Info

Lezha

Shendeti

SEKTORI I ADMINISTRATES DHE SHERBIMEVE

– Përgjigjet për zbatimin e rregullores së DSHPQ

– Planifikon dhe ndjek furnizimin si dhe konsumin e materialeve si dhe gjithë nevojat që ka DSHPQ.

SEKTORI I BURIMEVE NJEREZORE DHE MARREDHENJEVE ME PUBLIKUN

Ky sektor është përgjegjës për sistemin e menaxhimit të burimeve njerëzore.

SEKTORI I MONITORIMIT DHE VLERËSIMIT TË PERFORMANCËS MJEKËSORE

Qëllimi i këtij sektori është përcaktimi në mënyrë të matshme i mospërputhjeve midis nivelit aktual dhe nivelit të pritshëm të cilësisë si dhe adresimi i tyre me qëllim përmirësimin e cilësisë, performancës të shërbimeve shëndetësore.

SEKTORI I PLANIFIKIMIT

– Planifikimi i shërbimeve shëndetësore në nivel distrikti në përputhje me objektivat e strategjitë e MSH.
– Planifikon treguesit ekonomikë, shëndetësorë dhe financiare në nivel distrikti.

SEKTORI I INFORMACIONIT SHËNDETSOR

Mbështetja dhe funizimi me informacion të saktë, të përpunuar dhe në kohë reale i DSHP dhe nivele të tjera hierarkisë administrative.

SHËRBIMI I MJEKESISE FAMILJARE

– Përgjigjet për aktivitetin e qëndrave shëndetësore në zbatimin e paketës së shërbimeve të kujdesit shëndetësor parësor që ofron qëndra shëndetësore.
– Përgjigjet për aktivitetin, promocionin dhe higjenen në shkolla

SHERBIMI I KONTROLLIT TE SEMUNDJEVE INFEKTIVE (EPIDEMIOLOGJIA)

Organizon, drejton, dhe kontrollon të gjitha detyrat në fushën e Epidemiologjisë sipas problematikës së rrethit.

SHERBIMI I SHENDETIT MJEDISOR & INSPEKTORIATIT SANITAR

Organizon, drejton dhe kontrollon të gjitha veprimtaritë e Inspektoriatit Sanitar Shtetëror në nivel rrethi.

SHERBIMI STOMATOLOGJIK SANITAR

Organizon dhe drejton shërbimin stomatologjik

KABINETI I EDUKIMIT, PROMOCIONIT TE SHENDETIT & KONTROLLIT TE SEMUNDJEVE KRONIKE.

Siguron bashkëpunim me institucionet e tjera shëndetësore duke shkëmbyer informacione, me organet e medias elektronike dhe të shkruar dhe bashkërendon veprimtarinë me OJQ-të e ndryshme

QENDRA KOMUNTARE E SHENDETIT MENDOR

I’u përgjigjet nevojave për shërbime multidisiplinare të shëndetit mendor

QENDRA VULLNETARE E KESHILLIMIT & TESTIMIT KONFIDENCIAL TE HIV/AIDS/IST

Historia

H Y R J A

Lezha si qytet dhe biostrukturë përfaqëson diçka shumë të rëndësishme dhe të veçantë. Nga pikëpamja gjeometrike, gjeografike dhe ekologjike, Lezha përbën një kaleidoskop të mrekullueshëm të natyrës, gati njëlloj principate të pashembullt ekologjike, ku mali, fusha, pylli, monumentet arkeologjike  dhe historike, laguna dhe deti, përbëjnë një unitet të spikatur. Në këtë kuptim, Lezha është e preferuara e shekujve,  sintezë e veprës së natyrës dhe të njerëzve me një vesk të ndritshëm të historisë dhe të artit. Në portat e Lezhës mund të hysh pa trokitur, duke e njohur fytyrën dhe thelbin e saj vetëm mund të magjepsesh pambarimisht.  Lezha është një grishje e përhershme dhe një estetikë e gjallë e sendeve dhe qytetërimit iliro-shqiptar, një stacion diturak i mijëvjeçarëve dhe i kënaqësive të veçanta të banorëve dhe të udhëtarëve. Çdo tregim mitologjik për Lezhën i paraprin historisë së saj plot motive dhe kontraste nga më të ndryshmet. Jo më kot kronikania dhe eruditja bizantine Ana Komnena në shek.XII e quan Lezhën “një qytet të ngritur në ajër që mund të shihet nga të gjitha anët”. Nuk është thjesht metaforë e skajshme por vetvetiu çdo shikues mund ta vështrojë Lezhën  në lartësinë e historisë së saj, në ajrin e shekujve si të dalë nga frymëmarjet poetike të poetit Mjeda, që ka shkruar mrekullisht dhe poetikisht  për Lezhën.  Në Lezhë, nga të katër anët të rrethojnë metaforat e historisë. Çdo njeri jeton midis tyre dhe këtu qëndron vetë sekreti i mbijetesës.

 

VËSHTRIM GJEOGRAFIK

 

STRUKTURA GJEOLOGJIKE

 

Rrethi i Lezhes përfshihet në tre zona gjeologo-strukturore karakteristike. Ato jane: Mirdita, zona e Krastë-Cukalait dhe zona e Krujës.

Me punime kërkim-zbulimi janë vlerësuar rreth 0.5 milionë ton mineral bakri të tipit kuarc sulfur në skajin verilindor të rrethit dhe një varg shfaqjesh në vele të vendit Zef Sul e Qaf Kingjel bakri të pasur në rrafshin e mbihypjes së madhe.

Në zonat kufitare me Lezhen jane zbuluar dy vendburime te nikelit sulfur me pranine e arit qe jane vazhdim  i ketyre brezave dhe justifikojne investimet e mundshme per kerkim-zbulim gjithnje me teknike e teknologji te re.

Ne rajonin e Lezhes pervizohen 2 horizonte platinmbajtese, njeri me dunitet me pikezime kromi dhe tjetri ne dunitet te disa niveleve qe shoqerohen me nikel sulfur. Perqendrime te platinit verehen edhe ne gabro, gabro sideronite. Ne gjithe magmatiket e Lezhes kemi rreth 5-6mije km2 fushe kerkimi.

Punimet ne bregdet te Tales, Rriles kane zbuluar mbi 5.5 milion ton rutil, zirkon, ilmenit, kromit, granate, kallaj. Nw nwnzonwn e Krastes ne fushen e Zejmenit ne dy shpimet e kryera eshte takuar qymyr koks ne shtresa te holla: ne thellesine 346-346.35m me fuqi kalorifike 5621kal/gr, permbajtje e squfurit 2.62%, hiri 7.78.

Lezha ka ne territorin e saj mbi 40% te llojeve te mineraleve jometalore te vendit tone sipas V. Dukes.. Ne rajonin e Kashnjetit takohet nje mozaik i shumellojshem duke perfshire gjithe prejen e ofioliteve Shqiptare. Ketu takojme bazalte per aeroporte e autostrada, magmatiket per mermere granitike, per veshje te brendshme e te jashtme deri tek monumentet. Po ne rajonin e Kashnjetit jane zbuluar rezerva te medha kaolinash (monmorillonite) qe perdoren ne 100 fusha si dhe ranoret mikrokokrrizore per veshje ndertimesh.

 

TUNELI I KRESHTES

Shume nga studimet e gjeoshkencave kane mbeshtetur propozimin per hapjen e nje tuneli ne distancen me te shkurter qe nderpret Kreshten nga Kallmeti ne Fregen. Tuneli eshte projektuar si ide ne perroin e Shengjinit ne kuote 320m dhe del ne fregen ne kuote 350m, gjatesi deri 2.5km, rreth 2.5 milion dollare. Tuneli ka tregues shume te mire te shkembinjve per hapje, kalon ne magmatike. Nga kjo sigurohet lidhja fushes me zonen malore per popullaten, shkurton 8km rruge. Nga ky tunel leviz gjithe gama e mineraleve te zones Kashnjetit, pritet 350-400l/sek uje dhe lehteson investitoret per ate zone duke lare vehten shume shpejt.

 

GJEOMONUMENTET DHE GJEOPARQET

Lezha perben pjese te mbrojtura nga shteti me perparesi turizmi si Shengjini. Per gjeoparqe do te permendim  Gjirin klasik i Drinit ne Shengjin, Ishulli i Lezhes, Tale(klasifikimi, menaxhimi i territoreve te kesaj do te rriste vleren e zones dhe shtonte turizmin)

Ne gjeomonumentet natyrore permendim seria dajkore Thanze, kurrizorja e Kreshtes, grabeni i Zadrimes, rrudhat ne rrafshin e mbihypjes, maja e Veles. Kufiri i serise me vullkanogjeno-sedimentaret Kashnjet, Gropa e Kalivaçit, vargmalet e faqes perendimore te Kreshtes, olistolitet e gelqeroreve ne flish.

 

PASURITË UJORE

Lezha me zonat përreth është një ndër rajonet e Shqipërisë më të pasura me ujra. Kjo pasuri ujore e saj përbëhet kryesisht nga ujrat e detit Adriatik që lagin brigjet e këtyre zonave, ato të rrjetit hidrografik, ujrat e lagunave në të dy anët e grykëderdhjes në det të lumit Drin i Lezhës dhe ujrat nëntokësore të fushës së Lezhës. Lezha dhe zonat për rreth janë të pasura gjithashtu me reshje atmosferike të bollshme të cilat janë kryesisht rreshje shiu dhe shumë rrallë rreshje bore. Sasia mesatare vjetore e tyre është 1460 mm në vit. Rreshjet maksimale ditore të matura janë 160 mm në 24 orë. Numri i ditëve me reshje është 120 ditë në vit.

 

*    *     *

 

Rrjedhjet ujore më të rëndësishme që formojnë këtë rrjet hidrografik janë lumi Drin i Lezhës dhe lumi Gjadër. Lumi Drin ka qenë elementi kryesor i sistemit dhe i rrjetit hidrografik të Lezhës dhe i zonave përreth. Vetë ky sistem hidrografik në një shkallë të konsiderueshme është rrjedhojë e veprimatrisë dhe e prurjeve të lëngëta e të ngurta që lumi Drin ka përcjellë në shekuj në detin Adriatik. Por sot, ky lumë nuk kalon më në shtratin e tij shekullor, përbri qytetit të Lezhës. Ai nuk i derdh më ujrat e tij në det, por në lumin Buna. Është ndofta rast shumë i rrallë, për të mos thënë unikal, që një lumë kaq i madh me ndërhyrjen e ndërgjegjshme edhe të vetë njerëzve, ndryshon tërësisht rrjedhën e tij. Lumi Drin është lumi më i madh i Shqipërisë dhe i dyti përsa i përket ujshmërisë, mbas lumit Buna. Ai është lumi më i madh në tërë bregdetin Adriatik të gadishullit Ballkanik. Sipërfaqja e pellgut e tij ujëmbledhës është 14173 km 2, prej të cilave 5978 km 2 ndodhen brenda territorit shtetëror të Republikës së Shqipërisë, ndërsa pjesa tjetër ndodhet në ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe në atë të Greqisë. Karakterizohet nga një reliev malor, me lartësi mesatare 971 m mbi nivelin e detit kurse majat më të larta arrijne në mbi 2500 m Formohet nga struktura gjeologjike të përbëra kryesisht nga shkëmbinj gëlqerorë me zhvillim karstik. Prurja mesatare vjetore që lumi Drin derdh në lumin Buna është rreth 340 m3/sek. Lumi Drin formohet nga dy degë kryesore : Drini i Zi dhe Drini i Bardhë. Nga fillimi i tij në liqenin e Ohrit (Strugë) deri në derdhjen në lumin Buna, ka gjatësinë 285 km dhe një rënie prej 685 m, me një pjerrësi mesatare prej 2,4 për mijë. Lumi Drin përbën burimin më të madh hidroenergjitik të Shqipërisë. Në të janë ndërtuar tre hidrocentralet më të fuqishëm që ka vendi, me fuqi të instaluar prej 1350 MGW gjithsej dhe prodhim mesatar vjetor të energjisë elektrike prej 4,80 miliard kilovatorë. Në të parashikohen të ndërtohen edhe dy hidrocentrale të tjerë, me fuqi të instaluar prej 370 MGW gjithsej dhe prodhim mesatar vjetor prej 1,60 miliard kilovatorë. Lumi Drin nuk ka qenë ai që është sot. Në mesjetë dhe deri në vitin 1846 Drini, nën grykën e Vaut të Dejës, merrte drejtimin e Jugperëndimit dhe mbasi bashkonte me ujrat e tij edhe ato të lumit Gjadër, duke gjarpëruar nëpër fushën e Zadrimës, përbri qytetit të Lezhës, i derdhte ato në Adriatik, në zonën që mori emrin Gjiu i Drinit. Në vitin 1846, gjatë një plote të jashtëzakonshme, që shkaktoi përmbytje të mëdha, lumi Drin formoi edhe një shtrat tjetër të ri, që kaloi nga ana e Bahçallëkut (Shkodër) dhe u bashkua me lumin Buna, rreth një kilometër nën gryukëdaljen e tij nga liqeni i Shkodrës. U formuan kështu dy Drina : Drini i Lezhës dhe Drini i Bahçallëkut (shih hartën Nr.4). Që nga kjo kohë e deri në ditët tona, në liqenin e Shkodrës, në lumin Buna dhe në tërësinë ujore të kësaj zone u shkaktua një kaos i madh hidraulik, i  shoqëruar shpesh herë me përmbytje të mëdha, të pa para më parë. Në vitet 1950-1960 u vu në jetë projekti për bonifikimin dhe ujitjen e fushës së Zadrimës, i cili bëri, që lumi Gjadër të devijohej dhe të derdhej  në lumin Drin, në Grykën e Vaut të Dejës, kurse lumit Drini i Lezhës, me anë të argjinaturave në Spatharë, iu mbyll përfundimisht rrjedhja. Kështu, lugina e Zadrimës dhe zona e Lezhës, nga dy lumenj që kishte më parë dhe piëkrisht Drinin e Lezhës dhe Gjadrin, sot nuk ka më asnjë prej tyre. Ata u njësuan në një me Drinin e Bahçallëkut, duke riformuar lumin Drin, që kemi sot, që nuk i derdh më ujrat e tij si më parë në detin Adriatik, por në lumin Buna.

 

LUMI GJADËR

Është degë e lumit Drin. Ka më shumë karakteristikat e një lumi torencial. Sipërfaqja e pellgut të tij ujëmbledhës është 199 m2. Karakterizohet nga një reliev malor, me lartësi mesatare 422 m mbi nivelin e detit. Sasia mesatare vjetore e rreshjeve që bien në këtë pellg ujëmbledhës është rreth 1900 milimetra në vit. Ato përbëhen kryesisht nga rreshje shiu dhe rreshje bore. Prurja mesatre vjetore që ky lumë derdh në lumin Drin është 8,80 m3/sek. Lumi Gjadër, sikurse  dhe Drini, nuk ka qenë ai që është sot. Në mesjetë dhe deri në vitin 1950, Gjadri merrte drejtimin e perëndimit dhe nëpër fushën e Zadrimës, mbi qytetin e Lezhës i bashkonte ujrat e tij me ato të Drinit të Lezhës. Vënia në jetë pas vitit 1950 e projektit për bonifikimin e fushës së Zadrimës, bëri që ky lumnë të largohej poërfundimisht nga kjo fushë. Me anë të pritave dhe të argjinaturës së Gjadrit ai u devijua dhe ujrat e tij u derdhën në lumin Drin, nën grykën e Vaut të Dejës.

 

GJIU I DRINIT DHE ZONA E TIJ BREGDETARE

Gjiu i Drinit shtrihet ndërmjet grykëderdhjes së Bunës në Veri dhe Kepit të Rodonit në Jug. Ka gjatësi maksimale rreth 30 km dhe gjerësi rreth 20 km. Është nëj gji relativisht më i thellë se gjiret e tjerë shqiptarë të Adriatikut. Izobati 10 m ndodhet 600 deri 1500 m larg vijës së bregut. Nga pikëpamja gjeomorfologjike gjiu përfaqëson një zonë tipike depozitimi, i formuar nga lënda e ngurtë që ka pas sjellë lumi Drin dhe lumenjtë Buna e Mat. Në pjesën qendrore të këtij gjiu dedhte ujrat e tij Drini dhe më pas Drini i Lezhës. Valët  maksimale në këtë gji arrijnë 3 deri 3,8 m ndërsa amplituda e baticë-zbaticës është 30 deri 40 cm. Temperatura mesatre vjetore e ujit në gjiun e Drinit është 17,7 oC. Ajo mbrin vlerat më të larta në muajt korrik, me një mesatare porej 23,7 o C dhe më të ultat në muajin shkurt, me një mestaare prej 11,6 o C. Numuri i ditëve me diell është 321 ditë në vit. Kripshmëria e ujrave është 36 deri 39 për mijë. Në brendësi të gjiut ndodhet qyteti dhe porti i Shëngjinit. Plazhi i tij me ujin dhe rërën e pastër, është nga më cilësoret për banjo uji, dielli dhe rëre.

 

LAGUNAT

Element përbërës dhe shumë i rëndësishëm i sistemit hidrografik të Lezhës janë dhe lagunat. Në grykëderdhjen e lumit Drin i Lezhës, në anën e djathtë të rrjedhjes, ndodhet laguna e Kënallës, më e thella nga lagunat shqiptare buzë detit Adritik, me sipërfaqe 0,201 km2 dhe thellësi maksimale 13-14 m. më në jug, po gjatë bregut të djathtë të Drinit ndodhet laguna e Merxhanit, me sipërfaqe rreth 3 km2 dhe thellësi mesatare 0,75 m. Thellësia maksimale e saj është 1,30 m. në bregun e majtë të grykëderdhjes ndodhet laguna e Vainit, me sipërfaqe të përgjithshme prej rreth 9 km2 dhe thellësi mesatare 0,70 m. thellësia maksimale e sja mbërrin 1,30 m. Këto laguna, së bashku me ligatinat që i rrethojnë, përbëjnë ekosisteme shumë të rëndësishme që formojnë një zinxhir abitatesh, të një biodiversiteti të larmishëm, me vlera të veçanta.

 

 

 

UJRAT NËNTOKËSORË

Fushat e Lezhës përbën sektorin më verior të Pellgut të madh të ujrave arteziane që shtrihet nga Tirana në drejtim të lumit Ishëm. Shtresat më të përshkueshme të depozitimeve aluviale që formojnë këtë fushë janë shtresa zhavorore dhe zhavororo-ranore. Ato ngopen me ujra të freskëta, që krijojnë një horizont ujëmbajtës artezian shumë shtresor. Rezervat natyrore të ujrave nëntokësore të fushës së Lezhës vlerësohen në rreth 2500 litra në sek. Në këtë fushë janë shpuar shumë puse për shfrytëzimin e ujrave nëntokësore që ajo ka. Këta puse japin me vetërrjedhje një prurje nga 10-20 l/sek deri në 50/60 l/sek. Tre prej tyre furnizojnë qytetin e Lezhës me ujë të pijshëm. Puse të tillë në këtë zonë përdoren edhe për ujitjen e sipërfaqeve bujqësore në fushën e Rrillës. Të tjerë janë shpuar në periferitë e lagunave, ujrat e të cilëve përdorne kryesisht për t’i përzierë me ujrat e kripura, për uljen e kripshmërisë sidomos gjatë periduhës së verës, kur avullimi në laguna është shumë i madh.

 

P Y J E T

Lezha shtrihet ne pjesen perendimore te Shqiperise, ne jug te fushes se Shkodres. Nga ana gjeografike ze nje vend te favorshem ne rruget qe lidhin perendimin me lindjen e rajoneve shqipfolese. Ne nje largesi prej 300 km eshte nyje lidhese e Prishtines me rajonet jugore te Shqiperise. Ajo ka pozite gjeografike te favorshme, prandaj edhe venedikasit, 600 vjet me pare, e quajten “syri i djathte i Durresit”, me nje siperfaqe prej 473 km2, tregues ky qe e rendit Lezhen nder rrethet e vogla te Shqiperise, me nje vije kufitare prej 181 km, nga e cila 124 km kufi tokesor, 27.5 km kufi detar dhe 29.5 km kufi lumor. Gjatesia me e madhe e rrethit te Lezhes, nga veriu ne jug, eshte 30 km dhe nga perendimi ne lindje 27 km.

Relievi i Lezhes paraqitet ne dy pamje: Krahina Malore Qendrore, ku futen zonat Kashnjet, Kreshte, Mali i Veles, Malesia e Lezhes, deri ne jug, Kodrat e Pllanes dhe Ultesira Perendimore, ku perfshihet gjithe pjesa tjeter, fusha dhe tokat e lagura (pothuaj ne raporte te barabarta). Nd.ryshe nga rilievi i vendit, ai i Lezhes paraqet nje pamje me siperfaqe nen nivelin e detit (Kenetat Knalle e Kakarriq), fusha me lartesi 0 – 10 m mbi nivelin e detit dhe male me lartesi mbi 1000 m. Ky reliev, prania ne te e zonave te lageta (ligatinave), fushave e malit, tokave te pasura dhe klimes mesdhetare, ka kushtezuar vegjetimin e nje flore te pasur pyjore, qe me shifra mund te shprehet: afro 80 % e specieve te vendit (3250 specie). Speciet e drureve pyjore jane te perhapura ne formen e shoqerimeve pyjore. Perveç specieve qe rriten rastesisht (spontaneisht), nepermjet pyllezimeve jane instaluar lloje me rritje te shpejte, si Pisha e detit (Pinus pinaster), Pisha e bute (Pinus pinea), Pisha e eger (Pinus halepensis) etj.

Fondi pyjor i Lezhes ze 38. % te siperfaqes totale. Nga ky kendveshtrim, siperfaqja me pyje eshte e vogel e, per rrjedhoje, ndikimi ne ekonomi eshte i tille. Por, duhet veçuar sistemi lagunor Kune – Vain, si pasuri e rralle e me vlera te medha.

Sipas funksonit qe kryejne, pyjet e ketij rrethi grupohen:

* Pyje me funksion prodhues 10860 ha ose 60 % e siperfaqes, ku perfshihen pyjet me destinacion kryesor prodhimet drunore.

* Pyje me funksion mbrojtes 7280 ha ose 40 % e siperfaqes, ku futen pyjet qe si funksion kryesor kane mbrojtjen e mjedisit.

Sipas formes se qeverisjes, fondi pyjor (shteteror + komunal) i Lezhes ndahet:

* Trungishte 5530 ha,

* Cungishte 5510 ha

* Shkurre 7030 ha.

Ne 16 % te siperfaqes jane instaluar pyje halore, kryesisht pyllezime me pishe te zeze, pishe bregdetare etj. Fletorët zene 45.6 % dhe shkurret 38.4 %. Ne siperfaqen e pyjeve fletore peshen kryesore e zene dushqet (Quercus L.), ndersa ne ate me shkurre peshen kryesore e zene mareja (Arbutus uneda), shkoza (Carpinus L.) etj.

Per nga vellimi i fondit pyjor (ne m3) ekonomia pyjore e Lezhes eshte nga me te varferat e vendit, me 514 mije m3 material drusor, ose rreth 28.3 m3/ha. Pyjet me funksion prodhues kane rreth 79.7 % te vellimit total. Pyjet shteterore kane 80 % te vellimit te materialit drusor, ndersa ata komunale deri tani kane 20 %. Meqe keta tregues nuk jane te nje natyre entusiaste, per kete rreth, ku pyjet, si faktori kryesor qe rregullon mjedisin, mendojme te veçojme sistemin lagunor Kune – Vain.

Laguna Kune – Vain shtrihet ne perendim te qytetit te Lezhes, ne nje siperfaqe prej 2200 ha, nga te cilat 200 ha pyje, 74 ha taka bujqesore dhe 1881 ha siperfaqe ujore.

Nga studimet e bera del qe kjo zone merr 2547 ore diell ne vit; temperatura mesatare shkon nga 6.9°C ne janar, ne 24°C ne gusht dhe bien mesatarisht 1463 mm reshje shiu, me temperature te ujit ne lagune prej 17°C. Si zone e ekspozuar ndaj ererave, jane regjistruar erera me shpejtesi mesatare 5.5 – 5.8 m/sek.

Meqe ne sitemin lagunor Kune – Vain haset nje kompleks i tere faktoresh mjedisore, po citojme disa, pasi çdonjeri prej tyre eshte nje institucion hulumtimi me vete.

Shpendet e eger perbejne rreth 60 % te faunes se zones. Aty rriten rreth 196 lloje shpendesh te eger, nga te cilet 56 jane te perhershme, 65 dimeruese, 51 veruese dhe 21 te rastesishme. Nga studimi i bere ne vitet ‘70 ka dale se ne kete zone kishte deri 5000 krere shpende te familjeve te ndryeshme, 12 lloje rosash, 5 lloje patash.

 

PELIKANI KAÇUREL

Ne Kune ka patur perfaqesues te familjes se pelikaneve, siç ishte Pelikani kaçurel, ose, siç e quajnë vendasit, dashi i detit (Pelicanus crispus) ne koloni nga 25 deri 40 krere. Themi ka patur, pasi ky shpend i rralle ne Mesdhe e Evrope, tashme pothuaj eshte zhdukur nga sistemi lagunor Kune – Vain.

 

BUJQESIA

Territori  i rrethit te Lezhes ngjan me nje amfiteater te madh kundrejtuar detit nga perendimi dhe ne  shpine mbrohet nga malet. Territori kufizohet nga lumi drin ne veri- perendim dhe lumi Mat ne jug- lindje, ne pjesen jug-perendimore kufizohet me detin Adriatik.

Kjo veçori e relievit dhe vendosja gjeografike ne kryqezimin e klimes mesdhetare me ate kontinentale e ben kete hapsire nje dukuri krahasimisht te vecante per te poseduar nje larmi ekologjike e per pasoje nje Geno-Fond me rendesi te madhe. Mjafton te themi se ne hapsiren e rrethit te Lezhes gjenden mbi 70 % e llojeve te bimeve qe gjenden ne vendin tone, rreth 80 % e shpendeve e mbi 80 % e peshqeve e dukuri te tjera mjaft me interes per shkencat biologjike ne shkalle vendi e me gjere. Sot kultivohen 120 lloje bimesh e shume nga keto 2-3 here ne vit.

Ne kete rreth shtrihen te 4 zonat klimatike: zona mesdhetare fushore, kodrinore, para malore e malore.

Iliret-Arberit-Shqiptaret te lidhur fort me token e tyre me bujqesine e blegtorine tokat, farat, kafshet shpendet, bletet e veglat e punes vazhdimisht i permiresonin ato deri ne ditet tona. Nga Eko-tipe te krijuara me mjeshteri  nga bujqit qysh ne lashtesi arriten te prodhohen kultivare si fasulja Kallmet, rrushi Kallmet, ulliri Kallmet, delja shkodrane, gjel detit Zadrima, pula e Malesise se Lezhes, bletet e tyre etj. Me kete shpjegohet edhe emetimi i disa zonave si psh, Kashnjet qe do te thote vend me ze ne prodhimin e geshtenjave, Arrenjet vend per prodhimin e arrave, Gajush fushe me objekt te theksuar bujqesor. Gjate mesjetes bujqesia e rrethit te Lezhes mbizoterohej nga dritherart, frutikultura dhe blegtoria. Sikurse ne shumicen e vendeve mesdhetare edhe ne zonen e Lezhes mbillej gruri, meli, bostani, qepa, hudhra, fasulja: ne zonën kodrinore malore me shume mbillej elbi dhe tershera. Sipas relacionit te F. Bardhit, misri deshmohet i mbjelle ne zonen e Zadrimes ne vitin 1641. Qe ne mesjeten e hershme njiheshin familje te fuqishme si ajo e Blinishteve, ne krah ajo e Dukagjineve qe formonin nje palce shteterore te vertete.

Ketu kryqezoheshin rruget qe te nxirrnin ne Kosove. Makedoni, Dalmaci (pra nje lidhje mes lindjes dhe perendimit). Tregetia e dritherave u zhvillua vecanërisht ne sh.XIII- XV. Qyteti i Raguzes dhe me vone ato te Venedikut, Ankones, e ishujve te Jonit blinin me shumice drithera, vere, vaj, mjalte, dyll, lekure, lende druri, peshk, e fshikeza mendafshi ne fushen e Zadrimes e per rreth. Per kete  nje rol te vecante luante edhe gryka e Drinit dhe porti i Shengjinit. Te gjitha keto prodhime kerkoheshin nga tregetarete e huaj per cilesine e mire dhe traditen e lashte. Emrat shqip si grure, elb, theker, te lashta, te vona, kalli, kallez, bishtaje, bath, thierze si edhe fjalet are, mjell, shi (j), byk, leme, zgjedhe, shate, stojze, kashte, jane fjale te gjuhes shqipe.

E gjithe kjo pasuri ekonomiko kulturore ne shekuj, beri te mundur mos shpopullimin e qendrave te fshatrave ne ket zone te cilat ishin fort te lidhura me bujqesine dhe resurset natyrore. Per kete po citojme pjese nga relacioni qe i dergon Kardinalit Kokadino, imzot Pjeter Budi ne Rome me 15 Shtator 1621. Vendi pastaj esht pjellor dhe ka me sasi te madhe çdo lloj ushqimesh, ajrin e ka shume te bute nga me i miri dhe me i shendetshmi, qe mund te gjendet ne  bote dhe zakonisht arrihet mosha 90-100 vjec….jane vise te brendshme te mbushura me cdo lloj gjahu, me verera shume te mira, me vajra shume te mira, me grure shume te mire, me kashe me sasi shume te madhe…jane vise te mbushura me lumenj dhe pyje dhe liqene, ku ka sasi te medha te cdo lloj peshku. Me nje fjale perbrenda dhe te gjitha anet eshte nje parajse tokesore. Keshtu shkruan  Ipeshkvi i zones se Sapes, Zadrime ne vitet 20 sh.XVII. sipas nje studimi rrezulton se ne zonen e rrethit te Lezhes en fillim te shekullit te kaluar ishin ne pune mbi 176 mullinj uji,________16 delostila, 6 mullinj vaji. Ne kete kohe pervec leshit, lirit prodhohej edhe shume fije mendafshi. Me kete shpjegohet veshja shuime e bukur e grave te zones Kallmet, Zadrimes, Bregut te Matit dhe burrave te gjithe zones. Zona e Zaedrimes ushtronte nje bujqesi me nivel te larte kete e verteton udhetari Kolonelo i shkruan qendres ne Paris se zona e nen Shkodres dhe ajo e Zadrimes kane nje nivel bujqesor si tek ne ne France. Per kete nje ndikim patiedhe Lezha ne kete zone ku deshmohet se ne Blinisht, ne Pllane etj, filluan hapja e shkollave ne vitet 30 sh.XVII

 

TE VEÇANTA NGA BUJQESIA

Rrethi i Lezhes afron kultivimin e 300-500 ha patate te hershme me 300 kv ha per ha. Mbjelljen e 300-500 ha bostan me rendiment me 400 kv per ha. Kultivimin e 150-200 ha me kikirik me rendiment 25-30 kv per ha. Kultivimi e 250-300 ha vreshte ne kultivar per tavoline e per vere ne 250-300 kv ha. Ne zonen e Kune Vainit sipas tradites para 10 vjeteve jane rrit rreth 32.000 fazane, 40000-5000 rosa te egra. Lezha ka kushte per te ndertuar 50-60 ha sesa me ngrohje ku mund te sigurohen 2-3 prodhime ne vit dhe mund te merren 2500-3500 kv per ha.

Ne Lezhe sidomos ne zonen  e Zadrimes mund te rriten deri 120,000 gjela deti per mish. Sot jane te organizuar ne kushtet bashkohore. Ferma per rritjen e gjelit te detit si Tome Zeka; Koter:Bibe Doda Kallmet; Gjergj Jaku Koter etj.

Jane kushtet per te kultivuar 250-300 ha kryesisht qershi, kajsi, dardhe, fiq te eger. Tradite te vjeter kjo ne rrethin e Lezhes.

Bletet mund te arrijne deri 2500 zgjoj. Sot dallohen Hile Hila Gjader; Pal Kasim Ishull Lezhe. Ne kushtet e Lezhes merren 20-25 kg mjalt per zgjua.

Jane kushtet per te rrit krimbin e mendafshit ne rrethin e Lezhes sot po punohet ne kete drejtim ne fshatin Blinisht.

Peshkimi eshte nje nga resurset me fitimprures ne rrethin e LeZhes. Peshku zihet ne dete, ne lagune, lumenj e liqene artificiale. Lezha dallohet per numrin e larte te llojeve te peshkut; arrin deri ne 60 lloje ne ujrat e embla dhe ne det— (tab 9).

Ne rrethin e Lezhes cdo vit rriten shume lloje bimesh mjeksore. Me rendesi eshte sherebela. Prodhimi mesatar  vjetor arrin ne rreht 2000 ton. Sherebela e mbledhur ne kete rrreth eshte me e kerkuara ne treg.

Ne fshatrat e Lezhes ka nje tradite per prodhimin e artizanatit me fill leshi, pambuku, liri, mendafshi. Piceta, peshqire, çanta  e shume te tjera.

Per te gjitha keto kerkohe hartimi i nje srategjie me afat te shkurter e te mesem qe te nxise e mbeshtese fermert dhe prodhimin bujqesor ne rrethin e Lezhes.

 

 

VËSHTRIM HISTORIK MBI LEZHËN

Ftillëzimi i historisë njerëzore gjallon në Lezhë që në periudhën parahistorike, në epokën e bronxit dhe të hekurit. Akeologjia hap enigmat e mbylluratë zanafillës. I vetmi objekt përfaqësues i dorës së njeriut prehistorik, që është gjetur deri më sot në këtë  areal është një sopatë e vogël prej guri punuar, gjetur rastësisht gjatë gërmimeve për hapjen e themeleve të një godine në qëndrën e Lezhës. Është sopatë guri e tipit të quajtur “gjuhë lope”. Vetvetiu kjo vepër  në miniaturë zmadhohet në përfytyrimin tonë si dëshmi e ekzistencës së vendbanimit prehistorik dhe është  një motiv ngacmues për zbulimet e ardhshme në rrafshin e prehistorisë.

Epoka e bronxit dhe e hekurit përfaqësohet nga një koleksion objektesh : armë, vegla pune, vathë, fibula etj. Zona e Lezhës dhe zonat në kufi të saj janë zona minerale të pasura me bakër. Ky resurc ka qenë gjithnjë burim i jetës dhe i punës.  Zbulimi më i madh arkeologjik i epokës së bronxit është gjetja e thesarit prej 120 sopata prej bronxi, shumica të vogla të tipit kelt dhe të tjerat më të mëdha të tipit “dalmato-adriatikas”. Ky thesar u gjet në Torovica, 13 km në Veri të Lezhës. Mes tyre qe dhe një sëpatë bronxi e tipit italik, që saktësoi datimin e krejt thesarit në shek. X para erës sonë. Ky thesar shpreh një fazë paraardhëse të sistemit monetar, sepse shkëmbimi i tyre parakupton vlerat e sopatave si simbole paramonetare të shkëmbimit. Kodërvarret, varrezat tumularë, që ndodhen në të gjithë hapësirën cirkulare të Lezhës kanë dhënë objekte të rëndësishme të kulturës së hershme ilire. Mes tyre është gjetur dhe një shpatë e tipit “Niken”, prej bronxi, gjë që simbolizon trafikun dhe lidhjen me kulturën  e gjeomikenas, vetëkuptohet nëpërmjet detit në këtë qerthull. Materiali arkeolgojik i zbuluar në Blinisht, në Troshan, në Daj, në Kallmet, në Spite, në Malësi të Lezhës tregon  për një  cikël të vendbanimeve parahistorike të etnosit ilir. Madje edhe në kreshtën e malit të Shetbunit janë gjetur gjurmë muresh të sistemit mbrojtës parahistorik, që i takon si kohë periudhës së vonë të bronxit.

Qëndrat prehistorike vetvetiu shndrrohen në qëndra protourbane, paraqytetar.  Vendbanimet e fortifikuara protourbane janë jo vetëm në malin e Shelbunit, por edhe në vetë kodrën e Lezhës. Këto vendbanime protourbane do të koncentrohen dhe do të krijojnë një simbiozë për të kaluar në fazën më të lartë atë urbane, pra të strukturës qytetare dhe të konceptit të ekzistencës dhe funksionimit të qytetit antik.

Faza urbane nis dhe dokumentohet nga autorët e lashtë dhe përmendet me emrat Lis, Lissos, Lisso, Lissum. Banorët e qytetit janë quajtur Lisitam. Emrat etnikë, sipas Stefan Bizantinit qenë : Lissios dhe  Lisseus.  Jeta qytetare është fryt i zhvillimeve në strukturën ekonomiko-shoqërore në Ilirinë Jugperendimore gjatë shekujve 5-6 para erës sonë.  Në të vërtetë kemi të bëjmë me epokën e jetës qytetare në të gjitha qëndrat e mëdha në bregdetin lindor të Adriatikut, me njëkohësinë e strukturimit qytetar në Shkodër, Ulqin, Rizon etj. Duke u bazuar në formën e mirëfilltë dhe të plotë të qytetit të zhvilluar të Lezhës, me përfundimin tipik të sistemit mbrojtës mund të caktojmë se jeta urbane e tij lidhet me fundin e shek.IV para erës sonë. Të rralla janë qytetet antike të Shqipërisë, që kanë ndërtime mborjtëse të fortifikuara, aq të bukura dhe të fuqishme për nga konstruksioni, teknika e ndërtimit dhe pozicioni. Lezha është një nga qytetet më të mëdha dhe më të fortifikuara të krejt Ilirisë. Madje sistemi i fortifikimit të Lezhës është më i fuqishëm se ai i Apolonisë dhe Ilirisë.

Lezha funksionon si qytet bregdetar dhe njëkohësisht si liman lumor në skajin më jugor të shtetit ilri të Ardianëve dhe spikat për rolin e rëndësishëm në shek.III p.e.sonë. Lezha është pikë strategjike për lëvizjen e Flotës Ushtarake Detare Ilire dhe bëhet një qëndër emblematike në kohën e sundimit të mbretëreshës ilire, Teuta, e cila riorganizoi dhe fuqizoi Flotën Detare Ilire për operacionet luftarake ndaj Epidamnit, Korfyrës, qyteteve të tjera të Greqisë, deri në thellësi të Mesdheut. Qyteti i Lezhës dhe fortifikimi i tij Akrolisi, për herë të parë shënohet në burimet historike nga historiani Polidi, i shek.II para erës sonë. Ky autor i jep hapësirë në përshkrimet e tij luftrave iliro-romake, ngjarjeve që u zhvilluan në tokën ilire gjatë luftrave maqedono romake, gjatë viteve 264 dhe 146 para erës sonë. Qyteti i Lezhës është emër kryesor në traktatin e paqes, ndërmjet mbretëreshës ilire Teuta dhe përfaqësuesve të Romës në vitin 229 para erës sonë. Lezha caktohet nga romakët si kufiri më jugor i lundrimit të anijeve luftarake ilire në Adriatik. Fakti që romakët e njohin këtë qytet është domethënës. Por kufizimi i lëvizjes së Flotës Ilire nuk u respektua gjatë, në vitin 220 para erës sonë, strategu i famshëm ilir Skerdelajdi së bashku me Demetërfarin, u nisën nga bregdeti i Ilirisë me 90 anije, kaluan kufirin tabu të Lezhës dhe vazhduan lundrimin luftarak në drejtim të ishujve Qylkade.

Është pikërisht Polibi, i cili thotë se Filipi V, mbreti i Maqedonisë shpresonte të shtinte në dorë Lezhën dhe Akrolisin. Ai përpiloi njëplan strategjik, u nis me ushtri të madhe tokësore dhe mbas një udhëtimi 2-ditor, qëndroi pranë lumit Ardoksan, pranë Lezhës. Polibi u impresionua dhe qe i kujdesshëm para këtij qyteti të fortifikuar shumë mirë. Akrolisi ishte më i lartë dhe akoma më i fortifikur, duke e bërë të pamundur pushtimin e tij. Filipi i V, synoi në hapësirën midis Lezhës dhe rrëzës së malit të Akrolisit. Ai pjesën më të zgjedhur të ushtarëve të armatosur lehtë e fshehu në disa lugina të pyllëzuara nga ana e brendshme e tokës. Me pjesën tjetër të ushtrisë, ai sulmoi nga ana e detit nga perëndimi. Polibi shënon “brenda në Lezhëishin grumbulluar forca të mëdha, nga krahinat e afërme ilire, të ardhura menjëherë aty sapo kishin dëgjuar për ardhjen e Filipit. Sa për Akrolisin ilirët kishin besim aq të madh në fortifikimin  e tij, saqë kishin lënë atje vetëm një ushtri të pakët për ta ruajtur”.  Ahere Filipi V përdori një strategjenë ushtarake, mbajti në fushë ushtarët e armatosur rëndë, kurse ata që ishin armatosur lehtë i nisi sulm drejt kodrave. Vendasit i thyen lehtë pararojat e Filipit, duke marrë guxim nga kjo dolën nga qyteti dhe zbritën në fushë, të njëjtën gjë bënë edhe ushtarët që ruanin Akrolisin, që kujtuan se Filipi u kthye dhe po tërhiqej nga fusha e betejës. Po në këtë çast ushtarët maqedonas, që ishin të fshehur u turrën me forcë kundër ilirëve. Gjithashtu edhe ushtarët e armatosur rëndë në fushë të Filipit kundërsulmuan. Trupa mbrojtëse e Akrolisit nuk pati kohë të rikthehet në fortifikimin e tyre sepse ju pre rruga nga ushtarët maqedonës që i kishin zënë pritë. Falë kësaj strategjie dinake, Filipi V, mbas luftimesh të mëdha dhe të përgjakshme e pushtoi Lezhën dhe Akrolisin. Kjo gjë ndodhi në vitin 213 para erës sonë. Filipi V më 216 dhe 214 para erës sonë kish sulmuar dy herë edhe qytetin e Apolonisë dhe kish kërcënuar edhe Epidamnin por nuk mund t’i pushtonte. Por pushtimi maqedonas qe i shkurtër. Është Polibi, që e përmend qytetin e Lezhës, në shek e II para erës sonë si qytet rezidencial i Gentit, mbretit të famshëm dhe të fundit ilir. Në këtë qytet të fortifikuar Genti priti  delegacionin maqedonas, të dërguar nga  Taseu, mbreti i Maqedonisë, për të finalizuar një marrëveshje për lidhjen e një alenace miqësore mes shtetit ilir dhe atij maqedon. Këto bisedime me kthim dhe dërgim delegacionesh përfunduan në qytetin Meteon të Labeatisë. Marrëveshja u arrit dhe mbreti Gent dërgoi përfaqësuesit e tij së bashku me ato të Perseut për të shkuar në ishullin e Rodit për të bërë së bashku një alenacë tripalëshe kundër Romës. Sipas kronikave historike Genti i pozicionuar në luftë të hapur kundër romakëve mblodhi në qytetin e Leshës 15.000 luftëtarëtë armatosur. Ai nisi një njesi luftarake prej 1000 këmbësorësh dhe 10 kalorësish të kryesuar nga i vëllai, për të nënshtruar fisin e Kavove, ndërsa vetë u nis kundër qytetit ilir Basanje, 5 milje larg Lisit, që në atë lak kohor ishte aleat i romakëve. Gjithashtu Genti dërgoi dhe 80 anije për të plaçitur tokat e epidamnasve dhe apoloniatëve që ishin pro Romës. Këto veprime të Gentit patën një kundërveprim të fuqishëm të romakëve dhe në luftën iliro-romake të vitit 168 para erës sonë, Genti u dorëzua në qytetin e tij, që e kryeqendër e shtetit ilir në Shkodër.

Duke parë burimet e lashta dhe të dhënat e autorëve antikë mësojmë se për themelimin e qytetit të Lezhës i atribuohet një rol kolonizues një personaliteti të njohur të kohës Dionist Plak, tiran energjik i Sirakuzës. Kështu Diodori i Sicilisë, që ka jetuar në kohën e Jul Qezarit dhe Augustit thotë se Dionisi plak, kishte projektuar një fushatë të kolonizimit të bregdetit ilirtë Adriatikut me drejtim nga perëndimi në lindje dhe kish dërguar kolonë për të themeluar qytetin e Lezhës  në vitin 385 para erës sonë. Kjo e dhënë historike është marrë si e mirëqenë nga shumë dijetarë, por edhe është vënë në dyshim nga dijetarë të tjerë. Në të vërtetë që në shek.XVIII nga dijetari Lucius është vënë në dyshim themelimi i një kolie saraguziane në Lezhë, i cili thotë se ka një konfondim dhe lapsus grafik të emrit në kronika, se nuk është themeluar qyteti Lissos, por qyteti Issa, në ishullin Hva në bregdetin dalmat. Pra ky konfondim toponimik ka krijuar një debat në  rrafshin e  dijetarëve historianë. Një analizë të hollësishmë të tezave mospërputhëse për kolonizimin ose jo nga ana e Dionisit Plak të Sirakuzës, është bërë nga dijetari G.Novak, i cili është nga njohësit më të mirë të veprimtarisë kolonizuese të  Dionisit Plak në Adriatik.

Në të vërtetë teza se Lezha është themeluar nga Dionisi Plak i Sirakuzës më 390-394 para erës sonë, është hedhur poshtë me argumente të shumtë të dala nga gërmimet arkeologjike nga ana e dijetarëve shqiptarë, por edhe më parë nga arkeologë të huaj. Ndonëse  nuk mund të mohohet historikisht një ndikim nga perëndimi në Lindje i Dionisit Plak të Sirakuzës edhe në Lezhë, prapseprapë nuk mund të bëhet fjalë për një kolonizim, sepse funksionimi i Lezhës si njëis e plotë qytetare në shek.IV para erës sonë, qe një realitet i pamohueshëm dhe se dri më sot nuk janë gjetur dëshmi dhe gjurmë të kulturës saraguziane, as monedha dhe as objekte materiale të Sirakuzës në qytetin e Lezhës.

Themelimi i qytetit të Lezhës është në çështje e hapur shkencore por teza e autoktonisë ilire të qytetit te Lezhës, që paralelizohet në të njejtën hapësirë kohore edhe më qytete të tjera ilire të mëdha është më bidëse dhe më e saktë.

Lezha si qytet me hershmërinë  e saj përfaqësonte një qerthull të një fisi ilir prej të cilit trashëgonte emrin e tij Lissitan. Ky emër dokumentohet nepërmjet monedhave të prera nga qyteti. Më vonë Lezha do të jetë kryeqëndra e krahinës së banuar nga pirustët, që sipas Strabonit bënin pjesë edhe në fiset ilire panone, që patën prijës Baton, gjë që tërthorazi jepet edhe nga dokumente të tjera. Pirustët dhe desidiatët dalmatë në gjysmën e dytë të shek.I janë quajtur nga dijetari romak Paterkuli si të pathyeshëm, jo vetëm në saj të pozitës së vendeve dhe maleve, por dhe të natyrës së tyre të egër dhe të zotësisë së tyre të çuditëshme luftarake. Dijetari Tit Livi dimensionon zonën ushtri e fis ilir i pirustëve, konkretisht ndërmjet taulantëve, desaredëve, banorëve të Rizonit, Ulqinit dhe Shkodrës. Në kohën e mbretit ilir Gent, fisi ilir i pirustëve përbënte një nga forcat kryesore të tij luftarake kundër romakëve. Edhe pas pushtimit romak të ilirisë, pirustët zhvilluan rezistencë të ashpër dhe për të shuar kryengritjet e pirustëve vjen vetë në Iliri, Jul Çezari. E tërë historia e mësipërme, tregon jo vetëm lëvizjet e mëdha nga Lindja (maqedonasit) dhe nga Perëndimi (romakët), por edhe vetë strukturën e organizuar të ilirëve, luftërat e tyre për liri dhe mosnënshtrim dhe caktimin e Lezhës si një qytet emblematik, emri i të cilit referohet në traktate apo në kronika të rëndësishme të ngjarjeve me karakter ndërballkanik por edhe mesdhetaro-adriatikas.

 

EMRI I LEZHËS

Qyteti antik i Lezhës cilësohet si Lissitan. Janë bërë disa zbërthime etimologjike deri më sot nga dijetarë të ndryshëm. Është përngjasuar emri Lezhë, apo Liss me fjalën shqipe “Lis’ ç’ka përbën një etimologji popullore. Ka të tjerë që emrin Lezhë e lidhin me emrin Alesio, ngaqë përmendet në dokumentet mesjetare shumë shpesh, me kuptimin Aleks, madje dhe Aleksandër. Ky emër lidhet edhe me emrin e Llesh apo Lek Dukagjinit si derivate të emrit më të plotë Aleksandër. Këto shpjegime etimologjike janë gjithashtu në rrafshin e etimologjisë popullore, dhe duhet thënë, se emri topik Lissitam çka parakupton rrënjën Liss, është një emër autentik ilir, kuptimi i të cilit, për arsye të një lartësie tepër të skajshme mund të themi se nuk ka mbetur i zbërthyer shkencërisht kënaqshëm deri më sot.

Ndër ngjarjet më të rëndësishme të historisë së këtij rajoni veçojmë:

 • Krijimi i shtetit të parë Shqiptar, shtetit të Arbërit në vitin 1190, emblema e të cilit është gjetur në Gëziq të Mirditës dhe ruhet në Muzeun Historik Kombëtar, Tiranë, ashtu si dhe emblema e Skurajve të Kurbinit e gjetur në Pllanë.
 • Në qytetin historik të Lezhës, nën drejtimin e Heroit kombëtar, Gjergj Kastrioti Skendërbeu, më 2 Mars 1444, u mbajt Lidhja e Lezhës (Besëlidhja e Lezhës) e cila bashkoi princat shqiptar në luftën e përbashkët antiosmane.
 • Në truallin e këtij rajoni u hapën shkollat e para shqipe në rafshin kombëtar, si shkolla e Ipeshvnisë së Shnapremtes në Kurbin në vitin 1632, shkollat e Pllanës dhe Velës të vitit 1638, shkolla e Blinisht të Zadrimës e vitit 1639 etj.

 

ZHVILLIMI URBANISTIK

Qyteti antik i Lezhës është i vendosur në një terren të dyfishtë: kodrinor dhe fushor dhe muret rrethuese përfshijnë një sipërfaqe prej 20 ha. Urbanistika e qytetit të fortifikuar ka katër zona kryesore: 1.zona e pjesës së sipërme. E vendour në majë të kodrës, 2. zona e pjesës së mesme e shtrirë në shpatet kodrimore 3. zona e pjesës së poshte poshtë kodrës 4. zona breglumore me shtrat të lumit Drin dhe murit perëndimor të qytetit. Sipas studjuesit Koço Zhegu, sejcila nga këto zona ka patur një funksion të veçantë dhe njëkohësisht të ndërlidhur. Kështu ka ekzistuar nga zona e i deri te e IV kude respektuar dhe pozicionin natyror të mbrojtur shtrirjet urbane ku qenë vendosur institucionet shtetërore, territori i banuar në mënyrë të dendur, qëndra zejtaro-tregtare dhe më poshte porti lumor, që ndërlidhte Lezhën me tërë rrugët detare të Adriatikut. Pjesë përbërëse e Lezhës ishte Akrolisi, që qe në pikën kulmore dhe më të veçantë të sistemit mbrojtës të qytetit. Planimetria urbanistike e Lezhës është e veçantë dhe e papërsëritur në asnjë nga qytetet ilire të njohura deri më sot. Mund të thuhet se moduli urbanistik i Lezhës antike nuk është bërë sipas shembullit të qyteteve bashkokohore në Greqi, Maqedoni dhe Epir por nuk mund të karakterizohet tipologjikisht si qytet me akropol. Urbanistika e periudhës ilire trashëgon deri më sot planimetrinë e mureve rrethuese, kullat mbrojtëse, të gjitha hyrjet dhe një pjesë të rrugës kryesore të pjesës së poshtme të këtij qyteti. Në planimetrinë e Lezhës ilire përcaktohen qartë 11 porta të mëdha dhe të vogla, që lejonin të hyje në qytet në të gjtihë drejtimet. Nga këto dy janë në pjesën e sipërme, 6 në të mesme dhe 3 në qytetin e poshtëm. Në qytetin e sipërm porta kryesore ka qenë e vendosur në anën Lindorë për të komunikuar me Akrolisin, porta e dytë qe në anën Veriore, që e lidhte qytetin me zonën fushore me krahinën veriore. Porta më e madhe ka një hapësirë drite prej 4,20 m dhe në zgjidhje planimetrike është krejt e veçantë në krahasim me të tjerat.  Një tjetë rportë e veçantë e qytetit quhet porta e burimit, sepse kishte lidhje me një burim uji në afërsi të saj. Në qytetin e mesëm porta kryesore quhet ajo e Gaviavit. Si element karakteristik të portave të qytetit janë përmasat e tyre madhështore, gjë  që nuk vihet re në qytete të tjera ilire. Zgjidhjet e tyre arkitektonike janë përshtatur me terrenin, pjerrësinë dhe funksionet përkatëse. Brenda qytetit të Lezhës, ruhet dhe rrjeti i rrugëve të degëzuara dhe të kryqëzuara në brendësi. Nga të jashtmet, që hyjnë në qytet janë tri, ajo që vinte nga Jugu, një tjetër nga Veriu dhe e treta nga Verilindja.

Skema e mureve mbrojtëse të Lezhës përfshin një gjatësi pej 2600 m. jo më kot Polibi ka fiksuar përshtypjen shumë të madhe, që i bën këto mure mbretit Filipit V të Maqedonisë.

Pjesa e sipërme e quajtur Akrolis është pjesa më speciale e fortifikimit. Trajtimi stilistik i mureve përmban dy stile ndërtimi, që i përkasin një faze të vetme kohore, që lidhen me veçoritë stilistike dhe morfologjike të mureve epirote-ilire.  Nga një llogaritje e përafërt del se janë afro 100 mijë metro kub gurë dhe mbi 80 mijë copë blloqe. Kjo kryevepër inxhinierike ndërtimore është e pashembullt në territorin shqiptar.

 

 

 

SKULPTURAT

Arti i skulpturës dokumentohet me disa dëshmi unikale. Më 1978 gjatë gërmimeve arkeologjike në mes të Katedrales së Shën Nikollës është gjetur një bazament në formën e një drejtkëndëshi në përmasat 1,98 x 2,86 m, mbi të cilën ka qenë ngritur një statujë, që sot nuk ruhet. Gjithashtu është gjetur një fragment skulpturor i një trupi gruaje, të kohës helenistike. Më mirë nga të gjithë ruhet një altorelief, që paraqet një figurë mitologjike : errosin. Kjo gdhendje është mjeshtërore dhe e realizuar në mermer të bardhë. Errosi është hyu i dashurisë, ka krahë gjysëm të hapur dhe është i shtrirë në pozicion fjetjeje. Ka mundësi t’i takojë llojit të errosëve të karakterit memorial, që zbukurojnë monumentet përkujtimore. Kjo kryevepër artistike i takon shekullit III-III para Krishtit. Një skulpturë tjetër është figura e një njeriu gdhendur në një bllok guri me shtat mesatar dhe me një kapele të tipit pileus në kokë. Kemi dhe dëshminë e  skulpturave të vogla prej balte të pjekur. Është gjetur një kallëp prej balte të pjekur (një matricë), që ka shërbyer për riprodhimin e figurimave të quajtura terrakota. Nga kallëpi riprodhohet një skenë mitologjike në miniaturë, që paraqet tre figura të vendosura në mes të një sfondi me elementë zbukurimorë, të imituar nga  arkitektura monumentale e kohës helenistike.

 

ARTIZANATI DHE ZEJTARIA

Artizanati ndërtimore lidhet me prodhimin e tjegullave dhe pllakave prej balte, me poçerinë vendase shumë të zhvilluar. Një numër tjegullash mbajnë vulën e pronarit të punishtes me emrin EOBTAIO. Ky emër lidhet me të njejtin emër, që gjendet edhe me monedhat e gurvarret e zbuluara në qytetin e Durrësit. I madh është numri i amforave të zbuluara këtu, disa prej të cilave kanë  edhe vula në formë simbolesh apo monogramesh. Në disa amfora vula ka të rafiguruar lulen e shegës, simbol ky i njohur për amforat me prejardhje nga ishulli i Rodit. Një vulë e një amfore tjetër mban emrin ilir Gent dhe emrin tjetër po ilir Suri, pronar i punishteve vendase. Janë gjetur edhe enë tryeze me kanilyra të tipit inafie dhe enë të tipit megara. Këto objekte i përkasin si kohë shek.III-i para Krishtit.

Me interes janë dhe objektet prej bronxi apo dhe prej hekuri si fibula, byzylykë, unaza, gjilpëra, grepa peshkimi, thumba dhe gozhdë të vogla, maja heshtash, shpata etj.  Nga një gur varri i gjetur në Lezhë, i shek.II para Krishtit, mësojmë emrin e arkitektit Hieroni, i biri i Leonit. Është fjala për një arkitekt që ka punuar në këtë qytet ilir.

 

MONEDHAT

Janë gjetur shumë monedha prej bronxi dhe argjendi. Koleksioni numizmatik i Lezhës, përfshin shumë monedha me origjinë nga Durrësi me siglën “DYRR”. Këtu është gjetur dhe monedha e mbretit ilir Ballaios, prerë më 167-135 para Krishtit. Një numër i konsiderueshëm monedhash janë nga prerjet autonome të qytetit të Lezhës, të cilat imitojnë ato të Shkodrës. Ato mbartin legjendën LISSITAN dhe kanë elemente zbukurimorë tepër tipikë siç është figura e anijes Liburne. Këto prerje janë bërë më 229-213 para Krishtit. Simbole të këtyre monedhave janë figura e Zeusit me trekëndësh, e Artemisit me rrufe, ose me figurën e dhisë. Përdoret dhe figura e mburojës dhe përkrenares ilire. Të gjithë këto elementë lidhen me botën e mirëfilltë ilire dhe duket qartë ndikimi labeat i Shkodrës si kryeqëndër e shtetit ilir.

 

LEZHA GJATË PERIUDHES  ROMAKE

Mbas pushtimit romak të Ilirisë së Jugut, më 168 para Krishtit, Lezha përmendet si  “Municip”. Ajo e ruan rëndësinë si qëndër ushtarako administrative si dhe abzë detare për Adriatikun verior. Në periudhën romake pati disa rindëtime të rëndësishme të qytetit ilir.  Sidomos në Akropol, në zonën e qytetit kodrinor, në qytetin e poshtëm dhe në portin lumor. Por trashëgimia e traditave ndërtimore vendase mbijeton dhe është gjithmonë zotëruese. Në zonën kodrinore ku qenë vendosur kolonët romakë janë gjetur dhe gërmadhat e banesave të tyre prej guri. Rindërtimi romak i qytetit ka qenë i pjesshëm. Janë zbuluar dy mbishkrime në latinisht, që bëjnë fjalë për këtë rindërtim. Mbishkrimi i parë i gjetur në Portën e Gaviarit, bën fjalë për rindërtimin e portës dhe të kullës në të djathtë të Portës. Në mbishkrimin e dytë, 20 m larg të parit, flitet për rinërtimin e murit, nën kujdesin e magjistratit ekzekutiv të Luk Gaviarit dhe të Megës. Një mbishkrim i tretë i dëmtuar është gjetur në një bllok guri, në anën veriore, por është i palexueshëm. Kurse mbishkrimin e IV, e ka parë me sytë e tij dhe e ka lexuar Qiriako i Ankonës, i cili e ka vizituar Lezhën më 1463. Qiriako thotë se mbishkrimi flet për ridnërtimin e mureve rrethuese prej të njëjtëve magjistratë romakë. Rezulton se rindërtimi romak i mureve është bërë 250 vjet pas fortifikimit ilir. Në periudhën romake pati ndërtime të tipit termal me sistem hidraulik të zhvilluar, si dhe përdorimi i teknikave “Okus retikulatum” apo dhe thjesht “Retikulatum” të shek.I-II pas Krishtit.

 

LEZHA NË ANTIKITETIN E VONË DHE PERIUDHËN BIZANTINE

Lezha, në shekujt e parë pas Krishtit nuk u zbeh si qëndër aytetare. Administrativisht bënte pjesë në provincën e Prevalit, që kishte si qëndër Shkodrën. Në periudhën e vonë antike me emrin e Lezhës lidhen dy rrugë. Rruga, që lidhte Salonën me Dyrrahun dhe rruga që nisje nga Lezha në qytetin Nais. Ka një rimëkëmbje të Lezhës në fillimin e shek.VI. kështjella e Lezhës është në listën e rindërtimeve të mëdha të Perandorit ilir Justiniani i Madh dhe përmendet në librin e Prokopit të Qezaresë. Rindërtimet e kësaj kohe janë të dukshme dhe qyteti bizantin i Lezhës hyn te qëndrat më të mëdha  të kohës. Qëndra kthehet në një qëndër episkopale dhe mdje përmendet emrin i peshkopit Gjon në vitin 592.

 

*     *     *

Kronikani i njohur si Anonimi i Ravenës e përmend Lezhën në shek.VII-VIII si qytet bregdetar ilir.  Në këtë periudhë ka ndodhur procesi më i rëndësishëm i transformimit të ilirëve të lashtë në arbërit e hershëm. Kjo gjë vërtetohet edhe nga materiali arkeologjik i varrezës arbërore të zbuluar në Qafën e Kalasë. Ky material arkeologjik është tipik me kulturën materiale arbërore, që lidhet me Durrësin e qëndrat e tjera të Shqipërisë.  Ka dhe një rifortifikim tjetër të qytetit në fund të shek.VIII. me këtë rast ndërtohen kulla të reja dhe përdoren teknika të reja. Kështu kështjella e Lezhës, përbën një simbiozë të ndërtimeve ilire, romake dhe bizantine. Autorët bizantinë si : Konstandin Porfyro Gjeneti, Kedreni dhe Ana Komnena flasin për rëndësinë  e madhe, të qytetit të fortifikuar të  Lezhës. Ana Komnena tregon se pikërisht në Lezhë perandori Aleks Komneni, grumbulloi forcat e tij për t’i çuar në mbrojtjen e qytetit të Durrësit, gjatë rrethimit të Durrësit nga ushtria normane e udhëhequr nga Bohemundi më 1107.

Në shekujt e mëvonshëm Lezha përfshihet në Principatën e Arbërisë, pranë Dukatit të Durrësit të krijuar nga republika veneciane. Nga aktmarrëveshja e Dhimitrit “Kryezoti i Arbërisë” me Republikën e Raguzës, rreth viteve 1208-1215 ku bëhet fjalë për shkëmbime tregtare dhe për transport mallrash pa taksa, si në rrugët tokësore ashtu dhe në ato detare, vetëkuptohet dhe rëndësia e qytetit të Lezhës, si pikë kyçe të raporteve të Arbërisë me Republikën e Raguzës. Më 1393 qyteti i  Lezhës iu dorëzua republikës së Venedikut nga Progon Dukagjini. Kështu Lezha përjeton përfshirjen në shtetin venedikas, gjë, që me disa ndërprerje vijoi deri me vdekjen e Gjergj Kastriotit, deri në shek.XV.

Viti 1478 është viti i pushtimit të Lezhës nga turqit.

 

HYJNITË ILIRE

Gjatë periudhës së shtetit ilir deri në pushtimi romak në Lezhë mbijetojnë kultet dhe hyjnitë ilire. Në kufijtë e Lezhës kemi mbijetesën e të ashtuquajturit Zeus Pathius, një interpretim vendas i kryehyjnisë politeiste të lashtë. Nga numismatika e Lezhës kuptojmë ekzistencën e hyjnisë Artemis, të quajtur edhe Diana apo Zana, mbrojtëse e pyjeve dhe kopeve. Ajo që është me e rëndësishme dhe më kryesore është se pikërisht nga një monedhë e Lezhës njihemi me Hyun e mirëfilltë të detrave, të njohur me emrin Redon. Këtë zbulim e ka bërë arkeologu Hasan Ceka, i cili vuri re në një monedhë të Lezhës ekzistencën e një figure burri me kapele karakteristike me strehë të gjatë, të quajtur “Kausia”. Kjo monedhë ka të shkruar dhe  legjendën Redon. Pjesa e prapme e monedhës ka figurën e një anije ilire, një liburne, të përdorur nga labeatët. Deri vonë portreti i burrit me kapele është konsideruar si ai i mbretit ilir Gent, dikush tjetër e ka quajtur si një Hermes. Por monedha e Lezhës me këtë portret vazhdon të pritet edhe pas rënies rob të mbretit Gent, më 168 para Krishtit. Në një prerje të vitet 135 p.K mbijeton monedha me portretin e burrit, gjë që përjashton mundësinë që të jetë portreti i mbretit ilir Gent. Hasan Ceka konkludoi me të drejtë se kemi të bëjmë me figurën e Hyut Ilir të Detrave Redon, emri i të cilit mbijeton në toponimin e Kepit të Rodonit, në Veri të Durrësit. Këtë e përforcon edhe figura e anijes ilire ilire, Lempes në shpinë  të monedhës dhe zbulimi para ca kohe i disa mbishkrimive në Kepin Leuka, në Jug të Italisë të disa anijeve ilire, njëra nga të cilat mban emrin Redon. Hyu Redon është një kryeemër i mitologjisë ilire dhe së bashku me Hyun e Luftrave Medaur, përbën një dyshe kryesore të mitologjisë klasike ilire.

Kulti i Artemisit si kult ilir ka patur një jehonë të veçantë në territorin e Lezhës. Kështu në krahinën e Velipojës, në mes të detit dhe malit të Rencit ekziston “Pylli i Zanave” ose edhe “Kodra e Nuseve”. Sipas legjendës që mbijeton deri më sot këtu ka patur 600 Zana, 300 të veshura me guna të bardha dhe 300 me guna të zeza. Sipas një profecie të vjetër këto zana do t’i largonin nga ky territor njeriu me dy kokë. Një mbrëmje ato panë në perëndim të diellit nën një pemë dy barinj, që flinin krye më krye. Kështu, kujtuan se kish ardhur njeriu me dy kokë dhe u larguan përgjithnjë. Sipas Milan Shuflait emri Velipojë është toponim sllav, që do të thotë “Fusha e Zanave”.

Në shkrimin e Preng Doçit të vitit 1885 flitet për fopografinë e Lezhës. Ai dëshmon se ka parë tri pllaka mermeri, njëra kish fytyrën e një burri dhe të një gruaje me mbishkrim greqisht, e dyta kish një luan të ngritur përpjetë në këmbë dhe e treta një shqiponjë krahëhapur me një gjarper me kthetra. Këto monumente nuk janë ruajtur. Mund të themi se këto monumente kanë fiksuar kultin pagan të Afërditës dhe të Dionisit, stemën me luanin anzhuin të Topiasve dhe jë tjetër stemë, që mund të lidhet me shqiponjën dukagjinase si hierladi e Principatës së Arbërisë.

 

SHËNGJINI, OSE NYNFEUMI

Një qytet asteroid i Lezhës është Shëngjini, 8 km në Veriperëndim, në bregun e Adriatikut. Jul Çezari, në veprën “Lufta Civile” e përmend emrin e këtij limani si Nymfeum në vitin 48 para Krishtit. Këtu erdhi Flota e Mark Antonit në fushatën e Çezarit kundër Pompeut. Emri Nymfeun lidhet me çetën e nymfave apo  të zanave. Nymfeuni, është njohur në epokën romake si një liman shumë i mbrojtur “Tutisimuss portus”. Në mesjetë ky lima njihet me emra të tjerë, quhet limani Meduo.  Në një hartë të shek.XIII të Pjetër Viskontit njihet madje edhe me emrin Medea.  Gjatë mesjetës përmendet ky liman si “Portus”, “Medue”, “Porto di Medea”. Etimologjia e këtij emri ka mbetur ende pa u sqaruar. Sipas A.Majerit termi Medua, lidhet me emrin antik të qytetit Medeon – Meduni i sotëm, në bregun dalmat. Sipas disa dijetarëve të tjerë emri Medea është një jehoë e mitit të argonautëve dhe të princesësh Medea të Kolkitës gjatë shtegtimit në Adriatik nga Ulqini deri në ihullin e Korfuzit.  Emri i Medeas është lidhur edhe me emrin e fshatit Mjedë. Gjithsesi ky toponim mbart një jehonë mitologjike të stërlashtë. Kurse Shëngjin është një kalk i emrit të shenjtorit Shën Gjin, ose i shenjtorit Shën Gjon Pagëzuesi, që shkurtimisht ka dhënë fjalën Shëngjin. Në hartat e P.Gasparit dhe P.Coronellit, limani quhet San Giovanni di Medua. Kemi kështu një ndërthurje të një toponimi mitologjik pagan të lashtë me emrin e një shenjtori të krishterë. Pra një simbiozë mendësisht mitologjike dhe fetare deri në kohën e sotme.

