Nr. Datë Vendimi Shkarko
658 18.1.2021 Projekt-Vendim “Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-31 dhjetor 2020. shkarko
659 18.1.2021 Projekt-Vendim Për miratim të listës paraprake të pronave të paluajtshme që kërkohet të transferohen në pronësi të Bashkisë Lezhë shkarko
661 18.1.2021 Projekt-Vendim për miratimin e listës së të pastrehëve që përfitojnë subvencionim të qirasë për vitin 2021. shkarko
723 19.1.2021 Projekt-Vendim “Për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike (Fondi 6%) për vitin 2021” shkarko
794 19.1.2021 Projekt-Vendim për një shtesë në buxhetin e Bashkisë Lezhë për vitin 2021 dhe përdorimin e fondeve të trashëguara nga viti 2020. shkarko
795 19.01.2021 Projekt-Vendim per Miratimin e pagesës së qirasë sipas vlerës së tregut të lirë, për familjet e evakuara nga banesat e tyre të dëmtuara nga tërmti i datës 26 nëntor 2021. shkarko
997 22.1.2021 Projekt-Vendim për miratimin e zgjedhjeve të kryetarëve të fshtrave në Njësinë Administrative Blinisht. shkarko
998 22.1.2021 Projekt-Vendim për miratimin e zgjedhjeve të kryetarëve të fshtrave në Njësinë Administrative Kallmet shkarko
999 22.1.2021 Projekt-Vendim për miratimin e zgjedhjeve të kryetarëve të fshtrave në Njësinë Administrative Kolsh shkarko
1000 22.1.2021 Projekt-Vendim për miratimin e zgjedhjeve të kryetarëve të fshtrave në Njësinë Administrative Shëngjin shkarko
1001 22.1.2021 Projekt-Vendim për miratimin e zgjedhjeve të kryetarëve të fshtrave në Njësinë Administrative Shënkoll shkarko
1002 22.1.2021 Projekt-Vendim për miratimin e zgjedhjeve të kryetarëve të fshtrave në Njësinë Administrative Zejmen shkarko
1284 27.1.2021 Projekt-Vendim për miratimin e zgjedhjeve të kryetarëve të fshtrave në Njësinë Administrative Dajç shkarko
1285 27.1.2021 Projekt-Vendim për miratimin e zgjedhjeve të kryetarëve të fshtrave në Njësinë Administrative Balldre shkarko
1286 27.1.2021 Projekt-Vendim për miratimin e zgjedhjeve të kryetarëve të fshtrave në Njësinë Administrative Ungrej shkarko
1402 28.1.2021 Projekt-Vendim për një shtesë e ndryshim në buxhetin e Bashkisë Lezhë për vitin 2021 shkarko
1631 2.2.2021 Projekt-Vendim për miratimin e dokumentit të rishikimit të Planit të Detyruar Vendor PDyV, ZRZH “1 Lezhë”, Bashkia Lezhë shkarko
1632 2.2.2021 Projekt-Vendim për miratimin e listes se subjekteve perfituese per grante rindertimi per shtepite individuale dhe banesa ne ndertesa (pallate) me shkalle demtimi DS4 dhe DS5 sip as an alizave te thelluara te Institutit te Ndertimit ne Bashkine Lezhe. shkarko
1816 08.02.2021 Projekt-Vendim Per miratimin e raportit per vleresimet dhe parashikimet afatmesme te te ardhura ve per dy vitet para vitit buxhetor, vitin buxhetor 2021 dbe tre vitet e ardhshme buxhetore 2022-2024 shkarko
1932 10.2.2021 Projekt-Vendim për përdorimin e fondit të Kontigjencës, për mbulimin e shpenzimeve të paparashikuara në buxhetin e vitit 2021. shkarko
1933 10.2.2021 Projekt-Vendim për përdorimin e fondit të Kontigjencës, për mbulimin e shpenzimeve të paparashikuara në buxhet. shkarko
2147 15.2.2021 Projekt-Vendim për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-31 janar 2021 shkarko
2169 15.2.2021 Projekt-Vendim per percaktimin e struktures se banimit dhe mases se perfitimit ne vlere monet are per subjektet perfituese te grantit te rindertimit te cilet kane zgjedhur qe ndertimin e banesa ve ta bejne vete. shkarko
2308 18.2.2021 Projekt-Vendim për një shtesë në buxhetin e Bashkisë Lezhë për vitin 2021 shkarko
2333 18.2.2021 Projekt-Vendim për dhënien e dakortësisë për vijimin e procedurave të heqjes nga fondi pyjor bashkiak për rehabilitimin e rrugës Shëngjin-Baks-Rrjoll shkarko
