Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë (e perditesuar)
Miratuar me Ligjin Nr. 8417, datë 21.10.1998
Ndryshuar me:

 

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”

Në date 29 Janar 2016 hyn në fuqi ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” (miratuar më dt. 17 Dhjetor 2015). Ligji i ri është botuar në Fletore Zyrtare 249/2015, (data e botimit: 14 Janar 2016). Me hyrjen në fuqi të tij, ligji aktual 8652 shfuqizohet…

Shkarko këtu Fletoren Zyrtare 249 për t’u njohur me Ligjin 139/2015 

Ka shfuqizuar: Ligji nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” 

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji 115/2014, “Për Ndarjen Administrativo-Territoriale të njësive të qeverisjes vendore në RSH”

Ka shfuqizuarLigjin nr. 8653, datë 31.7.2000, “Për Ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në R.SH.”

SHKARKO Fletore Zyrtare
SHKARKO Hartat

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji  138/2015 PËR GARANTIMIN E INTEGRITET TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE
Ndyshuar me :

 • Ligj nr. 38/2016, 14.4.2016)  (i përditësuar)

—————————————————————————————————————————————————————-

L I G J Nr. 8652, datë 31.7.2000  PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE[1]i perditesuar

 


[1] Ndryshuar me ligjet:

–          nr. 9208, 18.3.2004

–          nr. 30/2015, datë 2.4.2015.

LIGJ Nr. 68/2017 PËR FINANCAT E VETËQEVERISJES VENDORE

KA SHFUQIZUAR

 • Ligjin nr. 7776, datë 22.12.1993, “Për buxhetin lokal”, të ndryshuar, nenet 23, 24 dhe 25, të ligjit nr. 9869, datë 4.2.2008, “Për huamarrjen e qeverisjes vendore”

——————————————————————————————————————————————————————-

 

Ligj nr.9869 datë 4.2.2008 “Për huamarrjen e Qeverisjes Vendore”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj nr.10 158 datë 15.10.2009 “Për obligacionet e shoqërive aksionare dhe të qeverisë vendore”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj nr.10 340, datë 28.10.2010 “Për pagesën e detyrimeve ndaj të tretëve të ndërmarrjeve dhe SHA-ve në pronësi të Pushtetit Vendor”

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr.9936, datë 26.6.2008 Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise (I perditesuar) 
Ndryshuar me:

 • ligjin nr.114/2012 (FZ 162)

Ka Shfuqizuar :  Ligjin nr.8379, datë 29.7.1998 “Për hartimin dhe zbatimin e Buxhetit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9975, datë 28.07.2008, “Për Taksat kombëtare” (I përditësuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 10065, datë 29.01.2009
 • Ligjin Nr. 10131, datë 11.05.2009
 • Ligjin Nr. 10 145, datë 28.9.2009
 • Ligjin nr. 178/2013 datë 28.12.2013
 • Ligjin Nr. 86/2014
 • Ligjin Nr. 157/2014

Ka shfuqizuar:  Ligjin nr. 8977, datë 12.12.2002 “Për Sistemin e taksave në Republikën e Shqipërisë”, te ndryshuar

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9228, datë 29.4.2004 “Për Kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” (i përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9477, datë 9.2.2006
 • Ligjin Nr. 10 110, datë 2.4.2009

Ka Shfuqizuar : Ligji nr.7661, datë 19.1. 1993 “Për kontabilitetin”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj nr.10 296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”

Ndryshuar me ;

 • Ligjin nr. 110/2015, datë 23.10.2015 .

 

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9396, datë 12.05.2005, “Për qiranë financiare” (I përditësuar)
Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9823, datë 29.10.2007
 • Ligjin Nr. 9966, datë 24.07.2008

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për Tatimin mbi të ardhurat” (I përditësuar)
Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 8841, datë 11.12.2001
 • Ligjin Nr. 8979, datë 12.12.2002
 • Ligjin Nr. 9161, datë 18.12.2003
 • Ligjin Nr. 9326, datë 06.12.2004
 • Ligjin Nr. 9431, datë 13.10.2005
 • Ligjin Nr. 9458, datë 21.12.2005
 • Ligjin Nr. 9483, datë 16.02.2006
 • Ligjin Nr. 9632, datë 30.10.2006
 • Ligjin Nr. 9716, datë 16.04.2007
 • Ligjin Nr. 9735, datë 17.05.2007
 • Ligjin Nr. 9766, datë 09.07.2007
 • Ligjin Nr. 9804, datë 13.09.2007
 • Ligjin Nr. 9844, datë 17.12.2007
 • Ligjin Nr. 9943, datë 26.06.2008
 • Ligjin Nr. 10072, datë 09.02.2009
 • Ligjin Nr. 177/2013 datë 28.12.2013

Ka Shfuqizuar :

 • Ligjin nr. 7786, datë 27.1.1994
 • Ligji nr. 7677, date 3.3.1993

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”. (I përditësuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009
 • Ligj Nr. 10148, datë 28.9.2009. Fletoren Zyrtare Nr. 144, datë 12.10.2009
 • Ligj Nr. 10209, datë 23.12.2009. Fletoren Zyrtare Nr. 194, datë 20.01.2010.
 • Ligj Nr. 10261, datë 01.04.2010. Fletoren Zyrtare Nr. 45, datë. 21.04.2010
 • Ligj Nr. 10415, date 07.04.2011. Fletoren Zyrtare Nr. 51. datë 03.05.2011.
 • Ligj Nr. 62/2012, date 24/5/2012. Fletoren Zyrtare Nr. 97, date 9 gusht 2012.
 • Ligj Nr. 124/2012, date 20.12.2012. Fletoren Zyrtare nr. 177, data 09.01.2013.
 • Ligj Nr. 179/2013, datë 28.12.2013. Fletoren Zyrtare Nr. 203, datë 30.12.2013.
 • Ligj Nr. 43/2014, datë 24.4.2014. Fletoren Zyrtare Nr. 70, datë 20 maj 2014.
 • Ligj Nr. 84/2014, datë 17.07.2014. Fletoren Zyrtare Nr. 126, datë 11.08.2014.
 • Ligj nr. 164/2014, dt. 4.12.2014. Fletore Zyrtare Nr. 198, dt. 30.12.2014.