Limani i Shëngjinit ka qenë në të gjithë kohërat limani detar i Lezhës. Kjo lidhje nuk është zhdukur asnjëherë dhe në ditët tona është përjetuar një rol i ri i Shëngjinit, lidhur edhe me rrugët e lidhjes së Shqipërisë me Kosovën. Limani i Shëngjinit është më i rëndësishmi liman detar në Veri të Durrësit.  Vetvetiu merr atribute të veçanta për të ardhmen. P.Coronelli, kartograf i njohur venecian i shek.XVII në hartën e vet të Drinit dhe Bunës e cilëson Shëngjinin si liman të aftë për anije të mëha (Porto Medua Capace di Grannavili). Krahas limanit të Shëngjinit në shekuj është shfrytëzuar edhe një tjetër lima fort i përshtatshëm për strehimin e anijeve 2 km në lindje të  tij pikërisht, në vendin ku ndodhet sot e veçuar nga deti këneta e thellë e Knaves. Ky liman natyror përmendet në burimet dokumentare të shekujve XV-XVII me emrin “Saca”, që ruhet edhe sot si trashëgim historik nga lagja Saka në Jug të qytetit Shëngjin. Rëndësia e Limanit të Shëngjinit u shtua mjaft vetëm pas vitit 1880 kur Ulqini, ky qytet shqiptar ju dorëzua padrejtësisht Malit të Zi, në zbatim të vendimeve të Kongresit të Berlinit. Plazhi i Shëngjinit përbën një nga resurset më të veçanta turistike detare jo vetëm të Lezhës por edhe të Shqipërisë, sidomos duke patur parasysh parkun ekologjik të rrethinës.

 

KRISHTËRIMI NË LEZHË

Në territorin e Lezhës krishtërimi është i hershëm që në kohërat apostolike, kjo dëshmohet edhe arkeologjikisht, si dhe nga  autorët e lashtë. Një rëndësi të posaçme për krishtërimin e hershëm në Lezhë ka dëshmia unikale e Marin Barletit në librine dytë të veprës së tij epokale “Historia e Gjergj Kastriot Skënderbeut”. Barleti tregon për viset rreth lezhës e Zadrimës përqark lumit Drin: atje shihen shumë gjurmë të lashtësisë, qytete e tempuj fort të përmendur të Perëndisë, të cilët tani të sheshuar dhe të bërë gërmadhë po dergjen me shumicë përpara syve tanë. Po në këtë vend vërehen dhe përmendoret prej mermeri në të cilat mund të shikohen shume emra perandorësh romake etj. Në to dhe disa gjurmë nga të cilat kuptohet me një mënyrë të mjaftueshme se po këtu, apostulli i parë u ka predikuar njerëzve besimin e Krishtit. Disa gjurmë të bazilikave të Antikitetit të Vonë flasin për një krishtërim të zhvilluar , i cili në mesjetë zotëron të tërë zonën. Lezha përmendet si qëndër peshkopale e rëndësishme gjatë periudhës së Perandorit ilir Justiani i Madh. Zbulimi 1 km larg Lezhës në rrugën që çon në Shëngjin i absidës së një kishe të Antikitetit të Vonë, i dis kapiteleve me gjethe akanti mund të identifikojnë Katedralen e Peshkopit, njohur me emrin Joan, i cili emërtohet peshkop i Lezhës me letrën e Papa Georgit të I,  dërguar në vitin 592.

Në shek.XIII shën Françesku i Asizit, gjatë kthimitbtë tij nagSiria (para vitit 1221) ndali në Lezhë, ku themeloi të parin kuvend françeskian në Shqipëri. Dy dekada më vonë ndërtohet kisha e françeskanëve në kodrën përballë qytetit, e cila ka patur një gur mbishkrimi të skalitur në latinisht :

POC TEMPLUM FRATON MINORUM AEDIFICATUM EST ANNO MCC XV

Që përkthehet në shqip : Ky tempull i vëllezërve minorë françeskanë është ndërtuar më 1240. nga të dhëna të tjera historike mësojmë se në këto treva kanë lëvizur edhe pjesëtarët e urdhërit fetar të domenikanëve dhe të benediktinëve. Sidoqoftë françeskanët janë urdhëri fetar, që ka mbijetuar më gjatë në këtë zonë. Një gojëdhënë e ruajtur në rajonet e Venedikut, sipas At Vinçens Prenushit thotë se Shën Françesku i Asizit, duke u larguar nga Shqipëria mori një degë pishe të egër që e mbolli pranë Kishës së Kuvendit Françeskan të Ishullit Deserto afër Venecias. Pema u rrit dhe u quajt Kisha e Shën Françeskut. Deri vonë është ruajtur trupi i thatë i kësaj peme, grimcat e së cilës u shpërndaheshin besimtarëve për devocion.

Kuvendet e vëllezërve françeskanë kanë qenë vatra të rëndësishme intelektuale madje edhe të mësimit të gjuhës shqipe në mesjetë e më vonë.

Të dhëna të shumta për besimin katolik në Lezhë kemi nga relacionet drejtuar Papatit në shek.XVII rëndësi të veçantë merr familja e Bardhëjve. Nga kjo familje kanë dalë peshkopë e dijetare te famshëm shqiptarë si Tosol Bardhi (1490-1582), Nikollë Bardhi (1551-1617), Gjergj Bardhi i shek.XVII dhe sidomos Frang Bardhi i nipi i Gjergjit, një nga figurat më madhore të kulturën kombëtare shqiptare. Si kishtar i njohur përmendet edhe  Mihal Bardhi, Nino Bardhi dhe Pal Bardhi, po në shek.XVII. Nga familja e bardhajve, shquhen dhe prijca ushtarakë si Preng dhe Pal Bardhi, që shërbyen në flamurin e Venedikut.

Lidhur me rëndësinë e madhe të fesë katolike si ndërlidhëse e shqiptarëve me Italinë dhe Evropën Perendimore, theksojmë se Lezha bëhet qëndra e dy kuvendeve të mëdha historike, e Kuvendit të Lezhës më 1444 dhe e Kuvendit të Arbërit më 1703.

Nga gërmimet arkeologjike por dhe nga të dhënat e relacioneve të M.Bicit, B.Orsinit etj., mund të konstruktojmë koleksionin e kishave të zonës së Lezhës. M.Bici flet për një kishë të madhe që zintë 2000 vetë jashtë qytetit në breg të lumit të Drinit, ku shërbenin fretërit françeskanë, të cilët kishin edhe një kuvend në qytet. B.Orsini përmend kishën e Shëngjergjit në qytet, kishën e Shën Marisë së Borës, kishën e Shën Sebastianit, kishën e Shën Nuciatës, kuvendin e vogël të fretërve me një kapele përbrenda, kishën e Shën Margaritës, kishësn e Shën Marisë, kishën e Manastirit të Shën Antonit etj. Gjithashtu dokumentohet edhe kisha e Shën Ethumesië në Kashnjet. Teodor Ipen flet për manastirin e vogël të Françeskanëve të rindërtuar të shek.XX ku ka qenë dhe një gur i murosur në portal me mbishkrim në gjuhën latine, pjesë e një arkitrau të portës së një faltoreje më të vjetër.

 

KUVENDI I LEZHËS

Më 2 mars 1444 në qytetin e Lezhës që ishte në zotërimin e  Venedikut u organizua Kuvendi i Princërve Shqiptarë, ku morrën pjesë Gjergj Arianiti, Andrea Topia, Nikollë Dukagjini, Pal Dukagjini, Teodor Korona Muzaka, Lek Zaharia, Lek Dushmani, Gjergj Stres Balsha, Pjetër Spani, Stefan Cenojeviçi etj.

Ky kuvend u bë në Katedrelan e Shën Nikollës dhe jo rastësisht në Lezhën venedikase. Kuvendi krijoi “Lidhjen Shqiptare” me Skënderbeun si kryetar të saj me titullin : “Kapiten i Përgjithshëm” (Capitaneus Generalis). Kuvendi i Lezhës është nga ngjarjet më të mëdha unifikuese të kombit shqiptar në histori.

 

 

KUVENDI I ARBËNIT, MERQI 1703.

Kuvendi i Arbënit, mbajtur në fshatin Merqi pranë qytetit të Lezhës, është një nga dëshmitë më të rëndësishme të historisë së kulturës sonë kombëtare, një nga ato dëshmi të dokumentuara me vlera të shumëfishta: gjuhësore, historike, arsimore, etnografike. Në studimet e deritanishme dokumenti i shkruar latinisht e shqip i Koncilit të Arbënit ka qenë trajtuar vetëm si vlerë për historinë e gjuhës dhe, për shkak të përmbajtjes religjoze, i janë anashkaluar vlerat e tjera, që, siç i përcakton autori i studimit, “janë edhe letërsi, kulturë, etnografi, art, filozofi dhe politikë”. Vetë argjipeshkvi i Tivarit, Visk Zmajeviçi (1701-1713), që udhëhiqej nga diviza iluministe: “Populli em u ba rob se nuk pat dien”, shkruan në një relacion se dokumenti i Koncilit në gjuhën shqipe “do t’u shërbejë pikërisht priftërinjve, por edhe të gjithë atyre që dëshirojnë të kuptojnë gjendjen e shqiptarëve, kryesisht në Shqipërinë Veriore në fillim të shek.XVII”. Dhe me të vërtetë Koncili na njeh me kisha e manastire që sot u dihen ose jo rrënojat, por edhe me persekutimin e besimtarëve katolikë shi në ato vite kur islamizimi i popullsisë vendase ishte çështje ekzistence.

Koncili i Arbënit ka karakter atdhetar, veçanërisht, sepse del hapur në mbrojtje të gjuhës shqipe dhe të arsimit në Shqipëri. Kështu, në vendimet e Koncilit të Arbënit përcaktohen masa konkrete për shkollat dhe librat në gjuhën shqipe. Aty flitet “përmi shkoll’ t’Kurbinit e t’Leshs”. Shkollën e Lezhës, që aso kohe funksiononte në fshatin Velë, pak kilometra larg qytetit, e drejtonte ipeshkvi i Lezhës, Gjergji. Aty mësonin të rinj (xhakojtë), që më vonë do të shërbenin si priftërinj. Ata duhej të mësonin “me kndue, e me shkrue”, gramatikën dhe gjuhën latine, “në mos tepër mirë, bare (së paku) nevojisht”. Por nuk duhet kuptuar kjo shkollë vetëm në qëllimet e veta kishtare, sepse në vendimet e Koncilit të Arbënit theksohet: “t’mundohet me gjith gjoks me i vlit (shërbue) kishs e gjith dheut… prej meshtarve t’urtë, t’divocem, e t’dijshëm”, f.88d.

Në rrethinat e Lezhës e më gjerë shkolla të tilla kanë ekzistuar edhe më parë dhe në vazhdim. Mjafton të kujtojmë formimin kulturor të Frang Bardhit (1606-1643) në Kallmet dhe pranë famullive të Zadrimës, të Pjetër Budit (1566-1622) në rrethinat e Matit dhe të Pjetër Bogdanit (1627-1684) në rrethinat e Prizrenit dhe të Shkupit. Një dëshmi tjetër e vazhdimësisë së këtyre shkollave, së paku deri në shekullin e nëntëmbëdhjetë, është arsimimi i poetit zadrimor Pjetër Zarishi (1806-1866), nismëtar i letërsisë sonë të Rilindjes Kombëtare etj.

Studiuesi kosovar Engjëll Sedaj e ka cilësuar Kuvendi i Arbënit, si një “kujtesë të dokumentuar dhe të pashlyeshme të historisë së popullit shqiptar në dimensionet më të gjëra të jetës së tij”.

Dëshminë më të hershme të ekzistencës së kishave të ritit latin në rrethinat e Lezhës e gjejmë në relacionet e shekullit XVII të Frang Bardhit, i cili pohon se kishat e juridiksionit të tij në Zadrimë, tanimë të ritit latin, “të gjitha janë të pikturueme me piktura greke (kupto: bizantine), por ma të shumtën Virgjina me fëmijën në prehën, apostujt dhe etnit Bazili, Athanasi, Krizostoni e të tjerë” (Relacione mbi gjendjen e Shqipërisë Veriore në shek. XVII,vol.II, f. 221). Disa fragmente pikturash murale me vlera unikale janë ruajtur deri në shekullin tonë. Të gjitha kanë qenë afresket e kishës së sh’Misë në Kallmet, shkatërruar përfundimisht më 1967, dhe të kishës së Pllanës, që ruhen në gjendje relativisht të mirë edhe sot e kësaj dite.

 

 

ISHULLI I LEZHËS

Në dokumentat historike turko-veneciane të shek.XV përmendet shpesh Ishulli i Lezhës. Një informacion i gjerë për të është në “Ditaret” e M.Sanutos. Lezha u pushtua nga turqit më 1478, qyteti u dogj, u shkatërrua, banorët e tij u zhvendosën në një zonë jo shumë larg në ishullin e formuar në grykderdhjen e lumit të Drinit. Ishulli i Lezhës  u bë një vendbanim kryesor për lezhianët.

Në 5 mars 1501 në ishullin e Lezhës zbarkoi nga Italia me trupa ushatrake nipi i Gjergj Kastriot Skënderbeut, i njohur si Skënderbeu i ri. Ai kryesoi kryengritjen mbarëshqiptare, por që pësoi shumë shpejt disfatë. Në vitet 1478-1501, për 23 vjet, Ishulli i Lezhës, qe i vetmi vend në bregdetin e Shqipërisë së Veriut që qëndroi i lirë, i pavarur dhe i vetëadministrueshëm.

 

PUSHTIMI OTOMAN

Më 1478 turqit pushtuan Lezhën, hapën varrin e Gjergj Kastriot Skënderbeut vdekur më 17 janar 1468, dhe e varrosën në Katedralen e Shën Nikollës. Sipas tregimit të Marin Barletit, turqit i morrën kockat e Skënderbeut, i mbështollën me flori dhe argjend për t’i përdorur si hajmali të pathyeshmërisë në beteja.

Më 1506 pushtohet nga turqit edhe ishulli i Lezhës. Kështu vendoset pushtimi otoman kudo. Nga një mbishkrim i gdhendur në një pllakë mermeri mësojmë se në vitin 1521 një pjesë e kështjellës së Lezhës, është ndërtuar nga Sulejmani, biri i Selimit, i cili qe gjithashtu bir i Bajazit Konit. Procesi i rindërtimit qe bërë nën mbikqyrtjen e Muhamet Dervish Orguzit. Pushtimi otoman bëri ndryshime në strukturën urbanistike dhe arkitektonike të Lezhës.  Gjatë shekujve të këtij pushtimi nuk kanë rreshtur kryengritjet dhe revoltat e shqiptarëve kundër pushtuesve.

