Tarifa e Taksa Vendore

Vendimi I Keshillit Bashkiak nr.5 / dt 28.01.2019. Konfirmuar nga Institucioni I Prefektit te Qarkut Lezhe, nr.196/4, dt.25.02.2019
Për vitin 2013 vazhdon të mbetet në fuqi paketa fiskale e vitit të kaluar, me ndryshime te cilat paqyrohen në vendimet e Këshillit të Bashkisë Nr. 34 Datë 04.03.2013 "Për disa ndryshime në VKB NR.97, Datë 12.12.2011, i ndryshuar me VKB NR.55, Datë 24.12.2012" dhe në vendimin Nr. 97 Datë 12.12.2011, Ndryshuar VKB Nr.55 Datë 24.12.2012 Për "Miratimin e nivelit të Taksave dhe Tarifave vendore".
V E N D I M, Nr. 97 Datë 12.12.2011, "PER MIRATIMIN E NIVELIT TE TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE" Bazuar ne ligjin nr.8652, date 31.07.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore", nenet 16 e 44, në ligjin nr.9632, date 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", ligjin nr.10117...
Vendim nr.111, date 27.12.2010, Per miratimin e nivelit te taksave dhe tarifave vendore per vitin 2011. Bazuar ne ligjin nr.8652, date 31.07.2000 "Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore", nenet 16 e 44, ne ligjin nr.9632, date 30.10.2006 "Per sistemin e taksave vendore", ligjin...
Vendim Nr. 70, Date 28.12.2009 per miratimin e nivelit te taksave dhe tarifave vendore te vitit 2010 per Bashkine Lezhe.Bazuar ne ligjin nr. 8652, date 31.07.2000 "Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore", nenet 16 e 32, ne ligjin nr 9632, date 30.10.2006 "Per sistemin e taksave...
Vendim nr.67, date 15.12.2008 mbi miratimin e nivelit te taksave dhe tarifave vendore per Bashkine Lezhe, per vitin 2009. Bazuar ne ligjin nr.8652, date 31.07.2000 "Per organizmin dhe funksionimin e qeverisjes vendore", ne ligjin nr.9632, date 30.10.2006 "Per sistemin e taksave vendore" si...
Vendim per miratimin e nivelit te taksave dhe tarifave vendore per Bashkine Lezhe, per vitin 2008. Bazuar ne ligjin nr.8652, date 31.07.2000 "Per organizmin dhe funksionimin e qeverisjes vendore", nenet 16 e 32, ne ligjin nr.9632, date 30.10.2006 "Per sistemin e taksave vendore" si dhe ne ligjin...

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe