Taksat

  • Taksa e fjetjes ne Hotel ;
  • Taksa e ndikimit ne infrastrukture nga ndertimet e reja ;
  • Taksa e regjistrimit të pasurive të paluejtëshme ;
  • Taksa e tabeles ;
  • Taksa mbi pasuritë e paluejtëshme (taksa mbi ndertesat) ;
  • Taksa për zënien e hapësirave publike ;
  • Taksa vendore mbi biznesin e vogel ;
  • Taksa vendore per automjetet e transportit të mallrave ;
  • Taksa vendore per automjetet e transportit te udhetareve ;
  • Taksë e përkohshme ;

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe