vleren rreth 20,000 mln leke.

AKTIVITETI DHE PUNA E BERE PER PERIUDHEN 2008-2012

Qe nga viti 2008 sherbimi I pastrimit ka njohur nje rritje te ndjeshme si ne:

 1. Shtimin e siperfaqeve te reja te rrugeve, shesheve dhe trotuareve qe futen ne skemen e pastrimit te qytetit, ashtu edhe ne ne rritjen e cilesise se sherbimit te pastrimit.
  Keshtu jane rritur me 15% siperfaqet e rrugeve , shesheve dhe trotuareve qe u sherbehet. Siperfaqja shtese gjate kesaj periudhe ka qene 13630 m2 dhe me investimet qe jane ne proces per permiresimin e infrastrukturave te rrugeve te qytetit , pritet qe gjate vitit 2012 te shtohen edhe rreth 20000 m2 ose 20% siperfaqe te tjera rrugesh per tu sherbyer.
 2. Terheqjes se perditshme te mbeturinave nga pikat e grumbullimit
  Nderkohe vemendje gjithe vjetore i kushtohet terheqjes se perditshme te mbeturinave nga pikat e grumbullimit, permiresimeve dhe kerkesave mjaft rigoroze ne pastrimin e rrugeve dhe trotuareve, pastertise dhe dezinfektimit periodik te konteniereve sipas kerkesave te kontraktuara, riparimit dhe zevendesimit te konteniereve te demtuar, shtimit te pikave te grumbullimit te mbetjeve urbane ne pergjigje te kerkesave te grupeve te interesit dhe komunitetit, larjes se rrugeve te qytetit etj.
 3. Projekte me donatore
  Zbatimi i projektit pilot per mbledhjen ne menyre te difernecuar te mbeturinave ne qytet eshte nje tjeter hap pozitiv i bashkise Lezhe ne kete lloj sherbimi. I aplikuar ky projekt ne blloqet kryesore te banimit, kryesisht ne lagjen Beselidhja te qytetit, i perqendruar ne 9 pika grumbullimi me sistem mbitokesore dhe 3 pika grumbullimi me sistem nentokesore.Ky projekt ka permiresuar ndjeshem cilesine e sherbimit te pastrimit ,dhe ka krijuar nje performance gjithnje ne rritje ne syte e qytetareve Lezhjane dhe vizitoreve te shumte qe vizitojne qytetin tone.
 4. Fushata sensibilizuese me komunitetin
  Gjate kesaj periudhe eshte punuar shume nga ana jone per organizimin e takimeve te ndryeshme ne funksion te sensibilizimit te opinjonit qytetare , ndergjegjesimit te tyre perta mbeshtetur kete projekt. Per kete qellim kemi bashkepunuar me shkollat e qytetit, parlamentin rinor ,shoqata te ndryeshme etj duke organizuar dite aksioni per grumbullimin e mbetjeve urbane (kryesisht ato te riciklueshme ). Duhet theksuar se mbeshtetja nga medjat lokale si TV Lezha , M+ ,TV rozafa etj per pasqyrimin e ketyre aktiviteteve ne funksion te sensibilizimit te opinjonit qytetare ka qene e madhe. Gjate periudhe ne vijim fale bashkepunimit me DLDP dhe URI (instituti I kerkimeve urbane) po punohet per shtrirjen e ketij projekti ne gjith zonen A qe perfshine unazen e vjeter te qytetit dhe pastaj gradualisht do te kalohet edhe ne zonen B dhe C.
 5. Ndarja e Mbetjeve ne te Riciklueshme dhe Pariciklueshme
  Per tu ardhur ne ndihme qytetareve ,per ta patur me te lehte ndarjen e mbeturinave dhe hedhjen e tyre ne kontenjeret perkates po punohet qe shume shpejte te kalohet nga sistemi aktual me 4 kontenjere ne cdo pike ne sistemin me dy kontenjere , ku njeri do te jete per mbetjet e riciklueshme dhe tjetri per mbetjet urbane .Gjithashtu fale mbeshtetjes financiare te ambasades Zvicerane dhe asaj Hollandeze jemi ne proces te ndertimit te linjes se rindarjes se mbetjeve te riciklueshme ku do te behet e mundur qe keto mbetje te presohen dhe tu shiten kompanive ricikluese ,duke u kthyer nga mbetje te rrezikshme ne burim te ardhurash per komunitetin. Realizimi i rindarjes se mbetjeve dhe shitja e tyre eshte faza e fundit e projektit qe garanton eshe suksesin e tij .

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe