Nr. Datë Vendimi Link
1 20.01.2021 Për një shtesë në buxhetin e Bashkisë Lezhë për vitin 2021 dhe përdorim të fondeve të trashëguara nga viti 2020 Shkarko
2 20.01.2021 Për miratimin e pagesës së qirasë sipas vlerës së tregut të lirë, për familjet e evakuuara nga banesat e tyre të dëmtuara nga tërmeti i datës 26 Nëntor 2019 Shkarko
3 27.01.2021 Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-31 Dhjetor 2020 Shkarko
4 27.01.2021 Për përdorimin e fondit shhtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike (Fondi 6%) për vitin 2021 Shkarko
5 27.01.2021 Për miratimin e listës së të pastrehëve që përfitojnë subvencionim të qirasë për vitin 2021 Shkarko
6 27.01.2021 Për miratimin e listës paraprake të pronave të paluajtshme që kërkohet të transferohen në pronësi të Bashkisë Lezhë Shkarko
7 27.01.2021 Për miratimin e zgjedhjeve të kryetarëve të fshatrave në Njësinë Administrative Blinisht Shkarko
8 27.01.2021 Për miratimin e zgjedhjeve të kryetarëve të fshatrave në Njësinë Administrative Kallmet Shkarko
9 27.01.2021 Për miratimin e zgjedhjeve të kryetarëve të fshatrave në Njësinë Administrative Kolsh Shkarko
10 27.01.2021 Për miratimin e zgjedhjeve të kryetarëve të fshatrave në Njësinë Administrative Shëngjin Shkarko
11 27.01.2021 Për miratimin e zgjedhjeve të kryetarëve të fshatrave në Njësinë Administrative Shënkoll Shkarko
12 27.01.2021 Për miratimin e zgjedhjeve të kryetarëve të fshatrave në Njësinë Administrative Zejmen Shkarko
13 27.01.2021 Për miratimin e zgjedhjeve të kryetarëve të fshatrave në Njësinë Administrative Ungrej Shkarko
14 27.01.2021 Për miratimin e zgjedhjeve të kryetarëve të fshatrave në Njësinë Administrative Dajç Shkarko
15 27.01.2021 Për miratimin e zgjedhjeve të kryetarëve të fshatrave në Njësinë Administrative Balldre Shkarko
16 03.02.2021 “Për miratimin e Dokumentit të Rishikimit të Planit të Detyruar Vendor PDyV, ZRZH “1 Lezhë”, Bashkia Lezhë” Shkarko
17 03.02.2021 Për miratimin e listës së subjekteve përfituesve për grante rindërtimi për shtëpitë individuale dhe banesa në ndërtesa (pallate) me shkallë dëmtimi DS4 dhe DS5 sipas analizave të thelluara të Institutit të Ndërtimit në Bashkinë Lezhë Shkarko
18 04.02.2021 Për përcaktimin e vlerave për përfituesit e grantit të rindërtimit, banesat e të cilëve janë klasifikuar nga aktekspertizat e thelluara të Institutit të Ndërtimit me nivel dëmesh DS4 dhe DS5 dhe duhet të rindërtohen  nga e para Shkarko
19 04.02.2021 Për një shtesë e ndryshim në buxhetin e Bashkisë Lezhë për vitin 2021 Shkarko
20 16.02.2021 Për përcaktimin e strukturës së banimit dhe masës së përfitimit në vlerë monetare për subjektet përfituese të grantit të rindërtimit të cilët kanë zgjedhur që ndërtimin e banesave ta bëjnë vetë Shkarko
21 16.02.2021 Ndërtimin e Monumentin përkujtimor në nderim të Dom Gjon Gazulli dhe Dom Nikoll Gazulli, si dhe caktimin e datës 5 mars si ditë përkujtimi e nderimi Shkarko
22 16.02.2021 Për përdorimin e fondit të kontigjencës Shkarko
23 16.02.2021 Heqjen e mandatit të anëtarit të Këshillit të Bashkisë Lezhë Shkarko
24 24.02.2021 Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-31 Janar 2021 Shkarko
25 24.02.2021 Për përcaktimin e strukturës së banimit dhe masës së përfitimit në vlerë monetare për subjektet përfituese të grantit të rindërtimit të cilët kanë zgjedhur që ndërtimin e banesave ta bëjnë vetë Shkarko
26 24.02.2021 Për përdorimin e fondit të kontingjencës, për mbulimin e shpenzimeve të paparashikuara në buxhetin e vitit 2021 Shkarko
27 24.02.2021 Për miratimin e buxhetit faktik për vitin 2020 të Bashkisë Lezhë Shkarko
28 24.02.2021 Për miratimin e Raportit për Vlerësimet dhe Parashikimet Afatmesme të të Ardhurave për dy vitet para vitit buxhetor, vitin buxhetor 2021 dhe tre vitet e ardhshme buxhetore 2022-2024 Shkarko
29 24.02.2021 Për përdorimin e fondit të kontingjencës, për mbulimin e shpenzimeve të paparashikuara në buxhet Shkarko
30 24.02.2021 Për një shtesë në buxhetin e Bashkisë Lezhë për vitin 2021 Shkarko
31 24.02.2021 Për një shtesë në Vendimin nr. 5, datë 27.01.2021 për miratimin e listës së të pastrehëve që përfitojnë subvencionim të qirasë për vitin 2021 Shkarko
32 24.02.2021 Për komisionimin e personave me aftësi të kufizuar në Qendrën e Zhvillimit Ditor Shkarko
33 24.02.2021 Për dhënien e dakortësisë për vijimin e procedurave të heqjes nga fondi pyjor bashkiak për rehabilitimin e rrugës Shëngjin-Baks-Rrjoll Shkarko
34 24.02.2021 Për miratimin e kalimit të tokës bujqësore nga përdorimi në pronësi të përfituesve Shkarko
35 24.02.2021 Për përfundimin e procedurave të privatizimit të banesave, të cilat kanë mbetur pa u regjistruar në ZVRPP Shkarko
36 24.02.2021 Për përfundimin e procedurave të privatizimit të banesave, të cilat kanë mbetur pa u regjistruar në ZVRPP Shkarko
37 24.02.2021 Për përfundimin e procedurave të privatizimit të banesave, të cilat kanë mbetur pa u regjistruar në ZVRPP Shkarko
38 24.02.2021 Për përfundimin e procedurave të privatizimit të banesave, të cilat kanë mbetur pa u regjistruar në ZVRPP Shkarko
39 24.02.2021 Për miratimin e kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore ndodhur në zonën kadastrale 8632 me nr pasurie 9/62 me adresë lagjja “Kodërmarlekaj” Lezhë, në favor të poseduesve të objekteve informale Shkarko
40 24.02.2021 Për miratimin e kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore ndodhur në zonën kadastrale 8631 me nr pasurie 11/10-B me adresë lagjja “Skënderbeg” Lezhë, në favor të poseduesve të objekteve informale Shkarko
41 24.02.2021 Për miratimin në parim të shpronësimeve për interes publik të listës së pronave private që janë prekur nga rikonstruksion e sistemim blloku “ILIRIA” lagjja “Skënderbeg” Shkarko
42 24.02.2021 Për miratimin e listës paraprake të pronave të paluajtshme që kërkohet të transferohen në pronësi të Bashkisë Lezhë Shkarko
43 24.02.2021 Për ndryshimin e pjesshëm të VKB nr. 94, dt. 25.06.2020 të listës paraprake të pronave të paluajtshme që kërkohet të transferohen në pronësi të Njësisë Administrative Kolsh, Bashkia Lezhë Shkarko
44 05.03.2021 Për heqjen e mandatit të anëtarit të Këshillit të Bashkisë Lezhë z. Eduard Ndreca Shkarko
45 17.03.2021 Për zgjedhjen e anëtarit që do të përfaqësojë Këshillin e Bashkisë Lezhë në Këshillin e Qarkut Lezhë, të Z. Hasan Muça në vend të Z. Eduard Ndreca Shkarko
46 17.03.2021 Për miratimin e Planit Vendor të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve Urbane për vitet 2021-2025 dhe kalimit në sipërmarrje të shërbimit të pastrimit, grumbullimit dhe depozitimit të mbetjeve urbane, me afat 5-vjeçar për Bashkinë Lezhë dhe njësitë administrative të saj Shkarko
47 17.03.2021 Për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike me fonde të buxhetit vendor për vitin 2021 Shkarko
