DOKUMENTA STRATEGJIKE

DokumentiFORMATILink
Rregullore e Brendshme e Bashkisë Lezhë PDF Shkarko
Plani i Integritetit 2022-2024 PDF Shkarko
Raporti i analizës së rrezikut dhe vlerësimit të rriskut të fatkeqësive natyre në Bashkinë Lezhë PDF Shkarko
Strategjia për Zvogëlimin e Riskut të Fatkeqësive në Bashkinë Lezhë PDF Shkarko
Plani Emergjencave Civile, Bashkia Lezhë PDF Shkarko
Plani i menaxhimit të integruar të mbetjeve, 2021-2025 PDF Shkarko
Plani Strategjik për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Komunitetit të Lezhës, 2013 – 2030 PDF Shkarko
Plani strategjik për zhvillimin ekonomik 2005-2010 PDF Shkarko
Vlerësimi i strategjisë së zhvillimit ekonomik vendor 2005-2010 PDF Shkarko
Plani strategjik 2014 – 2016: Për trajtimin dhe parandalimin e korrupsionit në Bashkinë Lezhë PDF Shkarko
Plani vendor i veprimit i Bashkisë Lezhë për integrimin e romëve dhe egjiptianëve 2013-2015 PDF Shkarko
Plani për menaxhmin e mbetjeve në Bashkinë Lezhë, 2011-2015 PDF Shkarko
Analiza Ekonomike - Zona Funksionale Lezhe PDF Shkarko
Plan lokal për përfshirjen, mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara në Bashkinë e Lezhës PDF Shkarko
Plani Social Vendor i Bashkisë Lezhë PDF Shkarko
Plani Lokal i veprimit per menaxhimin e zhurmave ne mjedis PDF Shkarko
Plani i Përgjithshëm Vendor Lezhë WEBSITE Vizito
Strategjia Territoriale Bashkia Lezhë 2016 PDF Shkarko
Raport Monitorimi i realizimit të zbatimit të Planit të Integritetit të Bashkisë Lezhë për vitin 2022 PDF Shkarko
Copyright © 2024 — All rights reserved.