KONSULTIMET PUBLIKE

2024

DokumentiFORMATILink
Kalendari i konsultimeve publike për vitin 2024 në Bashkinë Lezhë. PDF Shkarko
Dëgjesë publike për dhënien në përdorim të sipërfaqes pyjore në Njesinë Administrative Blinisht. WEBSITE Vizito
Dëgjesë publike për dhënien në përdorim të sipërfaqes pyjore në Njesitë Administrative Kolsh dhe Zejmen. WEBSITE Vizito
Konsultim publik për miratimin e rregullores për shfrytëzimin e hapësirave publike në Bashkinë Lezhë. WEBSITE Vizito
Konsultim publik për miratimin e planit të përmirësimit të arsimit parashkollor, Bashkia Lezhë. WEBSITE Vizito
Konsultim publik për miratimin e planit strategjik vendor për rininë në Bashkinë Lezhë. WEBSITE Vizito
Konsultim publik për PBA-në 2025-2027 dhe buxhetin vjetor (faza e I-rë) në Bashkinë Lezhë. WEBSITE Vizito
Konsultim Publik për miratimin e planit të mbarështimit, ekonomia pyjore Zadrimë WEBSITE Vizito

2023

DokumentiFORMATILink
Njoftim për konsultim me publikun për Rishikimin e Planit të Përgjithshëm Vendor. WEBSITE Vizito
Kalendari i Konsultimeve Publike në Bashkinë Lezhë për periudhen Maj - Nëntor 2023 PDF Shkarko
Takim konsultativ për një amendim të Rregullores së Funksionimit të Këshillit Bashkiak WEBSITE Vizito
Miratimi i Rregullores për ngritjen, funksionimin dhe ndërveprimin e strukturave komunitare në Bashkinë Lezhë WEBSITE Vizito
Konsultim Publik për dhënien në përdorim të sipërfaqes pyjore në Njësinë Administrative Ungrej WEBSITE Vizito
INFO DAY - Hapja e thirrjes së V-të të Programit Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perendimor (ReLOaD) WEBSITE Vizito
Konsultim publik për PBA-në 2024-2026, buxhetin vjetor si dhe taksat e tarifat vendore në Bashkinë Lezhë WEBSITE Vizito

2022

DokumentiFORMATILink
Kalendari i konsultimeve me publikun i projekt Buxhetit Afatmesëm të Bashkisë 2023-2025. PDF Shkarko
Njoftim për konsultim të dokumenteve për vlerësimin e ndikimit në mjedis për “Projektin e rehabilitimit të Linjës Hekurudhore Vorë – Hani i Hotit". WEBSITE Vizito
Kalendari i Konsultimeve për vitin 2022. PDF Shkarko
Kalendar i konsultimeve per Paketen Fiskale dhe PBA 2023-2025. PDF Shkarko
Njoftim për konsultim me publikun në kuadër të “Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për Rehabilitimin e hekurudhës Vorë-Hani i Hotit, Shqipëri”. WEBSITE Vizito

2021

DokumentiFORMATILink
Konsultimet publike në Bashkinë Lezhë 2021 (për taksat dhe PBA-në). PDF Shkarko
Copyright © 2024 — All rights reserved.