Nr. Datë Projekt – Vendimi (kliko për të shkarkuar PDF)
28151 29.09.2022 Per disa ndryshime ne V.K.Bashkiak nr.177, dt. 23.12.2021 "Per miratimin e Buxhetit per vitin 2022 dhe PBA-se 2022-2024"
Nr. Datë Projekt – Vendimi (kliko për të shkarkuar PDF)
17829 13.10.2021 Projekt-Vendim  “Për përdorimin e fondit të kontingjencës për mbulimin e shpenzimeve të paparashikuara në buxhetin e vitit 2021”
18009 13.10.2021 Projekt-Vendim “Për faljen e detyrimeve të prapambetura për kategoritë e taksapaguesve familjarë, biznes dhe “insitucione” për zërin “tarifa e shërbimeve Publike”
18112 15.10.2021 Projekt-Vendim “Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-30 Shtator 2021”
18163 15.10.2021 Projekt-Vendim  “Për një shtesë në vendimin nr. 198, datë 25.09.2017 të Këshillit të Bashkisë Lezhë “Normat e harxhimit të karburantit dhe mbajtjes në punëpër mjetet e Bashkisë Lezhë”
18415 21.10.2021 Projekt-Vendim  “Për miratimin e zgjedhjes së anëtarit të kryesisë të fshatit Tresh në Njësinë Administrative Zejmen, Bashkia Lezhë, për shkak të ndarjes nga jeta të anëtarit të zgjedhur të lagjes Manati (Fildane).
18421 21.10.2021 Projekt-Vendim  “Për miratimin e zgjedhjeve të anëtarëve të Kryesisë dhe të Kryetarit të Fshatit Gramsh në Njësinë Administrative Dajç”
18422 21.10.2021 Projekt-Vendim  “Për miratimin e zgjedhjeve të anëtarëve të Kryesisë dhe të Kryetarit të Fshatit Baqel në Njësinë Administrative Dajç”
18423 21.10.2021 Projekt-Vendim  “Për miratimin e zgjedhjeve të anëtarit të Kryesisë dhe të Kryetarit të Fshatit Kallmet i Vogël në Njësinë Administrative Kallmet”
18573 26.10.2021 Projekt-Vendim  “Për një ndryshim në VKB nr. 115, datë 26.08.2020 “Për miratimin e Listës së subjekteve përfituese për grante rindërtimi…”
18574 26.10.2021 Projekt-Vendim  “Për përcaktimin e strukturës së banimit për subjektet përfituese të rindërtuara pas tërmetit në lagjen “Besëlidhja””
Nr. Datë Projekt - Vendimi (kliko për të shkarkuar PDF)
2520/1 8.3.2021 Projekt-Vendim për përdorimin e Fondit të Kontigjencës, për mbulimin e shpenzimeve të paparashikuara në buxhetin e vitit 2021.
3204 03.03.2021 Projekt-Vendim per perdorimin e fondit shtese mbi fondin e kushtezuar per ndihmen ekonomike me fonde te buxhetit vendor per vitin 2021
3454 5.3.2021 Projekt-Vendim për përdorimin e Fondit të Kontigjencës, për mbulimin e shpenzimeve të paparashikuara në buxhetin e vitit 2021.
3637 9.3.2021 Projekt Vendim për miratimin e tavaneve të shpenzimeve sipas programeve buxhetore për PBA-në 2022-2024 të Bashkisë Lezhë.
4253 17.3.2021 Projekt-Vendim për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-28 shkurt 2021
4296 17.3.2021 Projekt-Vendim per Miratimin e pagesës së qirasë sipas vlerës së tregut të lirë, për familjet e evakuara nga banesat e tyre të dëmtuara nga tërmti i datës 26 nëntor 2021.
4297 17.3.2021 Projekt-Vendim “për percaktimin e struktures se banimit te banesave individuate per subjektet perfituese te grantit te rindertimit te cilet kane zgjedhur qe rindertimi i banesave te tyre te demtuara nga termeti i dates 26.11.2019 te behet nga autoriteti shteteror i caktuar me Vendim te Keshillit te Ministrave”
4893 23.3.2021 Projekt-Vendim “per nje shtese dhe ndryshim ne buxhetin eBashkise Lezhe per vitin 2021”
5176/1 26.3.2021 Projekt-Vendim “per nje ndryshim ne buxhetin e vitit 2021 dhe pba 2021-2023”
5217 28.3.2021 Projekt-Vendim Për një shtesë dhe ndryshim në buxhetin e Bashkisë Lezhë për vitin 2021
5218 29.3.2021 Projekt-Vendim per nje shtese dhe ndryshim ne buxhetin e Bashkise Lezhe per vitin 2021
5228 29.3.2021 Projekt-Vendim “per nje shtese ne vendimin e Keshillit te bashkise lezhe, nr.172, date 27.11.2020 “per miratimin e buxhetit per vitin 2021 dhe te programit buxhetor afatmesem 2021-2023”
5229 29.3.2021 Projekt-Vendim “Per nje shtese ne Vendimin e Keshillit te .Bashkise , Bashkia Lezhe Nr.192 date 29.12.2020 “Per miratimin e nivelit te pagave te administrates se bashkise, te njesive administrative, te institucioneve vartese, te punonjesve te njesive mbeshtetese, te mases se shperblimit mujor te.keshilltareve dhe te kryetareve te fshatrave per vitin 2021 “
 
Nr. Datë Projekt – Vendimi (kliko për të shkarkuar PDF)
1631 2.2.2021 Projekt-Vendim për miratimin e dokumentit të rishikimit të Planit të Detyruar Vendor PDyV, ZRZH “1 Lezhë”, Bashkia Lezhë
1632 2.2.2021 Projekt-Vendim për miratimin e listes se subjekteve perfituese per grante rindertimi per shtepite individuale dhe banesa ne ndertesa (pallate) me shkalle demtimi DS4 dhe DS5 sip as an alizave te thelluara te Institutit te Ndertimit ne Bashkine Lezhe.
1816 08.02.2021 Projekt-Vendim Per miratimin e raportit per vleresimet dhe parashikimet afatmesme te te ardhura ve per dy vitet para vitit buxhetor, vitin buxhetor 2021 dbe tre vitet e ardhshme buxhetore 2022-2024
1932 10.2.2021 Projekt-Vendim për përdorimin e fondit të Kontigjencës, për mbulimin e shpenzimeve të paparashikuara në buxhetin e vitit 2021.
1933 10.2.2021 Projekt-Vendim për përdorimin e fondit të Kontigjencës, për mbulimin e shpenzimeve të paparashikuara në buxhet.
2147 15.2.2021 Projekt-Vendim për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-31 janar 2021
2169 15.2.2021 Projekt-Vendim per percaktimin e struktures se banimit dhe mases se perfitimit ne vlere monet are per subjektet perfituese te grantit te rindertimit te cilet kane zgjedhur qe ndertimin e banesa ve ta bejne vete.
2308 18.2.2021 Projekt-Vendim për një shtesë në buxhetin e Bashkisë Lezhë për vitin 2021
2333 18.2.2021 Projekt-Vendim për dhënien e dakortësisë për vijimin e procedurave të heqjes nga fondi pyjor bashkiak për rehabilitimin e rrugës Shëngjin-Baks-Rrjoll
2403 22.2.2021 Projekt Vendim për komisionimin e personave me aftësi të kufizuar në Qendrën e Zhvillimit Ditor
2404 22.2.2021 Projekt vendim per nje shtese ne vendim nr.5 date 27.01.2021 per miratimin e listës së të pastrehëve që përfitojnë subvencionimin e qirasë për vitin 2021.
2504 23.2.2021 Projekt-Vendim për përdorimin e Fondit të Kontigjencës, për mbulimin e shpenzimeve të paparashikuara në buxhetin e vitit 2021.
2506 23.2.2021 Projekt-Vendim per percaktimin e struktures se banimit dhe mases se perfitimit ne vlere monetare per subjektet perfituese te grantit te rindertimit te cilet kane zgjedhur qe ndertimin e banesave ta bejne vete.
 
Nr. Datë Projekt – Vendimi (kliko për të shkarkuar PDF)
658 18.1.2021 Projekt-Vendim “Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-31 dhjetor 2020.
659 18.1.2021 Projekt-Vendim Për miratim të listës paraprake të pronave të paluajtshme që kërkohet të transferohen në pronësi të Bashkisë Lezhë
661 18.1.2021 Projekt-Vendim për miratimin e listës së të pastrehëve që përfitojnë subvencionim të qirasë për vitin 2021.
723 19.1.2021 Projekt-Vendim “Për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike (Fondi 6%) për vitin 2021”
794 19.1.2021 Projekt-Vendim për një shtesë në buxhetin e Bashkisë Lezhë për vitin 2021 dhe përdorimin e fondeve të trashëguara nga viti 2020.
795 19.01.2021 Projekt-Vendim per Miratimin e pagesës së qirasë sipas vlerës së tregut të lirë, për familjet e evakuara nga banesat e tyre të dëmtuara nga tërmti i datës 26 nëntor 2021.
997 22.1.2021 Projekt-Vendim për miratimin e zgjedhjeve të kryetarëve të fshtrave në Njësinë Administrative Blinisht.
998 22.1.2021 Projekt-Vendim për miratimin e zgjedhjeve të kryetarëve të fshtrave në Njësinë Administrative Kallmet
999 22.1.2021 Projekt-Vendim për miratimin e zgjedhjeve të kryetarëve të fshtrave në Njësinë Administrative Kolsh
1000 22.1.2021 Projekt-Vendim për miratimin e zgjedhjeve të kryetarëve të fshtrave në Njësinë Administrative Shëngjin
1001 22.1.2021 Projekt-Vendim për miratimin e zgjedhjeve të kryetarëve të fshtrave në Njësinë Administrative Shënkoll
1002 22.1.2021 Projekt-Vendim për miratimin e zgjedhjeve të kryetarëve të fshtrave në Njësinë Administrative Zejmen
1284 27.1.2021 Projekt-Vendim për miratimin e zgjedhjeve të kryetarëve të fshtrave në Njësinë Administrative Dajç
1285 27.1.2021 Projekt-Vendim për miratimin e zgjedhjeve të kryetarëve të fshtrave në Njësinë Administrative Balldre
1286 27.1.2021 Projekt-Vendim për miratimin e zgjedhjeve të kryetarëve të fshtrave në Njësinë Administrative Ungrej
1402 28.1.2021 Projekt-Vendim për një shtesë e ndryshim në buxhetin e Bashkisë Lezhë për vitin 2021
 
Copyright © 2024 — All rights reserved.