48 17.03.2021 Për miratimin në parim për aplikimin e projektit në kuadër të thirrjes *Mbi fondet e projekteve të strehimit për vitin 2021* Shkarko
49 17.03.2021 Për përcaktimin e strukturës së banimit  të banesave individuale për subjektet përfituese të grantit të rindërtimit të cilët kanë zgjedhur që rindërtimi i banesave të tyre të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019 të bëhet nga autoriteti shtetëror i caktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Shkarko
50 17.03.2021 Për miratimin e pagesës së qirasë sipas vlerës së tregut të lirë, për familjet e evakuuara nga banesat e tyre të dëmtuara nga tërmeti i datës 26 Nëntor 2019 Shkarko
51 30.03.2021 Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-28 Shkurt 2021 Shkarko
52 30.03.2021 Për miratimin e tavaneve të shpenzimeve sipas programeve buxhetore për PBA-në 2022-2024 të Bashkisë Lezhë Shkarko
53 30.03.2021 Për një shtesë dhe ndryshim në buxhetin e Bashkisë Lezhë për vitin 2021 Shkarko
54 30.03.2021 Për përdorimin e fondit të kontingjencës për mbulimin e shpenzimeve të paparashikuara në buxhetin e vitit 2021 Shkarko
55 30.03.2021 Për përdorimin e fondit të kontingjencës për mbulimin e shpenzimeve të paparashikuara në buxhetin e vitit 2021 Shkarko
56 30.03.2021 Për një ndryshim në buxhetin e vitit 2021 dhe PBA 2021-2023 Shkarko
57 30.03.2021 Për një shtesë dhe ndryshim në buxhetin e Bashkisë Lezhë për vitin 2021 Shkarko
58 30.03.2021 Për një shtesë dhe ndryshim në buxhetin e Bashkisë Lezhë për vitin 2021 Shkarko
59 30.03.2021 Për një shtesë në vendimin e Këshillit të Bashkisë Lezhë , nr. 172, datë 27.11.2020 “Për miratimin e buxhetit  për vitin 2021 dhe të Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023 Shkarko
60 30.03.2021 Për një shtesë në Vendimin e Këshillit të Bashkisë Lezhë  Nr. 192, datë 29.12.2020 “Për miratimin e pagave të administratës së bashkisë, të njësive administrative, të institucioneve vartëse, të punonjësve të njësive mbështetëse, të masës së shpërblimit mujor të këshilltarëve dhe të kryetarëve të fshatrave për vitin 2021” Shkarko
61 30.03.2021 Për miratimin e shembjes së detyruar të shtëpive individuale  me shkallë dëmtimi DS4 dhe DS5, në Bashkinë Lezhë, të cilat sipas Akt-Ekspertizave të thelluara të Institutit të Ndërtimit duhen prishur tërësisht dhe të rindërtohen nga e para Shkarko
62 30.03.2021 Per miratimin e kërkeses se Bashkise Lezhe se bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor per akordimin e ndihmes financiare per demin e shkaktuar nga permbytja te banesës se shtetasit M. N. M., banor ne fshatin Dajç, Njesia Administrative Dajç, Bashkia Lezhë. shkarko
63 30.03.2021 Per miratimin e kërkeses se Bashkise Lezhe se bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor per akordimin e ndihmes financiare per demin e shkaktuar nga permbytja te banesës se shtetases M. Z. G., banor ne fshatin Dajç, Njesia Administrative Dajç, Bashkia Lezhë. shkarko
64 30.03.2021 Per miratimin e kërkeses se Bashkise Lezhe se bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor per akordimin e ndihmes financiare per demin e shkaktuar nga permbytja te banesës se shtetasit P. Z. M., banor ne fshatin Zojs, Njesia Administrative Dajç, Bashkia Lezhë. shkarko
65 30.03.2021 Per miratimin e kërkeses se Bashkise Lezhe se bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor per akordimin e ndihmes financiare per demin e shkaktuar nga permbytja te banesës se shtetasit Z. N. M., banor ne fshatin Mabë, Njesia Administrative Dajç, Bashkia Lezhë. shkarko
66 30.03.2021 Per miratimin e kërkeses se Bashkise Lezhe se bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor per akordimin e ndihmes financiare per demin e shkaktuar nga dëbora te banesës se shtetases A.Gj., banor ne fshatin Patalej, Njesia Administrative Kolsh, Bashkia Lezhë. shkarko
67 30.03.2021 Per miratimin e kërkeses se Bashkise Lezhe se bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor per akordimin e ndihmes financiare per demin e shkaktuar nga dëbora te banesës se shtetasit N. D., banor ne fshatin Spiten, Njesia Administrative Zejmen, Bashkia Lezhë. shkarko
68 30.03.2021 Per miratimin e kërkeses se Bashkise Lezhe se bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor per akordimin e ndihmes financiare per demin e shkaktuar nga permbytja te banesës se shtetasit L.A.D., banor ne fshatin Zejmen, Njesia Administrative Zejmen, Bashkia Lezhë. shkarko
69 30.03.2021 Per miratimin e kërkeses se Bashkise Lezhe se bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor per akordimin e ndihmes financiare per demin e shkaktuar nga permbytja te banesës se shtetases D.F.U., banore ne Shengjin, Njesia Administrative Shengjin, Bashkia Lezhë. shkarko
70 30.03.2021 Per miratimin e kërkeses se Bashkise Lezhe se bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor per akordimin e ndihmes financiare per demin e shkaktuar nga permbytja te banesës se shtetasit K.R.Rr., banor ne Shengjin, Njesia Administrative Shengjin, Bashkia Lezhë. shkarko
71 30.03.2021 Per miratimin e kërkeses se Bashkise Lezhe se bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor per akordimin e ndihmes financiare per demin e shkaktuar nga permbytja te banesës se shtetasit M.K.U., banor ne Shengjin, Njesia Administrative Shengjin, Bashkia Lezhë. shkarko
72 30.03.2021 Per miratimin e kërkeses se Bashkise Lezhe se bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor per akordimin e ndihmes financiare per demin e shkaktuar nga permbytja te banesës se shtetasit B.R.Rr., banor ne Shengjin, Njesia Administrative Shengjin, Bashkia Lezhë. shkarko
73 30.03.2021 Per miratimin e kërkeses se Bashkise Lezhe se bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor per akordimin e ndihmes financiare per demin e shkaktuar nga permbytja te banesës se shtetasit A.P., banor ne Shengjin, Njesia Administrative Shengjin, Bashkia Lezhë. shkarko
74 19.4.2021 Per perdorimin e fondit shtese mbi fondin e kushtezuar per ndihmen  ekonomike me fonde te buxhetit vendor per vitin 2021 per periudhen 01-31 mars 2021″ shkarko
75 19.4.2021 per perdorimin e fondit te kushtezuar per bllok-ndihmen ekonomike deri ne 6% per periudhen 01-31 mars 2021 shkarko
76 19.4.2021 Per disa shtesa dhe ndryshime ne VKB nr.46, date 13.11.2019 “per miratimin e niyelit te taksaye dre tarifa ve vendore, lehtesirat fiskale, strukturat e vjeljes se tyre dre ato te vendosjes se penaliteteve ndaj kundravajtesve shkarko
77 19.4.2021 Per perdorimin e Fondit te Kontigjencës, per mbulimin e shpenzimeve te paparashikuara ne buxhetin e vitit 2021 shkarko
78 19.4.2021 Per perdorim të fondit te emergjences per ndertimin e ures metalike tip “Bailey” ne fshatin Kalivaç, Njesia Administrative Ungrej. shkarko