KA SHFUQIZUAR: 

 • Ligjin nr. 8560, datë 22.12.1999 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”
 • Ligjin nr.7758, datë 12.10.1993 “Për dokumentimin dhe mbajtjen e llogarive për tatimet”

 

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ  Nr. 92/2014  PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË.i perditesuar

Ndryshuar me:

 • Ligjin nr.90/2015, datë 23.7.2015

——————————————————————————————————————————————————————-

LIGJ Nr.10 091, datë 5.3.200 Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar,i perditesuar

I ndryshuar me:

 • Ligjin nr.10 297, datë 8.7.2010
 • Ligjin nr. 47/2016, datë 28.4.2016

———————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr.9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE.i perditesuar

Ndryshuar me :

 • Ligjin: nr.9745, datë 28.5.2007,
 • Ligjin nr.9764, datë 9.7.2007,
 • Ligjin nr.9931, datë 9.6.2008,
 • Ligjin nr.10 073, datë 9.2.2009,
 • Ligjin nr.10 117, datë 23.4.2009,
 • Ligjin nr.10 146, datë 28.9.2009,
 • Ligjin nr. 10 354, datë 18.11.2010,
 • Ligjin nr.10 457, datë 21.7.2011,
 • Ligjin nr. 106/2013, datë 28.3.2013,
 • Ligjin nr. 181/2013, datë 28.12.2013,
 • Ligjin nr. 85/2014, 17.7.2014,
 • Ligjin nr.142/2015,date 17.12.2015

 

——————————————————————————————————————————————————————-

 

 LIGJ  Nr. 90/2015  PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.92/2014, “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR.i perditesuar

Ligji nr. 152/2013 “PER NEPUNESIN CIVIL”
Ndryshuar me:

 • Ligjin 178/2014,(dt aktit 18.12.2014, FZ 211)

Ka SHfuqizuar: Ligjin nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9584, datë 17.7.2006 “Për pagat, shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj” (i përditësuar)
Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9845, datë 17.12.2007
 • Vendim i GJK Nr.9/2007 (FZ 52)
 • Ligjin nr. 115/2013 (FZ 59)
 • Ligjin nr. 58/2014 (FZ 101)
 • Ligjin nr. 16/2015 (FZ 44)

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj nr. 10 383, datë 24.2.2011 “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në RSH” (i përditësuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 126/2013, datë 25.4.2013,
 • Ligjin Nr. 184/2013, datë 28.12.2013
 • Ligjin Nr. 141/2014, datë 23.10.2014

Ka Shfuqizuar: Ligji nr. 7870, datë 13.10.1994 “Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

——————————————————————————————————————————————————————

Ligjin nr.52/2014, “Për Veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit” (data aktit 22.05.2014, FZ 93)

Ka shfuqizuar:  Ligjin nr. 9267, datë 29.7.2004 “Për Veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndermjetesimit në sigurime dhe risigurime”

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJI Nr.10 405, datë 24.3.2011  ”Per  Kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”

KA SHFUQIZUAR: Ligjin nr. 8487, datë 13.05.1999, “Për Kompetencat për caktimin e pagave të punës” (i perditesuar)

—————————————————————————————————————————————————————–

LIGJ Nr. 44/2015, “KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, i perditesuar

—————————————————————————————————————————————————————–

LIGJ Nr. 112/2013 Për DEKORATAT, TITUJT E NDERIT, MEDALJET DHE TITUJT VENDORË TË NDERIT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË,i perditesuar

I Ndryshuar me :

 • Ligjin nr.10/2015, datë 19.2.2015)

 

—————————————————————————————————————————————————————-

LIGJ Nr. 7703, datë 11.05.1993 PËR SIGURIMET SHOQËRORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË.i perditesuar

Ndryshuar me:

 • Ligjin: nr. 7932, datë 17.05.1995
 • Ligjin nr. 8286, datë 16.02.1998;
 • Ligjin nr. 8392, datë 02.09.1998;
 • Ligjin nr. 8575, datë 03.02.2000;
 • Ligjin nr. 8776, datë 26.04.2001;
 • Ligjin nr. 8852, datë 27.12.2001;
 • Ligjin nr. 8889, datë 25.04.2002;
 • Ligjin nr. 9058, datë 20.03.2003;
 • Ligjin nr. 9114, datë 24.07.2003;
 • Ligjin nr. 9377, datë 21.04.2005;
 • Ligjin nr. 9498, datë 03.04.2006;
 • Ligjin nr. 9600, datë 27.07.2006;
 • Ligjin nr. 9708, datë 05.04.2007;
 • Ligjin nr. 9768, datë 09.07.2007;
 • Ligjin nr. 10070, datë 05.02.2009;
 • Ligjin nr. 10447, datë 14.07.2011;
 • Ligjin nr. 13/2014, datë ;
 • Ligjin nr. 104/2014, datë 31.07.2014 ;
 • Ligjin nr. 144/2015, datë 17.12.201,
 • Ligjin nr. 111/2016, 3.11.2016

————————————————————————————————————————————————————
a href=”http://www.vendime.al/wp-content/uploads/2017/05/Ligj-nr.9136-date-11.9.2003-perditesimi-7-2016.pdf”>—

LIGJ[1] Nr.9136, datë 11.9.2003 PËR MBLEDHJEN E KONTRIBUTEVE TE DETYRUESHME TË SIGURIMEVE SHOQËRORE DHE SHËNDETËSORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË.i perditesuar

 Ndryshuar me ligjet:

 • Ligjin  nr.9136, datë 11.9.2003
 • Ligjin nr. 9164, datë 18.12.2003
 • Ligjin nr. 9329, datë 6.12.2004
 • Ligjin nr.9933, datë 26.6.2008
 • Ligjin nr. 10/2012, datë 9.2.2012
 • Ligjin nr. 87/2014, datë 17.7.2014
 • Ligjin nr. 143/2015, datë 17.12.2015
 • Vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 60, datë 16.9.2016.