Në fillim të shek.XVIII Lezha ishte në sanxhakun e Shkodrës dhe qe qëndra e nahijes që quhej Nahi e Lezhës.  Më 1768 mehmet Pasha sulmoi lezhianët më një ushtri 2500 vetë po nuk i theu dot. Lezha më 1770 u morr nga ushtria e Mhemet Pashë Bushatlliut. Më 1793 lezhianët përkrahën Karamahmut Bushatlliun, që qe rrethuar në Kalanë e Shkodrës nga turqit. Më 28 nëntor 1793 lezhianët sulmuan ushtrinë turke, që kish rrethuar Shkodrën, duke i shpartalluar ata.

Lezha e përjetoi fuqishëm epokën e Pavarësisë së Shqipërisë më 28 nëntor 1912 si dhe të gjitha epokat e mëpasshme deri në ditët tona.

 

KATEDRALJA E SHËN NIKOLLËS

Katedralja e Shën Nikollës ka një rëndësi të posaçme historike për shqiptarët jo vetëm për Kuvendin e Lezhës por edhe si vendvarrim i Gjergj Kastriot Skënderbeut. Kjo katedrale në shek.XVII qe shndrruar në xhami. Themelet e saj janë të shek.XIV, katedralja është e tipit bazilikar me  gjatësi 17 m dhe gjerësi 8 m. ruhet në muret e saj një afresk i Shën Nikollës. Sot rrrënojat e Katedrales së Shën Nikollës janë shruar në memorialin e Gjergj Kastriot Skënderbeut, padyshim një nga monumentet më të mëdha të historisë kombëtare të shqiptarëve në të gjitha kohërat.

 

 

 

VËSHTRIM ETNOGRAFIK

Në këtë areal kulturor gjeografik mbizotërojnë veshjet tradicionale, për burra e për gra, të tipeve të ndryshme sipas prejardhjes së popullsisë, po edhe të përziera me elementë të veçantë. Ndjehet në to ndikimi i tregut të Shkodrës, të Milotit, të Krujës, po dhe nga veshja prezore (nga Preza) të Tiranës.

Por në përgjithësimbizotërojnë katër tipe të veshjes:

1) Ajo e Malësisë së Madhe: veshje me xhubletë, një kostum me fund me formë kambane, me përpari para e mbrapa, me grykëse e jelek me mëngë, i bërë në një mënyrë krejt të veçantë. Është i dëshmuar me zanafillë që nga periudha e bronxit e që trasheëgua ndër ilirë e më vonë ndër shqipëtarë.

2) Tip tjetër është veshja zadrimore me këmishë të gjatë, me koret me pështjellakë të zi e përparje të leshta me rrudha të dendura. E pasuruar me zbukurime metalike, me riza e përparje, mëngore me ngjyra. Janë të përmendura rizat, boçet, mbulesa koke e shami të ndryshme, ashtu si dhe çarçafë të bëra nga gratë zadrimore në vegjë, zakonisht në dy lisa a më shumë. Doemos me këtë veshje në elementë të veçangtë të saj, ndjehen elemente të tregut të qytetit. Ka zbukurime me natyrë tëpër intime, emocionale, gjithnjë është fjala për veshjen festive e për nusëri. Të bie në sy pështjellakët e sidomos përparjet me ngjyra tërheqëse. Në tregimin e zisë për vdekje, ka 8-9 lloje përparjesh me ngjyra të ndryshme të errëta, që ndryshojnë sipas afërsisë me të vdekurin, e sipas largësisë kohore nga dita e vdekjes së të afërmit të saj.

Veshja e burrit zadrimor janë brekushe të bardha, xhurdi e brez po mbajnë dhe kostum me tirqe si të Malësisë së Madhe a si të Mirditës.

3) Veshja Kallmetore, kryesisht në Kallmet, Mërqi e Rrabashtë, për gratë është më tepër e bardhë e me pështjellak poshtë që sillet para e mbrapa si një bohçe. Veshin dhe dollamë shallaku. Të tërheqin vemendjen mbulesa e kokës “pashmiti”, i lidhur në një mënyrë tepër të çuditëshme tërheqëse, po dhe kanurja në gjoks. Veshja e gruas zadrimore ka afri me atë të kallmetit veçse kjo e fundit është më e thjeshtë.

 

 

BESIME DHE PRAKTIKA ETNOGRAFIKE NË LEZHË

Tërheqëse janë për vizitorin disa rite në festa të motmotit, si ditët e kthimit të diellit për verë (22 – 23 dhjetor), Nata e Buzmit (24 dhjetor), Viti i Ri, dita e verës, shën Gjergji (6 maji), shën Gjini (24 qershor), po dhe në raste të tjera. Natën e Buzmit, venë në zjarr një trung e dy a tre shkopinj të përgatitur enkas për ritet e kësaj nate. Kur dy vetë në mbrëmje sjellin buzmin në vatër, tërë njerëzit e familjes ngrihen në këmbë e thonin: “po vjen buzmi bujas”, me gjethe e me barë, me edha e shqerra,” mbas dimrit vjen vera…”. Me kashtën rituale të bërë në mbrëmje nën tryezën e festës, shkonin në mesnatë e bënin lëmin në arë, një rreth me një iks në mes. Me kashtën rituale lidhnin dhe pemët me fruta. Të tëra këto bëheshin për mbarësi në njerëz, në bagëti, në ekonomi bujqësore.

Ditën e verës ndizeshin zjarre purifikues e për t’i dhënë forcë diellit në oborr e në kopshte. Nga gratë bëheshin rite magjike e kundër qenieve të tjera dëmtuese, grabitëse.

Ditën e Novruzit (dita e Zojës) – 22 mars, besohej se nga çdo lloj bime kopshti e are, bëheshin rite në vreshta sidomos në atë që quhet Anë e Malit në Lezhë ku kishte më shumë hardhi më së hershmi duke rrokullisur një bukë e një gogël djathë, një fëmijë të vogël, kjo për begati, mbarësi në prodhim.

Shën Gjergji ishte festë me shumë rite: gjelbërim, ndezje e zjarreve rituale në vende publike, mbledhje lulesh e thurrje kurorash nga fëmijë, lagia e njerëzve të shtëpisë me “ujë pa fole”, shilarthi i fëmijëve në pemë, rite në ara e ndër bagëti për mbarësi.

Në Zadrimë e në vise të tjera të Lezhës është shumë e njohur festa e shën Gjinit me ritet e saj tepër ngazëlluese. Ndizen zjarre ndër ara ku digjen tërë bykët e mbetur nga viti i kaluar. Bëhen shtëllunga me kashtë, lidhen me litarë a me fije kurpëri, u jepet zjarr e ashtu të ndezur i sjellin në ajër duke vrapuar, nëpër ara e duke shqiptuar disa vargje rituale për mbarësi në prodhim. Këto bëhen për mbarësi e për t’i dhënë forcë diellit si simbol i prodhimit të dëshiruar në të ardhmen.

Kur nuk binte shi në verë e thaheshin bimët e kopshteve e të arave, fëmijët, po me ndihmë të plakave bënin dordolecin. Mblidheshin bashkë degë të gjelbra e që quhej Dordoleci. E shëtisnin  në fshat shtëpi më shtëpi e sipër dordolecit i hidhnin ujë duke shqiptuar këngët rituale ku kërkohej shi për arat. Kërkonin dhe dhurata në shtëpitë ku shkonin… si shpërblim për veprën që bënin.

 

FIGURA TË SHQUARA

Nga Lezha kanë dalë figura të shquara jo vetëm të nivelit kombëtar por edhe botëror.

 

LEKË DUKAGJINI (1410-1481)

Lekë Dukagjini është një ndër princat shqiptarë më të shquar të shekullit XV, që lidhet me Lezhën dhe rrethinat e saj, sepse është pinjolli më i fundit i derës së Dukagjinëve që kishin si kryeqendër të zotërimeve të tyre qytetin e Lezhës që në vitin 1281. Pronat e Dukagjinëve kufizoheshin me ato të Kastriotëve dhe shtriheshin deri në Rrafshin e Dukagjinit, ku principata e Dukagjinëve kishte edhe një qendër tjetër, veçanërisht pas vitit 1393 kur qytetin e Lezhës ia lëshuan Venedikasve me qëllim që të mos bëhej pre e sulmeve osmane (Dukagjinët kishin një të tretën e të ardhurave doganore të qytetit).

Leka u vu në krye të Principatës së Dukagjinëve në moshën 36-vjeçare, pas vdekjes së babit të tij, Pal Dukagjini, që, së bashku me të vëllanë  Nikollë Dukagjinin, ishin ndër aleatët më të fuqishëm të Skëndërbeut që nga Besëlidhja e Lezhës (1444).  Edhe Leka, pavarësisht nga disa kontradikta që pat me Skenderbeun, ishte krahu i djathtë i tij në disa beteja kundër osmanve. Gojëdhëna thotë se në kurthin e Ballaban Pashës, Skëndërbeu shpëtoi në saj të Lekë Dukagjinit,  që ishte një luftëtar trim e zgjuar. Pas vdekjes së Skënderbeut Lekë Dukagjini u vu në krye të trupave shqiptare dhe e vazhdoi rezistencën antiosmane edhe për 11 vjet radhazi.Pas vdekjes së Lekë Dukagjinit shqiptarët e ruajtën emrin e tij në Kanunin që ai u la. Kanuni i Lekë Dukagjinit, që u mblodh në kapërcyll të shekujve XIX-XX nga Shtjefen Gjeçovi, është monumenti më i rëndësishëm i trashëgimisë kulturore të popullit shqiptar. Ndër shprehjet e tij që kanë mbërritur si fjalë të urta deri në ditët e sotme mund të përmendim: “Je i lirë me mbajtë burrëninë tënde, je i lirë me u zhburrnue”.

 

 

 

ANDREA ALEKS DURRSAKU SHEK XVI

Sipas studjuesit A.Mutjakoviç mbështetur në disa dokumente shkrimore të arkivave të Raguzës del se Andrea Aleks Durrsaku, skulptor dhe arkitekt gjenial i të ashtuquajturës Rilindje Dalmatine është me origjinë të të parëve të tij nga Lezha.  Në shumë dokumente të artistit ai e quan veten “Andrea De Alesio”, që lidhet me emrin e Lezhës në mesjetë. Ruhet kopja e testamentit të bërë nga dora e Andreas, i cili e quan veten “Duca Sinovicch”, që interpretohet si formë e konvertuar e emrit të familjes së njohur shqiptare të fisit të Dukagjinëve që kanë qenë edhe zotërinj të Lezhës.

 

FRANG BARDHI (1606-1643)

Frang Bardhi, njëri ndër pionerët më të shquar të kulturës sonë, është leksikografi dhe folkloristi më i parë shqiptar. Ai lindi në fshatin Kallmet nga një familje, që i kishte dhënë disa prelatë kishës katolike shqiptare.

Mësimet e para i mori nga xhaxhai i vet Gjergj Bardhi (1577-1647), që ishte ipeshkëv i Sapës. Pastaj u doktorua në teologji në kolegjin e ilirik të Loretos dhe në seminarin Urban të Romës. Më 1633 shugurohet prift dhe pas 2 vjetësh, pa mbushur moshën e lejuar shugurohet ipeshkëv i Sapës. Një vit më pas largohet nga Roma për t’u vendosur në krye të diocezës së Sapës(Zadrimë) duke sjellë më vete dy veprat e tij: Fjalorin latinisht-shqip(Romë,1635) dhe Apologjinë e Skëndërbeut(Venecia, 1936). Relacionet e Frang Bardhit jën një dëshmi tjetër e kulturës së tij të gjërë. Diviza e tij ishte: “Ndër t’errëtit pakë dritë vëien e kushton shumë”.

 

PJETËR ZARISHI (1806-1866)

Pjetër Zarishi, poeti nismëtar i Rilindjes sonë Kombëtare, lindi në fshatin Blinisht të Zadrimës ku mori edhe mësimet e para, për t’i vazhduar më vonë në kolegjin e Loretos duke doktoruar në teologji e filozofi. Shërbeu  si prift në fshatrat e Zadrimë, si sekretar i diocezës së Sapes dhe mësues xhakonjsh. U zu keqas me eprorin e tij italian, ipeshkvin Labella dhe u dërgua për dënim si prift i thjeshtë në Orosh të Mirditës ku, pas shumë ndërhyrjesh, u emrua abat i Mirditës. Vdiç në fshatin Kallmet pas një veprimtarie të pareshtur patriotike dhe duke lënë në dorëshkrim përkthime dhe poezi origjinale, fetare e laike, së bashku me poemën “Krijimi i Rrozullimit”, me përmbajtje kozmogonike shkruar në tingëllima. Për Shqipërinë ai shkruan prodhon gjithçka “asht nevoja e njeriut me jetue”.

 

PRENG DOÇI (1846-1917)

Preng Doçi, i njohur ndryshe si abati i Mirditës, lindi në Bulgër, Malësi e Lezhës.

Eshtë një ndër figurat e shquara të Rilindjes sonë Kombëtare me një veprimtari të gjërë letrare e patriotike, për shkak të së cilës u dënua nga Porta e Larta të qendronte për shumë kohë jashtë kufijve të Perandorisë (Ka shërbyer si ipeshkëv në Indi e Amerikë). Me t’u kthyer në atdhe themeloi së bashku me Gjergj Fishtën Shoqërinë kulturore Bashkimi (1899) që ka lujtur një rol të rëndësishëm në Kongresin e Manastirit (1908) ku u vendos alfabet që kemi sot. më e njohur është poezia e tij “Kushtrim!”

 

 

LEONARDO DE MARTINO (1830-1923)

Leonardo de Martino ishte një franceskan arbëresh që shërbeu në Lezhë dhe rrethinave të saj për më se 30 vjet. Ishte një poet me shije të hollë dhe ndër të parët poet të Rilindjes sonë Kombëtare që më 1881 botoi një vëllim voluminoz (bilingue) me poezi religjoze e laike me titul “Harpa e një italo-arbëreshi”.  Ai u ndkua nga poezia e Pjetër Zarishit dhe më pas poezia e tij ka ndikur te Ndre Mjeda dhe Gjergj Fishta. Këtë të fundit e kishte pasur nxënës në kolegjin e Troshanit.