79 19.4.2021 Per miratimin e kerkeses se P. P. R. per te perfituar nga grantet e rindertimit nepermjet programit te rindertitmit nga banesat e dhuruara shkarko
80 19.4.2021 Per percaktimin e struktures se banimit dhe mases se perfitimit ne vlere monetare per subjektet perfituese te grantit te rindertimit te cilet kane zgjedhur qe ndertimin e banesave ta bejne vete shkarko
81 19.4.2021 Per emertimtn e palestres se shkolles “Nene Tereza” shkarko
82 30.4.2021 Per heqjen e mandatit te anetarit te keshillit te bashkise lezhe z. Kujtim Paçuku shkarko
83 30.4.2021 Per dhenien e mandatit anetares se keshillit te bashkise lezhe znj. Marte Suta shkarko
84 30.4.2021 Per dhenien e mandatit anetares se keshillit te bashkise lezhe znj. Donika Ndreu shkarko
85 30.4.2021 Per perdorim te fondit rezerve, per dhenie ndihme financiare shkarko
86 30.4.2021 Per perdorim te fondit rezerve, per dhenie ndihme financiare shkarko
87 30.4.2021 Per miratimin e subvencionimit te qirase per familjet e prekura nga rreshqitjet e dheut ne njesine administrative ungrej dhe lagjen e spitalit shkarko
88 30.4.2021 Per perfundimin e procedurave te privatizimit te banesave, te cilat kane mbetur pa u regjistruar ne agjencine shteterore te kadastres shkarko
89 30.4.2021 Per dhenien e dakortesise per vijiimin e procedurave te heqjes nga fondi pyjor bashkiak per vendosjen e barrjeres me rrjeta metalike ne aksin e rruges Knalle-Shengjin. shkarko
90 30.4.2021 Per miratimin e kurseve, pageses dhe kritereve per mesuesit e jashtem per kurset qe do te zhvillohen prane qendres kulturore te femijeve “Gjergj Lacaj” Lezhe shkarko
91 30.4.2021 Per nje shtese dhe ndryshim ne buxhetin e vitit 2021 shkarko
92 30.4.2021 Per miratimin e kalendarit te konsultimeve me publikun per Projekt Buxbctin Afatmesem te Bashkise Lezhe 2022-2024 shkarko
93 14.5.2021 Per nje shtese ne vendimin e keshillit te bashkise lezhe, nr.172 date 27.11.2020 “per miratimin e buxhetit per vitin 2021 dhe te Programit Buxhetor Afatmesem 2021-2023” shkarko
94 28.5.2021 Per dhenien e mandatit anetarit te keshillit te bashkise z. Gjin Kola shkarko
95 28.5.2021 Per perdorimin e fondit te kushtezuar per bllok-ndihmen ekonomike deri ne 6% per periudhen 01-30 prill 2021 shkarko
96 28.5.2021 Per perdorimin e fondit shtese mbi fondin e kushtezuar per ndihmen  ekonomike me fonde te buxhetit vendor per vitin 2021 per periudhen 01-30 prill 2021 shkarko
97 28.5.2021 Per miratimin ne parim te venies ne dispozicion te pasurive, fondit te pasurive te paluajtshme per mbeshtetjen e investitmeve strategjike, ministrise se financave dhe ekonomise shkarko
98 28.5.2021 Per miratimin e Zones nr.2, te administrimit te parkimit ne Shëngjin, Nenzonave te Destinuara per Parkim, si dhe tarifave te sherbimit te parkimit ne kete zone. shkarko
99 30.4.2021 Per perdorim te fondit te emergjences per mbulimin e qirase se banesave per 4 familje. shkarko
100 30.4.2021 Per ngritjen e keshillit artistiko-kulturor dhe turistik, per shperblimin e anetareve te tij dhe miratimln e rregullores se financimit te projekteve kulturore-artistike dhe turistike ne bashkine Lezhe shkarko
101 28.05.2021 “Për miratimin e fillimit të procedurave për zgjedhjen e anëtarit të Kryesisë së fshatit Tresh, Njësia Administrative Zejmen, Bashkia Lezhë, për shkak të ndarjes nga jeta të anëtarit të zgjedhur të lagjes Manati (Fildanë)” Shkarko
102 29.06.2021 “Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-31 Maj 2021” Shkarko