—————————————————————————————————————————————————————

Ligj Nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”

(data e aktit 31.7.2014, FZ 137/2014)

I ndryshuar:

 •  Ligjin  nr. 73/2015, datë 9.7.2015,
 • Ligjin nr. 28/2017, datë 23.3.2017)

Ka shfuqizuar: Ligjin nr. 96/2013, datë 4.3.2013, i ndryshuar.
Ligjin  nr. 10 119, datë 23.4.2009, i ndryshuar.

 

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9482, datë 3.4.2006 “Për Legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” (I përditësuar)

Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9786, datë 19.07.2007
 • Ligjin Nr. 9895, datë 09.06.2008
 • Vendimi I Gjykatës Kushtetuese Nr. 3, datë 02.02.2009
 • Ligjin Nr. 10099, datë 19.03.2009
 • Ligjin Nr. 10169, datë 22.10.2009
 • Ligjin Nr. 10 219, datë 4.2.2010
 • Ligjin Nr. 141/2013, (FZ 83, f.3521)
 • Ligjin Nr. 50/2014, (datë 150502014, FZ 86, f. 3529)

Ka shfuqizuar :Ligjin nr.9304, datë 23.10.2004 “Për legalizimin dhe urbanizimin e zonave informale”
“Ligjin nr.9209, datë 23.3.2004 “Për legalizmin e shtesave në ndërtime”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj Nr.10 186, datë 5.11.2009 “Për rregullimin e pronësisë mbi truallin shtetëror në zonat me përparësi turizmin” (i perditesuar)

Ndryshuar me:
Ligjin Nr.10 395, datë 10.3.2011
Ligjin Nr. 67/2014

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj Nr.9734, datë 14.5.2007 “Për turizmin” (i perditesuar)

Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 76/2013

Ka Shfuqizuar : Ligji nr. 7665, datë 21.1.1993 “Për zhvillimin e zonave, që kanë përparësi turizmin”, të ndryshuar

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj Nr. 119/2013 “Për dhënien në përdorim të truallit institucioneve arsimore, shëndetësore dhe të përkujdesjes shoqërore” (i perditesuar)

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8744, datë 22.02.2001 “Për Transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore” (i perditesuar)

Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9561, datë 12.6.2006
 • Ligjin Nr. 9797, datë 23.7.2007

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr.125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat” (I përditësuar)

Ndryshuar me:

 • Ligjin me 88/2014, (FZ 126)

KA SHFUQIZUARLigjin nr. 9663, datë 18.12. 2006 “Për koncesionet”, i ndryshuar

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8743, datë 22.2.2001 “Për Pronat e paluajtshme të shtetit” (I përditësuar)

Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9558, datë 08.06.2006

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9235, datë 29.7.2004 “Për Kthimin dhe kompensimin e pronës” (I përditësuar)

Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9388, datë 04.05.2005
 • Vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 26, datë 02.11.2005
 • Ligjin Nr. 9583, datë 17.7.2006
 • Ligjin Nr. 9684, datë 06.02.2007
 • Vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 11, datë 04.04.2007
 • Ligjin Nr. 9898, datë 10.04.2008
 • Ligjin Nr. 10 095, datë 12.3.2009
 • Ligjin Nr. 10 207, datë 23.12.2009
 • Ligjin nr. 10308, datë 22.7.2010 (FZ 127, f. 6805)
 • Vendim i GJK nr. 27/2010 (FZ 81, f. 4272)
 • Vendim i GJK nr.43/2010, FZ 142, f. 6395)
 • Ligj nr/ 55/2012 (FZ 61, f.3017)
 • Ligjin nr.49/2014, datë 8.5.2014, (FZ 76, f.2705)
 • Ligjin nr.47/2015, datë 7.5.2015, (FZ 84, f.4405)
 • Vendim i GJK nr.5, datë 5.2.2015 (FZ23, f. 1190)

Ka Shfuqizuar :

 • Ligji nr. 7698, datë 15.4.1993 “Për kthimin dhe kompensimin e pronave ish-pronarëve”,
 • ligji nr. 7699, datë 21.4.1993 “Për kompensimin në vlerë të ish-pronarëve të tokave bujqësore, kullotave, livadheve, tokave pyjore dhe pyjeve”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 7980, datë 27.7.1995 “Për Shitblerjen e trojeve” (I përditësuar)

Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 8260, datë 26.11.1997

——————————————————————————————————————————————————————

 

Ligji nr. 7501 datë 19.7.1991, “Për Tokën” (I përditësuar )

Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 7715, datë 2.6.1993 ( I ndryshuar me Ligjin Nr. 7763, datë 25.10.1993)
 • Ligjin Nr. 7855, datë 29.7.1994
 • Ligjin Nr. 7971, datë 26.07.1995
 • Ligjin Nr. 8752, datë 26.3.2001
 • Ligjin Nr. 9244, datë 17.6.2004

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr. 33/2012 PËR REGJISTRIMIN E PASURIVE TË PALUAJTSHME.i përditësuar

Ndryshuar me :

 • Ligjin nr. 9/2016, datë 11.2.2016)

 