2403 22.2.2021 Projekt Vendim për komisionimin e personave me aftësi të kufizuar në Qendrën e Zhvillimit Ditor shkarko
2404 22.2.2021 Projekt vendim per nje shtese ne vendim nr.5 date 27.01.2021 per miratimin e listës së të pastrehëve që përfitojnë subvencionimin e qirasë për vitin 2021. shkarko
2504 23.2.2021 Projekt-Vendim për përdorimin e Fondit të Kontigjencës, për mbulimin e shpenzimeve të paparashikuara në buxhetin e vitit 2021. shkarko
2506 23.2.2021 Projekt-Vendim per percaktimin e struktures se banimit dhe mases se perfitimit ne vlere monetare per subjektet perfituese te grantit te rindertimit te cilet kane zgjedhur qe ndertimin e banesave ta bejne vete. shkarko
2520/1 8.3.2021 Projekt-Vendim për përdorimin e Fondit të Kontigjencës, për mbulimin e shpenzimeve të paparashikuara në buxhetin e vitit 2021. shkarko
3204 03.03.2021 Projekt-Vendim per perdorimin e fondit shtese mbi fondin e kushtezuar per ndihmen ekonomike me fonde te buxhetit vendor per vitin 2021 shkarko
3454 5.3.2021 Projekt-Vendim për përdorimin e Fondit të Kontigjencës, për mbulimin e shpenzimeve të paparashikuara në buxhetin e vitit 2021. shkarko
3637 9.3.2021 Projekt Vendim për miratimin e tavaneve të shpenzimeve sipas programeve buxhetore për PBA-në 2022-2024 të Bashkisë Lezhë. shkarko
4253 17.3.2021 Projekt-Vendim për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-28 shkurt 2021 shkarko
4296 17.3.2021 Projekt-Vendim per Miratimin e pagesës së qirasë sipas vlerës së tregut të lirë, për familjet e evakuara nga banesat e tyre të dëmtuara nga tërmti i datës 26 nëntor 2021. shkarko
4297 17.3.2021 Projekt-Vendim “për percaktimin e struktures se banimit te banesave individuate per subjektet perfituese te grantit te rindertimit te cilet kane zgjedhur qe rindertimi i banesave te tyre te demtuara nga termeti i dates 26.11.2019 te behet nga autoriteti shteteror i caktuar me Vendim te Keshillit te Ministrave” shkarko
4893 23.3.2021 Projekt-Vendim “per nje shtese dhe ndryshim ne buxhetin eBashkise Lezhe per vitin 2021” shkarko
5176/1 26.3.2021 Projekt-Vendim “per nje ndryshim ne buxhetin e vitit 2021 dhe pba 2021-2023” shkarko
5217 28.3.2021 Projekt-Vendim Për një shtesë dhe ndryshim në buxhetin e Bashkisë Lezhë për vitin 2021 shkarko
5218 29.3.2021 Projekt-Vendim per nje shtese dhe ndryshim ne buxhetin e Bashkise Lezhe per vitin 2021 shkarko
5228 29.3.2021 Projekt-Vendim “per nje shtese ne vendimin e Keshillit te bashkise lezhe, nr.172, date 27.11.2020 “per miratimin e buxhetit per vitin 2021 dhe te programit buxhetor afatmesem 2021-2023” shkarko
5229 29.3.2021 Projekt-Vendim “Per nje shtese ne Vendimin e Keshillit te .Bashkise , Bashkia Lezhe Nr.192 date 29.12.2020 “Per miratimin e nivelit te pagave te administrates se bashkise, te njesive administrative, te institucioneve vartese, te punonjesve te njesive mbeshtetese, te mases se shperblimit mujor te.keshilltareve dhe te kryetareve te fshatrave per vitin 2021 “ shkarko
17434 30.09.2021 Projekt-Vendim  “Për miratimin e zbatimit të buxhetit faktik për 4-mujorin e dytë të vitit 2021 të Bashkisë Lezhë” shkarko
17829 13.10.2021 Projekt-Vendim  “Për përdorimin e fondit të kontingjencës për mbulimin e shpenzimeve të paparashikuara në buxhetin e vitit 2021” shkarko
18009 13.10.2021 Projekt-Vendim “Për faljen e detyrimeve të prapambetura për kategoritë e taksapaguesve familjarë, biznes dhe “insitucione” për zërin “tarifa e shërbimeve Publike” shkarko
18112 15.10.2021 Projekt-Vendim “Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-30 Shtator 2021” shkarko