103 29.06.2021  “Për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike me fonde të buxhetit vendor për vitin 2021 për periudhën 01-31 Maj 2021” Shkarko
104 29.06.2021  “Për përdorimin e fondit të kontingjencës, për mbulimin e shpenzimeve të paparashikuara në buxhetin e vitit 2021” Shkarko
105 29.06.2021 “Për miratimin e kërkesës së Bashkisë Lezhë, së bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor për akordimin e ndihmës financiare për dëmin e shkaktuar nga djegia e banesës të shtetasit E. R. C. , banor në Ishull Shëngjin, Njësia Administrative Shëngjin, Bashkia Lezhë” Shkarko
106 29.06.2021 “Për miratimin e zbatimit të buxhetit për 4 mujorin e parë të vitit 2021” Shkarko
107 29.06.2021 “Për miratimin e PBA-së 2022-2024 të Bashkisë Lezhë (Faza e Parë)” Shkarko
108 29.06.2021 “Për përdorimin e fondit të kontingjencës, për mbulimin e shpenzimeve të paparashikuara në buxhetin e vitit 2021” Shkarko
109 29.06.2021 “Për miratimin e fushatës së partneritetit të Këshillit Bashkiak Lezhë me qytetarët” Shkarko
110 29.06.2021 “Për miratim të listës paraprake të pronave të paluajtshme që kërkohet të transferohen në pronësi të Bashkisë Lezhë” Shkarko
111   29.06.2021  “Për ndryshimin e emërtimit të rrugës nr. 03100035, nga “Rruga e Kishës Troshan” në “Rruga Dom Genc Tuku” Shkarko
112   29.06.2021  “Për krijimin e shoqërisë :Lezha Invest: shpk si person juridik në pronësi të bashkisë lezhë dhe miratimin e Aktit të Themelimin dhe Statutit” Shkarko
113  29.07.2021 “Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-30 Qershor 2021” Shkarko
114 29.07.2021  “Për miratimin e tavaneve të shpenzimeve sipas programeve buxhetore për PBA-në 2022-2024 (Faza e dytë) të Bashkisë Lezhë” Shkarko
115 29.07.2021  “Për një ndryshim në buxhetin e vitit 2021” Shkarko
116 29.07.2021  “Për një ndryshim në buxhetin e vitit 2021” Shkarko
117 29.07.2021 “Për një ndryshim në buxhetin e vitit 2021” Shkarko
118 29.07.2021  “Për një ndryshim në VKB-në nr. 101  28.05.2021 “Për miratimin e fillimit të procedurës për zgjedhjen e kryesisë së fshatit Tresh, Njësia Administrative Zejmen, Bashkia Lezhë, për shkak të ndarjes nga jeta të anëtarit të zgjedhur të lagjes Manati (Fildane)” Shkarko
119 29.07.2021  “Për shpalljen e zgjedhjeve për kryetarë të fshatrave” Shkarko
120 29.07.2021  “Për miratimin e komisioneve të përhershme të Këshillit  të Bashkisë Lezhë dhe përbërjes së tyre” Shkarko
121 29.07.2021  “Për një shtesë në buxhetin e Bashkisë Lezhë për vitin 2021 dhe PBA-në 2021-2023” Shkarko
122 29.07.2021  “Për një shtesë në buxhetin e Bashkisë Lezhë për vitin 2021 dhe PBA-në 2021-2023” Shkarko
123 29.07.2021  “Për një ndryshim në buxhetin e vitit 2021” Shkarko
124 30.08.2021  “Per perdorimin e fondit te kushtezuar per bllok-ndihmen ekonomike deri ne 6 % per periudhen 01-31 korrlk 2021” Shkarko
125 30.08.2021  “Për përdorim të fondit rezervë, për dhënie ndihme financiare” Shkarko
126 30.08.2021  “Për miratimin e kërkesës së Bashkisë Lezhë së bashku me dokumentacionin tekniko ligjor për akordimin e ndihmës financiare për dëmin e shkaktuar nga djegia e banesës të shtetasit N. P. P., banor në lagjen “Varosh”, Bashkia Lezhë” Shkarko
127 30.08.2021 “Për miratimin e rregullores për ngritjen, funksionimin dhe ndërveprimin e strukturave komunitare në Bashkinë Lezhë” Shkarko