——————————————————————————————————————————————————————-

LIGJ Nr.7926, datë 20.4.1995 PËR TRANSFORMIMIN E NDËRMARRJEVE SHTETËRORE NË SHOQËRI TREGTARE .I përditësuar

Ndryshuar me:

 • Ligjin nr.8099, datë 28.3.1996
 • Dekretin nr.1631, datë 1.11.1996
 • Ligjin r.8237, datë 1.9.1997;
 • Ligjin nr.8333, datë 23.4.1998
 • Ligjin nr.8482, datë 10.5.1999
 • Ligjin nr.8885, datë 22.4.2002
 • Ligjin nr.9775, datë 12.7.2007
 • Ligjin nr.10 264, datë 8.4.2010
 • Ligjin nr. 8/2016, datë 11.2.2016

 

———————————————————————————————————————————————————————-

L I G J Nr.8561, datë 22.12.1999 PËR SHPRONËSIMET DHE MARRJEN NË PËRDORIM TË PËRKOHSHËM TË PASURISË PRONË PRIVATE PËR INTERES PUBLIK.I përditësuar

Ndryshuar me:

 • Ligjin nr. 20/2016, datë 10.3.2016

 

———————————————————————————————————————————————————————–

LIGJ Nr.9948, datë 7.7.2008 PËR SHQYRTIMIN E VLEFSHMËRISË LIGJORE TË KRIJIMIT TË TITUJVE TË PRONËSISË MBI TOKËN BUJQËSORE.i perditesuar

Ndryshuar me:

 • Ligjin nr.10136, datë 11.5.2009;
 • Aktin normative nr.5, datë 30.9.2009;
 • Ligjin nr.58/2012, datë 17.5.2012;
 • Ligjin nr.176/2013, datë 16.12.2013;
 • Ligjin nr.172/2014, datë 18.12.2014;
 • Ligjin nr.62/2016, datë 2.6.2016)
——————————————————————————————————————————————————————-

LIGJ Nr.8308, datë 18.3.1998 PËR TRANSPORTET RRUGORE (I përditësuar)

I ndryshuar me :

 • Ligjin nr. 8908, datë 6.6.2002,
 • Ligjin  nr. 9096, datë 3.7.2003,
 • Ligjin  nr. 9373, datë 14.4.2005,
 • Ligjin  nr. 9760, datë 21.6.2007,
 • Ligjin nr. 10137, datë 11.5.2009,
 • Ligjin  nr. 10 302, datë 15.7.2010,
 • Ligjin  nr. 118/2012, datë 13.12.2012,
 • Ligjin  nr. 21, datë 14.2.2013,
 • Ligjin  nr. 37, datë 10.4.2014,
 • Ligjin nr. 10/2016, datë 11.2.2016

LIGJ Nr.10 081, datë 23.2.2009 “PËR LICENCAT, AUTORIZIMET DHE LEJET NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”
Ndryshuar me :

 • ligjin nr.6/2015 , datë 12.2.2015
 • nr. 37/2016 , datë 31.3.2016

 

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”
I përditësuar me:

 • Ligjin Nr. 9916, datë 12.05.2008
 • Ligjin nr. 92/2012 datë 27.9.2012 FZ 135
 • Ligj nr. 8/2015 datë 19.2.2015 FZ 32

Ka Shfuqizuar: Ligjin nr. 7667, datë 28.1.1993 “Për regjistrin tregtar dhe formalitetet, që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 7926, datë 20.4.1995 “Për Transformimin e ndërmarrjeve shtetërore në shoqëri tregtare” (I përditësuar)
Ndryshuar me:

 • Dekretin nr. 1195, datë 14.08.1995 (I shfuqizuar me Ligjin Nr. 8237, datë 01.09.1997)
 • Ligjin Nr. 8067, datë 15.02.1996 (I shfuqizuar me dekretin nr. 1615, datë 20.09.1996 dhe me dekretin nr. 1631, datë 01.11.1996)
 • Dekretin nr. 1615, datë 20.09.1996 (I shfuqizuar me dekretin nr. 1631, datë 01.11.1996)
 • Dekretin nr. 1631, datë 01.11.1996 (I miratuar me ndryshime me Ligjin Nr. 8158, datë 07.11.1996)
 • Ligjin Nr. 8158, datë 07.11.1996
 • Ligjin Nr. 8237, datë 01.09.1997
 • Ligjin Nr. 8333, datë 23.04.1998
 • Ligjin Nr. 8482, datë 10.05.1999
 • Akt Normativ nr. 3, datë 04.04.2002
 • Ligjin Nr. 8885, datë 22.04.2002
 • Ligjin Nr. 9775, datë 12.07.2007
 • Ligjin Nr. 10 264, datë 8.4.2010

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj nr. 9901, date 14.4.2008 “Për tregtarët e shoqëritë tregtare (I përditësuar)
I ndryshuar me

 • Ligjin nr.10 475/2011 (FZ 163)
 • Ligjin nr.129/2014 (FZ 152)

Ka Shfuqizuar :

 • Ligjin nr.7632, datë 4.11.1992 “Për pjesën e përgjithshme të Kodit Tregtar”,
 • Ligjin nr.7638, datë 19.11.1992 “Për shoqëritë tregtare”
 • Ligjin nr.7512, datë 10.8.1991 “Për sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private, nismës së lirë, të veprimtarive private të pavarura dhe privatizimit”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i perditesuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9800, datë 10.09.2007
 • Ligjin Nr. 9855, datë 26.12.2007
 • Ligjin Nr. 10 170, datë 22.10.2009
 • Akt normativ Nr. 3, datë 8.7.2010
 • Ligjin Nr.22/2012, (Dt.Miratimit:01.03.2012, Flet.Zyrtare Nr.26, Faqe:1298)
 • Ligjin Nr.131/2012, (Dt.Miratimit:27.12.2012, Flet.Zyrtare Nr.168, Faqe:9379)
 • Ligjin Nr.182/2014, (Dt.Miratimit:24.12.2014, Flet.Zyrtare Nr.208, Faqe:12555)

