Nr Emri i Donacionit Shuma e Donacionit Qëllimi i Donacionit:
1 Operae Life Onlus 293,230 € Qendra për Shendetin e Nenes dhe Fëmijes.
2 Bashkimi Evropian 100,000 € Forcimi i partneritetit mes qeverisjes vendore dhe shoqërisë civile, bazuar në projekte me financimin e organizatave të shoqërisë civile nga buxhetet e qeverisjes vendore për të nxitur angazhim më të madh qytetar në vendimmarrje dhe përmirësim të shërbimeve lokale.
3 Organizata Shqiptare e  Urdhrit të Maltës 100,000 € Integrimi i fëmijeve të komunitetit rom dhe egjiptian,

të oforjë sherbime për fëmijet në situate rruge.

5 HELVETAS Swiss Intercooperation (HIS) Shqipëri, DLDP 44,490 € Mështetje për sistemin e menaxhimit të mbetjeve urbane
6 HELVETAS Swiss Intercooperation (HIS) Shqipëri, DLDP 11,050 € Zgjerimin e Sistemit të integruar të zyrave me 1 ndalesë.
7 Bashkimi Evropian dhe KFV 1,729,562 € Ndërtimi I Ujësjellesit të fshatrave Kallmet I Madh dhe Kallmet I Vogel ë Bashkinë Lezhë
Copyright © 2024 — All rights reserved.