128 30.08.2021 “Për miratimin e zgjedhjeve të anëtarëve të kryesisë dhe të kryetarit të fshatit Grykë Lumi në Njësinë Administrative Shënkoll” Shkarko
129 30.08.2021 “Për një shtesë në VKB-në nr. 119  29.07.2021 *Për shpalljen e zgjedhjeve për kryesitë dhe kryetarët e fshatrave*” Shkarko
130 29.9.2021 Per perdorimin e fondit te kushtezuar per bllok-ndlhmen ekonomike deri ne 6%, per periudhen 01-31 gusht 2021 Shkarko
131 4.10.2021 Heqejen e madantiti të anëtares së Këshillit të Bashkisë Lezhë Znj. Elsa Zefi Shkarko
132 04.10.2021 “Për përdorim të fondit të emergjencës për rikonstruksion dhe ndërtim urash” Shkarko
133 4.10.2021 Per miratimin e pageses se qirase sipas vleres se tregut te lire, per familjet e evakuuara nga banesat e tyre te demtuara nga termeti i dates 26 nentor 2019 Shkarko
134 4.10.2021 Per nje shtese ne vendimin nr. 5 date 27.01.2021 “Per miratimin e listes se te pastreheve qe perfitojne subvencionim te qirase per vitin 2021” Shkarko
135 4.10.2021 Për dhënien e titullit “Qytetar Nderi” I Lezhës z. Sokol Vuka (pas vdekjes) Shkarko
136 4.10.2021 Per perdorim te fondit rezerve, per mbeshtetje financiare per nxenesen K. P. Shkarko
137 4.10.2021 Për një shtesë në VKB-në Nr. 119, datë 29.07.2021 “Për shpalljen e zgjedhjeve për kryesitë dhe kryetarët e fshtrave” Shkarko
138 4.10.2021 Për një rishikim dhe ndryshim në buxhetin e vitit 2021 Shkarko
139 4.10.2021 Për Miratimin e PBA-së 2022-2024 të Bashkisë Lezhë (Faza e Dytë) Shkarko
140 4.10.2021 Për përdorimin e fondit rezervë, për mbulim shpenizme varrimi Shkarko
141 4.10.2021 Për përfundimin e procedurave të privatizimit të banesave, të cilat kanë mbetur pa u rregjistruar në ASHK Shkarko
142 4.10.2021 Per dhenien e dakortesise per vijimin e procedurave te heqjes nga fondi pyjor bashkiak per shfrytezimin e gurit gelqeror nga shoqeria “Kovaçi-3” ne objektin “Tresh” Shkarko
143 28.10.2021 Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-30 Shtator 2021 Shkarko
144 28.10.2021 Për miratimin e zbatimit të buxhetit faktik për 4-mujorin e dytë të vitit 2021 të Bashkisë Lezhë Shkarko
145 28.10.2021 Për një shtesë në vendimin nr. 198, datë 25.09.2017 të Këshillit të Bashkisë Lezhë “Normat e harxhimit të karburantit dhe mbajtjes në punëpër mjetet e Bashkisë Lezhë” Shkarko
146 28.10.2021 Për përdorimin e fondit të kontingjencës për mbulimin e shpenzimeve të paparashikuara në buxhetin e vitit 2021 Shkarko
147 28.10.2021 Për miratimin e zgjedhjes së anëtarit të kryesisë të fshatit Tresh në Njësinë Administrative Zejmen, Bashkia Lezhë, për shkak të ndarjes nga jeta të anëtarit të zgjedhur të lagjes Manati (Fildane Shkarko
148 28.10.2021 Për miratimin e zgjedhjeve të anëtarëve të Kryesisë dhe të Kryetarit të Fshatit Gramsh në Njësinë Administrative Dajç Shkarko
149 28.10.2021 Për miratimin e zgjedhjeve të anëtarëve të Kryesisë dhe të Kryetarit të Fshatit Baqel në Njësinë Administrative Blinisht Shkarko
150 28.10.2021 Për miratimin e zgjedhjeve të anëtarit të Kryesisë dhe të Kryetarit të Fshatit Kallmet i Vogël në Njësinë Administrative Kallmet Shkarko
151 28.10.2021 Për faljen e detyrimeve të prapambetura për kategoritë e taksapaguesve “Familjarë”, “Biznes” dhe “Institucione”, për zërin “Tarifa e Shërbimeve Publike” Shkarko
152 28.10.2021 Për përcaktimin e strukturës së banimit për subjektet përfituese në ndërtesat (pallatet) të rindërtuara pas “tërmetit të 26-nëntorit” në lagjen “Besëlidhja” Shkarko