Ka shfuqizuar :

 • Ligjin nr.7971, datë 26.7.1995 “Për prokurimin publik”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8901, datë 23.5.2002 “Për Falimentimin” (I përditësuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9919, datë 19.05.2008
 • Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009

Ka Shfuqizuar : Ligjin nr.8017, datë 25.10.1995 “Për procedurat e falimentimit”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8510, datë 15.7.1999, “Për Përgjegjësinë jashtë-kontraktore të organeve të administratës shtetërore”. (I përditësuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 10005, datë 23.10.2008

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8306, datë 14.3.1998 “Për Strategjinë e privatizimit të sektorëve me rëndësi të veçantë” (I përditësuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 8459, datë 11.2.1999
 • Ligjin Nr. 8582, datë 23.2.2000
 • Akti normativ.nr. 2, datë 04.04.2002
 • Ligjin Nr. 10 166, datë 15.10.2009

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9121, datë 28.7.2003, datë 14.3.1998 “Për Mbrojtjen e konkurrencës” (I përditësuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9499, datë 3.4.2006
 • Ligjin Nr. 9584, datë 17.7.2006
 • Ligjin Nr. 10 317, datë 16.9.2010

Ka shfuqizuar :

Ligjin nr. 8044, datë 7.12.1995 “Për konkurrencën”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9374, datë 21.4.2005, “Për Ndihmën Shtetërore “ (I përditësuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 10 183, datë 29.10.2009

 

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8088, datë 21.03.1996 “Për Shoqëritë e bashkëpunimit reciprok”. (I përditësuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9039, datë 27.03.2003
 • Ligjin Nr. 9747, datë 31.05.2007

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9640, datë 09.11.2006, “Për Dhomat e tregtisë dhe industrisë”(I përditësuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9897, datë 10.04.2008

Ka Shfuqizuar : Ligji nr.7804, datë 10.3.1994 “Për Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9630, datë 30.10.2006, “Për Faktoringun”. (I përditësuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 10029, datë 11.12.2008

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 10 033, datë 11.12.2008 “Për Lojërat e fatit”.(I përditësuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009
 • Ligjin Nr. 10 149, datë 28.9.2009
 • Ligjin Nr. 10 200, datë 17.12.2009

Ka shfuqizuar Ligjin nr. 8701, datë 1.12.2000 “Për Lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9441, datë 11.11.2005 “Për Prodhimin, grumbullimin, përpunimin dhe tregtimin e qumështit dhe të produkteve me baze qumështi”. (I përditësuar)

I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9863, datë 28.01.2008
 • Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr.10 465, datë 29.9.2011 PËR SHËRBIMIN VETERINAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Ka Shfuqizuar : Ligji nr. 9308, datë 4.11.2004 “Për shërbimin dhe Inspektoratin Veterinar”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 7746, datë 28.7.1993 “Për Hidrokarburet”(kërkimi dhe prodhimi).(I përditësuar)

I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 7853, datë 29.07.1994
 • Ligjin Nr. 8297, datë 04.03.1998
 • Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009
 • Akt Normativ nr. 2, datë 16.6.2010
 • Ligjin nr.31/2012, datë 21.3.2012 (FZ34
 • Ligjin nr.19/2015, datë 12.3.2015 (FZ 48,

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj nr. 10 279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”

Ka Shfuqizuar : Ligjin nr. 7697, datë 7.4.1993 “Për kundërvajtjet administrative”, të ndryshuar.

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr.9789, datë 19.7.2007 PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E zonave të teknologjisë dhe zhvillimit ekonomik
I ndryshuar me:

 • ligjin nr.54/2015,datë 28.5.2015

Ka Shfuqizuar : Ligji nr.8636, datë 6.7.2000 “Për zonat e lira”, i ndryshuar

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJI Nr.10 304, datë 15.7.2010  ”PËR SEKTORIN MINERAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”

Ka Shfuqizuar :
Ligjin nr. 7796, datë 17.2.1994 “Ligji minerar i Shqipërisë”, i ndryshuar

——————————————————————————————————————————————————————-

LIGJ Nr. 110/2016 PËR FALIMENTIMIN.i perditesuar

——————————————————————————————————————————————————————-

LIGJ Nr. 105/2014 PËR BARNAT DHE SHËRBIMIN FARMACEUTIK,i perditesuar

Ndryshuar me:

 • Ligjin nr. 109/2015, datë 15.10.2015

Ligji nr. 9232, datë 13.5.2004 “Për Programet sociale për strehimin e banoreve të zonave urbane”(I Perditesuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9719, datë 23.04.2007
 • Ligjin nr.54/2012, datë 10.5.2012 (FZ 61, f.3008)

Ka Shfuqizuar : Ligji nr.8030, datë 15.11.1995 “Për kontributin e shtetit për familjet e pastreha”, i ndryshuar

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9355, datë 10.3.2005 “Për Ndihmën dhe shërbimet shoqërore” (I Perditesuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9602, datë 28.07.2006
 • Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009
 • Ligjin Nr. 10 252, datë 11.3.2010
 • Ligjin nr.10399, datë 17.3.2011 (FZ 34, f.1299)
 • Ligjin nr.25/2013, datë 14.2.2013 (FZ 29, f.1209)
 • Ligjin nr.47/2014, datë 24.4.2014 (FZ 72, f.2651)

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji Nr.10 347 datë 4.11.2010 për “Mbrojtjen e të drejtave të fëmijës”(I Perditesuar)

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 7889, datë 14.12.1994 “Për Statusin e invalidëve të punës”
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 8052, datë 21.12.1995
 • Ligjin Nr. 9143, datë 16.10.2003