 

ALI ULQINAKU (1855-1913)

Ali Ulqinaku, i njohur me ofiqin Hafiz Alia i Lezhës, ka lindur në Ulqin prej të cilit është larguar pas Luftës së Ulqinit(1881) ku ishte edhe një ndër luftëtarët për mbrojtjen e tij. Pasi mbaron medresenë e Shkodrës, u caktua hoxhë në Lezhë ku do të qendronte deri në fund të jetës. Botoi dy vëllime poetike në frymën e bejtexhinjëve shkodranë dhe la në dorëshkrim një abetare me alfabet arab e disa fjalorë turqisht-shqip dhe shqip-turqisht që shënojnë një kontributin të rëndësishëm në gjuhësinë shqiptare. Në një letër dërguar Stambollit për efekt punësimi Ali Ulqinaku deklaron se është zotërues i disa gjuhëve oriantale, por “gjuha e tij është shqipja”.

 

GJERGJ FISHTA (1871-1940)

Gjergj Fishta, cilësuar “Homeri shqiptar”, ka lindur në fshatin Fishtë të Zadrimës më 23 tetor 1871 dhe është shkolluar në Shkodër, Troshan, Sutiska e Livno (Bosnje) ku kreu studimet e larta për teologji e filozofi. Edhe karierën e priftit franceskan e ka filluar në Troshan, Lezhë, Gomsiqe për t’u vendosur përfundimisht më 1902 në Shkodër. Por, ai do të mbetet përherë i lidhur me Lezhën e rrethinat e saj ku ndjeu tingujt e parë të gjuhës shqipe, muzikën e vargut popullor, vallen e Zanave e të Shtojzavalleve, melodinë e zumares e të bilbilit, historinë shqiptare të shkruar në gurët e kalasë ilire të Lisit të lashtë, flladin e detit, duhmën e fushës dhe freskinë e malit.

Jo rastësisht, ditët e fundit të jetës së vet, Fishta i ngrysi në kuvendin e Troshanit (funddhjetori i vitit 1940), jo rastësisht dorën përfundimtare veprës së tij kryesore, “Lahuta e Malcis”, ia dha në kuvendin e Lezhës dhe njërën nga të tridhjetë këngët e saj ia kushtoi atij qyteti, ku dëshmohej e plotë lashtësia iliro-shqiptare. Për Lezhën ai ka shkruar: “Qielli kaltër, toka e blerë,\Njeti dimën, këtu pranverë”

Përveç Lahutës, Gjergj Fishta është autor i shumë veprave, ndër të cilat: “Mrizi i Zanave”, “Vallja e Parrizit”, “Anzat e Parnasit”, “Gomari i Babatasit”, “Juda Makabe”, “Jerina”, “Sh’Francesku i Asizit”, “Sh’Luigj Gonzaga” etj.

 

TURIZMI DHE PERSPEKTIVA

 

Klima e përshtatshmne dhe shumë e butë bën që Lezha bën që Lezha gjatë tërë vitit të jetë vend dominant për pushime dhe turizëm. Numri i ditëve me diell në vite mbi 260 ditë, i orëve vjetore 2340, ose 6,5 orë në ditë. Kurse gjatë verës mbi 10 orë në ditë, duke dominuar zonën në Adriatik. Klima është tipike mesdhetare me verë të thatë e të nxehtë dhe dimër të butë. Nga deti fryn era e freskët duke freskuar ditët e gjata të verës me temperatura mbi 25 gradë. Të gjitha kushtet së bashku garantojnë një sezon për larje dhe marrje rreze dielli deri në 6 muaj nga muaji Maj deri në fund të Tetorit. Në lezhë vihet për diell, det, plazhe  të rërës, bukuri të natyrës dhe për vendas mikpritës e të shoqërueshëm. Me fillimin e sezonit zona e bregdetit merr nje jetë të re, duke u dhjetëfishuar numri i banorëve. Pjesa më e madhe e këtyre vizitorëve vijnë nga Shkodra, Tirana, Laçi, Mirdita, Kukësi, kruja, Burreli, dibra dhe këto dy vitet e fundit edhe nga Kosova dhe Mqedonia. Bregdeti i lezhës frekuentohet nga pushuesit edhe si vend i qetë dhe i sigurt. Në gjithë vijën e bregdetit jhu do të gjeni një panoramë të pasur me pyje dhe me lagunat e veçanta shoqëruar  me florën dhe faunën e pasur si dhe do të vëzhgoni traditat e kësaj zone në gjueti dhe në peshkim. E veçanta e këtij plazhi  është rëra e pasur me jod dhe që është vlerësuar si rëra më kurative në bragdetin e Adriatikut. Rripi i gjerë i rërës së pastër është i kufizuar nga njëra anë me detin ndërsa nga ana tjetër me pyllin, ku kryesisht rriten pishat, por nuk mungojnë edhe lloje të tjera drurësh të kultivuar. Eko – sistemi përfshin 14 km vijë bregdetare orientuar në drejtim  V – J, që fillon nga gryka e lumit Drin deri në grykën e lumit Mat. Një rrip i ngushtë me rërë me një bimësi ndan ujërat e cekëta bregdetare me lagunat e Vainit dhe të Cakes. Laguna Kune – Vain, ndodhet në Ultësirën Perëndimore të Shqipërisë, si pjesë e nënzonës veriore të zonës mesdhetare fushore buzë detit Adriatik. Kjo lagunë ka vlera të jashtëzakonshme eko – turistike, edhe për faktin se është e rrethuar nga një rrip bregdetar i mbjellë me pisha i cili në pjesë të veçanta ka një gjerësi mbi 200 metra për në brendësi të zonës, duke krijuar një llojshmëri të pasur me specie (frashër, vidh, shkurre dhe bimësi halore). Laguna Kune – vain e cila kryesisht në dy anët e grykëderdhjes së Drinit ka një sipërfaqe 2188 ha ku 1165 ha ujra dhe 215 ha pyje dhe 700 ha toka kënetore. Lezha ka potenciale të pakrahasueshme për turizmin dhe do të jetë një sektor i rendësishëm në jë periudhë afat mesme dhe afat gjatë kohe. Potencialet që ka, të shoqëruara me një infrastrukturë , legjislacion të plotë dhe imazhe për të rritur industrinë e turizmit në të ardhmen ia rrisin edhe më shumë vlerat kësaj zone si vend me resurse të rralla dhe shumë i përshtatshëm për pritjen e turistëve. Inkurajimi i turizmit dhe impaktet e tij në zhvillimin ekonomik dhe social, infrastruktura dhe zhvillimi i shpejtë janë të nevojshme për t’i paraprirë industrisë së turizmit, që konsiderohet akoma në fazat e para por në potenciale të mëdha..

Për t’i paraprirë industrisë së turizmit duhet në rradhë të parë të zhvillohet infrastruktura turistike. Ristrukturimi i rrugëve ekzistuese dhe bërja e rrugëve të reja, është me vlera për të ardhmen e turizmit në këtë zonë, i cili konsiderohet një aktivitet që po zhvillohet me shpejtësi.

Biznesi i turizmit është në stadin e vet të fillimit por shumë premtues në kuadrin edhe të një sensibilizimi të përgjithshëm, duke u konsideruar si një mundësi e re për rritjen ekonomike dhe mirëqënien e Lezhës.

Në Lezhë dhe në plazhet e Shëngjinit dhe të Kunes ju mund të qëndroni për pushime në hotele ose në zonat me shtëpi tradicionale për pushime me kopshte të bukura përpara. Në qytet janë vendosur rreth 5 hotele dhe në Shëngjin, Kune e Vain janë vendosur rreth 10 hotele. Kuzhina që ofrohet është tradicionale dhe nuk dallon nga kuzhina shqiptare në tërësi me tendenca drejt asaj italiane. Kryesisht prodhime deti, shpend të egër dhe mish të zgarrës. Ju garantojmë se do të mbeteni të kënaqur dhe gjeni një shërbim të standarteve bashkëkohore.

 

Forma tradicionale të turzmit në lagunën e Kunë Vain për gjueti dhe peshkim po merr përmasa gjithnjë e më të mëdha, e cila në të ardhmen mund të zgjerohet me forma të tjera tradicionale. Në këtë zonë turistët dhe vendasit vijnë për të kaluar fundjavët ose gjatë një dite.

Po punohet nëpërmjet projekteve të ndryshme për të krijuar një infrastrukturë të rregullt turistike në këtë zonë për t’u shërbyer qoftë vizitorëve vendas qoftë atyre që vijnë për turizëm.

Me prishjen e Hotelit të Gjuetisë nga privatët janë krijuar kushte për akomodimin e personave që vijnë për gjueti. Për këtë qëllim shumë afër vendit të gjuetisë janë  3 hotele me nivel të kënaqshëm kushtesh dhe shërbimesh dhe me një guzhinë tradicionale kryesisht shpend të egër dhe peshk.

Tradicionalisht nga Shoqata e Gjuetarëve merren persipër organizime ditësh gjuetie për të sensibilizuar zhvillimine  këtij turizmi në të ardhmen. Rezervati i gjuetisë ka një sipërfaqe totale 2300 ha në Kune Vain, pa përfshirë Ishullin Kune me 200 ha, një bukuri e rrallë e natyrës.

 

GJUETIA TURISTIKE NË REZERVATE

Aplikohet dy ditë në javë me orare të reduktuar dhe në kohë sezoni gjuetie për vendas dhe të huaj e disiplinuar nga Ndërmarrja Pyjore me të njëjtën procedurë pranimi. Për anëtarët e Shoqatës së Gjuetisë tarifat janë preferenciale dhe aplikohen sipas llojit të shpendëve. Për të huajtë që nuk janë anëtarë të Shoqatës, aplikohet çmim hyrje, që është fiks dhe çmim për copë për çdo gjueti.

 

 

PESHKIMI

Aplikohet kryesisht në det, kryesisht për qëllime biznesi dhe në ujrat e brendshme në lagunën e Kenalles, Kunes, Merxhanit, Vainit dhe Cakes. Gjuetia në lagunë bëhet me liçensë dhe e inkuadruar në Shoqata.

Njëlloj tjetër peshkimi është edhe gjuetia me mjete sportive si grepa. Parangalla etj.  Gjuetia dhe peshkimi në lagunat e Lezhës po frekuentohet nga shumë gjuetarë që vijnë kryesisht nga Tirana, Shkodra, Kruja dhe vetë banorët e zonave përreth.

Vitet e fundit  Shoqata e Gjuetarëve të Lezhës ka krijuar marrëdhënie të rregullta me shoqata gjuetarësh të vende fqinje  kryesisht italinë, të cilët po e frekuentojnë gjithnjë e më shpesh Lezhës, duke premtuar se në një të ardhme të afërt kjo formë e re e Turizmit do të marrë përmasa dhe do të konsiderohet si një mundëis tjetër potenciale për zhvillimin e kësaj zone me tradita në këtë fushë.

Lezha me punimet e saj të dorës tradicionale do të jenë një surprizë tjetër për ju. Këto punime janë kryesisht në artizanat, në dru, në gurë dhe në punimet prej balte kryesisht këto, të zonës së Zadrimës, por edhe të  pjesës tjetër të kësaj zone. Ju mund t’i gjeni këto punime në dyqane të veçanta në shetitoren kryesore tëLezhës dhe Shëngjinit.

 

ITENERARET TURISTIKE

Udhëtimi për në qytet do të jetë disi ndryshe dhe një eksperiencë e kënaqëshme për ju. Ju mund të udhëtoni drejt Lezhës:

 

Me det

Nëpërmjet porteve kryesore të hyrjes si Durrës, Vlorë, Saranda dhe Shëngjini. Ka shërbime të rregullta me tragete nga Beri, brindisi, Trieste, Ankona dhe Durës (39 km nga Tirana).

Me avion

Nëpërmjet Aeroportit të Rinasit, i cili është i vetmi aeroport civbil në Shqipëri 25 km nga Tirana. Linja ajrore janë : Alitalia, Austriaku, Zvicerani, Malevi, Luftanca, Olimpiku, Ada, Albaniani, etj., lëvizja nga aeroporti mund të bëhet nga taksi.

 Me transport inter urban ose lokal:

Me tren, autobuz, mikrobuz, taksi.

 1. Tiranë – Lezhë 60 km
 2. Lezhë – Shkodër 45 km
 3. Lezhë – Hani i Hotit 60 km
 4. Lezhë – Durrës 80 km
 5. Lezhë – Rinas 50 km

Distancat në orë me taksi sipas destinacionit__________________. Në Lezhë mund të  vihet në rrugë moderne automobilistike. Si distancat e rrugëve dhe mënyrat e ardhjes nga Aeroporti, Tirana, Porti i Durrësit, Shëngjinit nga Hani i Hotit, Kasova etj.

Gjuhët që fliten janë veçanërisht italisht dhe anglisht, kurse gjermanishtja dhe frëngjishtja janë më pak të përdorura.

Ndër monumentet e trashigimisë historiko kulturore me rëndësi kombëtare janë :

 • “Kanuni i Lekë Dukagjinit”: ( Kanuni i Maleve ) i mbledhur dhe kodifikuar nga dijetari atdhetar At Shtjefen Gjeçovi.
 • ” Kanuni i Skëndëndbeut” i mbledhur nga kleriku dijetar Frano Ilia
 • Mbajtja e Kuvendit të Arbërit në fshatin Mërqi të Kallmetit të Lezhës, më 14 Janar 1703 dhe botimi në gjuhën shqipe i “Koncilit” 1706.
 • Vetëqeverisja e Mirditës me dymbëdhjetë bajrakët e saj të prirë nga dera princore e Gjonmarkajve.

Bashkëjetesa ndërfetare e trashëguar ndër kohëra është një vlerë që banorët e këtij rajoni kanë trashëguar ndër vite dhe po e çojnë më lart. Këtë fakt të bukur e deshmojnë mijëra pelegrinë me besime të ndryshme që vijnë nga e gjithë shqipëria dhe diaspora në Kishën e Shnandout në Laç, duke e kthyer atë në një nga qendrat më të mëdha peligrinazhit fetar në Shqipëri

Copyright © 2024 — All rights reserved.