Paketa e Thirrjes “RELOAD”

Deklarata e partneritetit – Shkarko docx

Deklarata e Shmangies se Konfliktit te Interesit – Shkarko docx

Shtojca 6, Udhezuesi – Shkarko pdf

Shtojca 7, Projekt Propozimi – Shkarko docx

Shtojca 8, Buxheti – Shkarko excel

Shtojca 9, Korniza Logjike – Shkarko docx

Shtojca 10, Plani i Aktiviteteve dhe Dukshmerise – Shkarko docx

Shtojca 11, Formulari i Identifikimit Administrativ dhe Financiar – Shkarko docx

Shtojca 12, Deklarata per Plotesimin e Kritereve – Shkarko docx

 

Lista e renditjes së projekt-propozimeve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC)

Lista e renditjes së projekt-propozimeve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) të marra në dorëzim pas Thirrjes së Tretë Publike për OSHC-të në Bashkinë Lezhë REZULTATET.RELOAD

Copyright © 2024 — All rights reserved.