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8153, datë 31.10.1996 “Për Statusin e jetimit” (I Perditesuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9233, datë 13.05.2004

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8607, datë 27.04.2000 “Statusi i dëshmorit të atdheut” (I Perditesuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9243, datë 17.06.2004
 • Ligjin Nr. 9650, datë 27.11.2006

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj Nr.8098, datë 28.03.1996: “Për statusin e të verbërit” (I Perditesuar)
I ndryshuar me:

 • Ligji Nr. 26/2012, datë 15.03.2012

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8626, datë 22.6.2000 “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik” (I Perditesuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9355, datë 10.03.2005 (I ndryshuar me – Ligjin Nr. 9602, datë 28.07.2006)
 • Ligjin Nr. 9506, datë 03.04.2006

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për Masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” (I Perditesuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9914, datë 12.05.2008
 • Ligjin Nr. 10 329 datë 30.09.2010

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji Nr.9518, datë 18.4.2006 “Për mbrojtjen e të miturve nga përdorimi i alkoolit” (I Perditesuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 48/2013 datë 14.2.2013

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji Nr.9970, datë 24.7.2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri”

Ka Shfuqizuar : Ligjin nr.9198, datë 1.7.2004 “Për barazinë gjinore në shoqëri”, i ndryshuar dhe aktet nënligjore, të dala në zbatim të tij

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9376, datë 21.4.2005 “Për Sportin”(I Perditesuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9816, datë 22.10.2007
 • Ligjin Nr. 9963, datë 21.07.2008

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJI NR. 93/2014, DATË 24.7.2014 “PËR PËRFSHIRJEN DHE AKSESUESHMËRINË E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA”

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJI NR. 163/2014, DATË 4.12.2014 “PËR URDHRIN E PUNONJËSVE SOCIALË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj nr. 105/2014 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik” FZ 132 
I ndryshuar me:

 • ligjin nr. 109/2015, datë 15.10.2015 (i përditësuar)

Ka Shfuqizuar : Ligji nr. 9323, datë 25.11.2004, “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 7651, datë 21.12.1992 “Për Festat zyrtare e ditet përkujtimore”(I Perditesuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 7770, datë 22.11.1993
 • Ligjin Nr. 7780, datë 22.12.1993
 • Ligjin Nr. 8065, datë 08.02.1996
 • Ligjin Nr. 8214, datë 07.05.1997
 • Ligjin Nr. 8253, datë 30.10.1997
 • Ligjin Nr. 9137, datë 25.09.2003
 • Ligjin Nr. 9222, datë 15.04.2004
 • Ligjin Nr. 10 226, datë 4.2.2010 fz 13

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr. 121/2016 PËR SHËRBIMET E KUJDESIT SHOQËROR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

 

——————————————————————————————————————————————————————-

Ligji nr. 8668, datë 23.10.2000 “Për Pajisjen e shtetasve shqiptare me pasaporte për jashtë shtetit” (I Perditesuar)

I Ndryshuar me:

 • Akt normativ i KM, Nr. 5, datë 31.08.2001
 • Ligjin nr. 10306, datë 22.7.2010
 • Ligjin nr. 41/2014 datë 17.4.2014

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”.(I Perditesuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 8442, datë 21.01.1999

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8669, datë 26.10.2000, “Për Regjistrimin e përgjithshëm të popullsisë dhe të banesave” (I Perditesuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 10 084, datë 23.2.2009
 • Aktin Normativ nr. 6, datë 30.9.2009

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr. 108/2013 “PËR TË HUAJT”(I Perditesuar)

I Ndryshuar me:

  • Ligjin Nr. nr. 74/2016, datë 14.7.2016

Ka Shfuqizuar :

 •  Ligjin nr. 9959, datë 17.7.2008 “Për të huajt”

Ligji Nr. 69/2012 për “Sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”I përditësuar

Ndryshuar me;

 1. Ligjin nr.56/2015,datë 28.5.2015.

 

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8872, datë 29.03.2002, “Për Arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”(I Perditesuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr.10 011, datë 30.10.2008
 • Ligjin Nr.10 137, datë 11.05.2009
 • Ligjin Nr.10 434 datë 23.6.2011
 • Ligjin Nr. 63/2014, datë 26.6.2014

——————————————————————————————————————————————————————-

Ligji nr. 8102, datë 28.03.1996, “Për Kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe të largimit dhe përpunimit të ujerave të ndotura” (I Perditesuar)

I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9352, datë 03.03.2005
 • Ligjin Nr. 9584, datë 17.07.2006 (i ndryshuar me Ligjin Nr. 9845, datë 17.12.2007)
 • Ligjin Nr. 9915, datë 12.05.2008

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji Nr. 111/2012 ; datë 5.11.2012 “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”.

Ka Shfuqizuar :Ligjin nr. 8093, datë 21.3.1996, “Për Rezervat ujore” (i perditesuar)

LIGJ Nr 10 431 datë 9.6.2011PËR MBROJTJEN E MJEDISIT

KA SHFUQIZUAR: Ligjn nr. 8934, datë 5.9.2002 “Për Mbrojtjen e mjedisit” (i perditesuar), i ndryshuar

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr. 10 448, datë 14.7.2011 PËR LEJET E MJEDISIT
I ndryshuar me :

 • ligjin nr.44/2013
 • ligjin 60/2014, i perditesuar

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJI Per burimet e rinovueshme 138/2013 (I përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • ligjin nr. 26, datë 20.3.2014

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8308, datë 18.3.1998 “Për Transportet rrugore” (I përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 8908, datë 06.06.2002
 • Ligjin Nr. 9096, datë 03.07.2003
 • Ligjin Nr. 9373, datë 14.04.2005
 • Ligjin Nr. 9760, datë 21.06.2007
 • Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009
 • Ligjin Nr. 10 302, datë 15.7.2010
 • Ligjin nr. 21/2013, date 14.2.2013 FZ 29
 • Ligjin nr.37/2014, date 10.4.2014 FZ 63