18163 15.10.2021 Projekt-Vendim  “Për një shtesë në vendimin nr. 198, datë 25.09.2017 të Këshillit të Bashkisë Lezhë “Normat e harxhimit të karburantit dhe mbajtjes në punëpër mjetet e Bashkisë Lezhë” shkarko
18415 21.10.2021 Projekt-Vendim  “Për miratimin e zgjedhjes së anëtarit të kryesisë të fshatit Tresh në Njësinë Administrative Zejmen, Bashkia Lezhë, për shkak të ndarjes nga jeta të anëtarit të zgjedhur të lagjes Manati (Fildane). shkarko
18421 21.10.2021 Projekt-Vendim  “Për miratimin e zgjedhjeve të anëtarëve të Kryesisë dhe të Kryetarit të Fshatit Gramsh në Njësinë Administrative Dajç” shkarko
18422 21.10.2021 Projekt-Vendim  “Për miratimin e zgjedhjeve të anëtarëve të Kryesisë dhe të Kryetarit të Fshatit Baqel në Njësinë Administrative Dajç” shkarko
18423 21.10.2021 Projekt-Vendim  “Për miratimin e zgjedhjeve të anëtarit të Kryesisë dhe të Kryetarit të Fshatit Kallmet i Vogël në Njësinë Administrative Kallmet” shkarko
18573 26.10.2021 Projekt-Vendim  “Për një ndryshim në VKB nr. 115, datë 26.08.2020 “Për miratimin e Listës së subjekteve përfituese për grante rindërtimi…” shkarko
18574 26.10.2021 Projekt-Vendim  “Për përcaktimin e strukturës së banimit për subjektet përfituese të rindërtuara pas tërmetit në lagjen “Besëlidhja”” shkarko
20613 3.12.2021 Për miratimin e linjave të transportit të ncxënësve dhe mësuesve shkarko
20336 9.12.2021 Për Miratimin e Kalendarit të Përgatitjes së PBA-së 2023-2025 dhe të Buxhetit të vitit 2023 shkarko
2799/1 13.12.2021 Për ndryshimin e emërtimit të rrugës nr. 03100062, nga “Rruga Ura e Baqlit – Fishtë” në “Rruga Dom Jak Zeka” shkarko
21115 15.12.2021 Për miratimin e sistemit të pikëzimit për proramet sociale të strehimit shkarko
21116 15.12.2021 Për miratimin e vlerës maksimale të subvencionimit të qirasë, të nivelit të qirasë mesatare në treg të lirë shkarko
21134 16.12.2021 Për zgjedhjen e anëtarit që do të përfaqësojë Këshillin e Bashkisë Lezhë në Këshillin e Qarkut Lezhë, të z. Ernest Rakaj në vend të znj. Brunilda Tuku shkarko
4608 05.04.2022 Per nje shtese e ndryshim ne buxhetin e Bashkise Lezhe per vitin 2022 dhe perdorimin e fondit te kontigjences, per mbulimin e shpenzimeve te paparashikuara ne buxhet. shkarko
5579/1 13.04.2022 Per miratimin e kritereve dhe procedurave te perzgjedhjes se anetareve te keshillit vendor te rinise si dhe menyres se organizimit dhe funksionimit te tij. shkarko
6045 20.04.2022 Per perdorimin e fondit te kushtezuar per bllok-ndihmen ekonomike deri ne 6% per periudhen 01-31 Mars 2022 shkarko
6174/1 21.04.2022 Per disa shtesa e ndryshime ne VKB nr. 157, dt. 17.11.2021 “Per miratimin e nivelit te taksave, tarifave vendore per sherbimet publike dhe ato administrative, lehtesirat fiskale, strukturat e vjeljes se tyre dhe ato te vendosjes se penaliteteve ndaj kundravajtesve” shkarko
6177/1 22.04.2022 Per miratimin e prioritetit per ndertimin e nje tregu per produktet bujqesore shkarko
7420 06.05.2022 Per perdorim te fondit te emergjences per “Rehabilitimi i murit mbajtes, ne fshatin Spiten, Njesia Administrative Zejmen” shkarko
8324 18.05.2022 Per perdorimin e fondit te kushtezuar per bllok-ndihmen ekonomike deri ne 6% per periudhen 01-30 Prill 2022 shkarko
8745 20.05.2022 Per lidhjen e marreveshjes se binjakezimit ndermjet Bashkise Lezhe, Shqiperi dhe Bashkise Büyükçekmece, Turqi shkarko
8746 20.05.2022 Per miratimin ne parim te venies ne dispozicion te pasurive, fondit te pasurive te paluajtshme per mbeshtetjen e investimeve strategjike, Ministrise se Financave dhe Ekonomise shkarko
Copyright © 2024 — All rights reserved.