 

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9734, datë 14.5.2007 “Për Turizmin” (I përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9930, datë 09.06.2008
 • Ligjin 76/2013 datë 14.2.2013 fz 31

Ka Shfuqizuar : Ligji nr. 7665, datë 21.1.1993 “Për zhvillimin e zonave, që kanë përparësi turizmin”, të ndryshuar

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj nr.10 186, datë 5.11.2009 “Për rregullimin e pronësisë mbi truallin shtetëror në zonat me përparësi turizmin”(I përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligjin nr. 10395/2011
 • Ligjin nr 67/2013

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 7892, datë 21.12.1994 “Për Sponsorizimet” (I përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 8282, datë 21.01.1998
 • Ligjin Nr. 9040, datë 27.03.2003
 • Ligjin Nr. 9807, datë 20.09.2007

——————————————————————————————————————————————————————

 

Ligji nr. 8906, datë 6.6.2002, “Për Zonat e mbrojtura” (I përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9868, datë 04.02.2008

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9362, datë 24.3.2005 “Për Shërbimin e mbrojtjes së bimëve” (I përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9908, datë 24.04.2008

Ka Shfuqizuar : Ligjin nr. 7662, datë 19.1.1993 “Për Shërbimin e Mbrojtjes së Bimëve

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8766, datë 5.4.2001 “Për Mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin”(I përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009

Ka Shfuqizuar : Ligjin nr.7707, datë 17.5.1993 “Për mbrojtjen nga zjarri”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9010, datë 13.2.2003 “Për Administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta”.(I përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për Kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” (I përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9200, datë 26.02.2004
 • Ligjin Nr. 9794, datë 23.07.2007
 • Ligjin Nr. 9826, datë 01.11.2007
 • Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009
 • Ligjin Nr. 10 324, datë 23.9.2010
 • Vendim I GJK nr.23, date 8.6.2011 FZ nr.82/2011
 • Ligj nr.11/2012, date 9.2.2012, FZ nr. 12
 • Ligj nr 20/2013 datë 14.2.2013 FZ 29

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9290, datë 7.10.2004 “Për Produktet e ndërtimit” (I përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9825, datë 01.11.2007
 • Ligjin Nr. 10 327, datë 30.9.2010
 • Ligjin nr. 19/2013, date 14.2.2013 FZ 29

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 10 463, date 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”(I përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligj nr. 32/2013 datë 14.2.2013 FZ 30
 • Ligj nr. 156/2013, date 30.5.2013, FZ 172

Ka Shfuqizuar :

 • ligjin nr. 9010, datë 13.2.2003 “Për administrimin e mbetjeve të ngurta”
 • ligjin nr. 9537, datë 18.5.2006 “Për administrimin e mbetjeve të rrezikshme”

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr.10 006, datë 23.10.2008 PËR MBROJTJEN E FAUNËS SË EGËR

I Ndryshuar me:

 • ligjin nr.10 137,datë 11.5.2009,nr. 41/2013,datë 14.2.2013

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr. 9385, datë 4.5.2005 PËR PYJET DHE SHËRBIMIN PYJOR. i perditesuar

 

I Ndryshuar me :

 • Ligjin nr.9533, datë 15.5.2006
 • Ligjin nr. 9791, datë 23.7.2007
 • Ligjin nr.9989, datë 15.9.2008
 • Ligjin nr.10 137, datë 11.5.2009
 • Ligjin nr.15/2012,  datë 16.2.2012
 • Ligjin nr. 36/2013,  datë 14.2.2013
 • Ligjin nr. 48/2016, datë 5.5.2016

 

 

———————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr.9693, datë 19.3.2007 PËR FONDIN KULLOSOR (i përditësuar)

 I Ndryshuar me :

 • Ligjin nr.9996, datë 22.9.2008 ;
 •  Ligjin nr.10 137, datë 11.5.2009 ;
 • Ligjin nr. 14/2012, datë 16.2.2012;
 •  Ligjin nr. 38/2013, datë 14.2.2013;
 • Ligjin nr. 49/2016, datë 5.5.2016 

 

———————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr. 93/2015 PËR TURIZMIN.i perditesuar

Ligj Nr. 119/2014 ” Per te drejten e informimit”

Ka shfuqizuar:  

Ligjin Nr.8503, date 30.6.1999 “PER TE DREJTEN E INFORMIMIT PER DOKUMENTET ZYRTARE”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj Nr. 60/2016 ” Per sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”

I ndryshuar me :

Ligjin Nr.150/2020, date 17.12.2020

Urdher nr.1222, datë 11.07.2017. “Per miratimin e formulareve dhe regjistrave tesinjalizimit dhe mbrojtjes se sinjalizuesve

Vendimi Nr.816 date 16.11.2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj Nr. 9887, datë 10.03.2008 ” Per mbrojtjen e te dhenave personale”

I ndryshuar me :

 • ligjin Nr. 48/2012
 • ligjin nr.120/2014

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji Nr. 146/2014 ” Për Njoftimin dhe  Konsultimin Publik “

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8457, datë 11.2.1999 “Për Informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”“.(I Perditsuar)

I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9541, datë 22.5.2006

——————————————————————————————————————————————————————

 

Ligji nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për Parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” (i perditesuar)
Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9475, datë 09.02.2006
 • Ligjin Nr. 9529, datë 11.05.2006
 • Ligjin Nr. 9690, datë 05.03.2007
 • Ligjin 86/2012 datë 18.09.2012
 • Ligjin nr. 44/2014 datë 24.4.2014

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr. 138/2015, PËR GARANTIMIN E INTEGRITET TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE i perditesuar

Ndryshuar me:

 • Ligj nr. 38/2016, 14.4.2016)

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për Deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë” (i perditesuar)
Ndyshuar me:

 • Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005
 • Ligjin Nr. 9530, datë 11.05.2006
 • Ligjin Nr. 9584, datë 17.07.2006
 • Ligjin Nr. 85/2012 datë 18.09.2012
 • Ligjin nr.45/2014 datë 24.4.2014

——————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8270, datë 23.12.1997 “Për Kontrollin e lartë të shtetit”. (i perditesuar)
Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 8599, datë 10.4.2000
 • Vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 212, datë 29.10.2002

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9880, datë 25.2.2008 “Për Nënshkrimin elektronik”. (i perditesuar)
Ndryshuar me:

 • Aktin Normativ nr. 8, datë 30.9.2009

 

Urdher nr.1222, datë 11.07.2017. “Per miratimin e formulareve dhe regjistrave tesinjalizimit dhe mbrojtjes se sinjalizuesve

Ligji nr. 8224, datë 15.05.1997 “Për Organizimin dhe funksionimin e policisë të bashkisë dhe të komunës”
Ndryshuar me :

 • Ligjin Nr.8335 datë 23.04.1998

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr .9386, datë 04.05.2005 “PËR MUZETE”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8756, datë 26.03.2001 “Për Emergjencat civile”. (I përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9048, datë 07.04.2003 “Për Trashëgiminë kulturore” (I përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9592, datë 27.07.2006
 • Ligjin Nr. 9882, datë 28.02.2008
 • Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009
 • Ligj 77/2013, date 14.2.2013 FZ 31

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr.9220, datë 15.4.2004 Për administrimin e shërbimit të varrimit.i perditesuar

Ndryshuar me :

 • Ligjin nr. 80/2014, datë 17.7.2014)

Kodi zgjedhor i Republikës së Shqipërisë
Miratuar me ligjin nr.10019, datë 29.12.2008
Ndryshuar me:

 • ligjin nr.74/2012, datë 19.07.2012
 • ligjin nr. 31/2015, datë 02.04.2015

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8116, datë 29.3.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”
Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 8431, datë 14.12.1998
 • Ligjin Nr. 8491, datë 27.05.1999
 • Ligjin Nr. 8535, datë 18.10.1999
 • Ligjin Nr. 8812, datë 17.05.2001
 • Ligjin Nr. 9953, datë 14.07.2008
 • Ligjin Nr. 10 052, datë 29.12.2008

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës të Shqipërisë” (i perditesuar)
Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 8086, datë 13.03.1996
 • Ligjin Nr. 9125, datë 29.07.2003
 • Ligjin Nr. 10053, datë 29.12.2008

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 7905, datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë” (i perditesuar)
Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 7977, datë 26.07.1995
 • Ligjin Nr. 8460, datë 11.02.1999
 • Ligjin Nr. 8813, datë 13.06.2002
 • Vendim i GJK, nr. 15, datë 17.04.2003
 • Ligjin Nr. 9085, datë 19.06.2003
 • Ligjin Nr. 9187, datë 12.02.2004
 • Ligjin Nr. 9276, datë 16.09.2004
 • Ligjin Nr. 9911, datë 05.05.2008
 • Ligjin Nr. 10054, datë 29.12.2008

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 7895, datë 27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë” (i perditesuar)
Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 8175, datë 23.12.1996 (I shfuqizuar)
 • Ligjin Nr. 8204, datë 10.04.1997
 • Ligjin Nr. 8279, datë 15.01.1998
 • Ligjin Nr. 8733, datë 24.01.2001
 • Ligjin Nr. 9017, datë 06.03.2003
 • Ligjin Nr. 9086, datë 19.06.2003
 • Ligjin Nr. 9188, datë 12.02.2004
 • Ligjin Nr. 9275, datë 16.09.2004
 • Ligjin Nr. 9686, datë 26.02.2007
 • Ligjin Nr. 9859, datë 21.01.2008

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8378, datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë” (i perditesuar)
Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 8738, datë 12.02.2001
 • Ligjin Nr. 9189, datë 12.02.2004
 • Ligjin Nr. 9808, datë 24.09.2007

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8485, datë 12.05.1999 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë” (i perditesuar)
Ndryshuar me:

 • Vendimin e GJK, nr. 32, datë 24.11.2003

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 7850, datë 29.7.1994 “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë” (i perditesuar)
Ndryshuar me:

 • ligjin nr.8536,datë 18.10.1999;
 • ligjin nr.8781, datë 3.5.2001
 • ligjin nr.17/2012, datë 16.2.2012

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr.8577, datë 10.2.2000 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË,i perditesuar

I ndryshuar me :

 • Ligjin nr. 99/2016, datë 6.10.2016

 

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr. 44/2015 KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISE

KA SHFUQIZUAR

 • Ligjin nr. 8485, datë 12.5.1999, “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr. 49/2012 Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative

I ndryshuar me:

 • Ligjin  nr.100, datë 31.7.2014,
 • Ligjin nr. 39/2017, datë 30.3.2017
KA SHFUQIZUAR
 • a) në ligjin nr. 8116, datë 29.3.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar:
 • i) në nenin 35, shkronja “b”  shfuqizohet;
 • ii) në nenin 320, shkronja “a” shfuqizohet;
 • iii) nenet  nga 324 deri në 333 shfuqizohen;
 • b) në ligjin nr. 8927, datë 25.7.2002 “Për prefektin”, në nenin 14 nënndarjet “i” dhe “ii”, në nenin 15 pika 2, si dhe në nenin 18 pika 4
 •  ligjin nr.100, datë 31.7.2014
Copyright © 2024 — All rights reserved.