153 28.10.2021 Për miratimin e rregullores “Për përcakyimin e procedurës dhe rregullave të zhvillimit të shortit për përfitimin e banesave në pallatet e rindërtuara për shkak të tërmetit të datës 26.11.2019” Shkarko
154 28.10.2021 Për një ndryshim në VKB-në nr. 115, datë 26.08.2020 “Për miratimin e listës së subjekteve përfituese për grante rindërtimi për shtëpitë individuale dhe banesa në ndërtesa (pallate) me shkallë dëmtimi DS4 dhe DS5 sipas analizave të thelluara të Institutit të Ndërtimit në Bashkinë Lezhë” Shkarko
155 17.11.2021 Për heqjen e mandatit të anëtares së këshillit të Bashkisë Lezhë Znj. Brunilda Tuku Shkarko
156 17.11.2021 Per nje ndryshim ne VKB-ne nr.152, date 28.10.2021 “Per percaktimin e struktures se banimit per subjektet perfituese ne ndertesat (pallatet), te rindertuara pas “Termetit te dates 26- nentor”, ne lagjen “Beselidhja” Shkarko
157 17.11.2021 Për miratimin e nivelit të taksave, tarifave vendore për shërbimet publike dhe ato administrative, lehtësirat fiskale, strukturat e vjeljes së tyre dhe ato të vendosjes së penaliteteve ndaj kundravajtësve Shkarko
158 17.11.2021 Dhënien e Titullit “Qytetar Nderi” Z. Aleksandër Frangaj, Z. Altin Prenga, Z. Halil Kastrati, Z. Hasan Hafizi, Z. Kujtim Dashi, Z. Rudolf Marku, Z. Sajmir Hoxha (pas vdekjes), Z. Talat Xhaferi Shkarko
159 17.11.2021 Për miratimin e vendosjes së bustit të Mons. Zef Oroshit në qytetin e Lezhës Shkarko
160 02.12.2021  “Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-31 Tetor 2021” shkarko
161 02.12.2021 “Për miratimin e nivelit të pagave të administratës së bashkisë, të njësive administrative, të institucioneve të varësisë, të punonjësve të njësive mbështetëse, të masës së shpërblimit mujor të këshilltarëve dhe kryetarëve të fshatrave për vitin 2022” shkarko
162 02.12.2021 “Për miratimin e planit të aktiviteteve të Këshillit Bashkiak Lezhë për vitin 2022” shkarko
163 02.12.2021 “Për një shtesë në vendimin nr. 5, datë 27.01.2021 “Për miratimin e listës së të pastrehëve që përfitojnë subvencionim të qirasë për vitin 2021” shkarko
164 02.12.2021  “Autorizim për lidhjen e memorandumit të bashkëpunimit të Bashkisë Lezhë dhe shoqatës “Tirana Eagles Basket”” shkarko
165 02.12.2021 “Për miratimin e kërkesës së Bashkisë Lezhësë bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor për akordimin e ndihmës financiare për dëmin e shkaktuarnga djegia e banesës të shtetasit A. P. Z., banor në fshatin Gryke, Njësia Administtrative Kolsh, Bashkia Lezhë” shkarko
166 02.12.2021 “Për rishqyrtimin e bursave të nxënësve të viteve të ndërmjetme të shkollës së mesme profesionale “Kolin Gjoka” Lezhë, për vitin shkollor 2021-2022” shkarko
167 02.12.2021 “Për trajtimin me bursë të nxënësve të arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike, për vitin shkollor 2021-2022” shkarko
168 16.12.2021 “Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-30 Nëntor 2021” shkarko
169 23.12.2021 “Për dhënien e mandatit si anëtar i Këshillit të Bashkisë Lezhë Z. Valentin Frani” Shkarko
170 23.12.2021 “Për zgjedhjen e anëtarit që do të përfaqësojë Këshillin e Bashkisë Lezhë në Këshillin e Qarkut Lezhë, të z. Ernest Rakaj në vend të znj. Brunilda Tuku ” Shkarko
171 23.12.2021 “Për disa ndryshime në VKB-në nr. 119, datë 29.07.2021 “Për shpalljen e zgjedhjeve për kryesitë dhe kryetarët e fshatrave” të ndryshuar me VKB-në nr. 129, datë 30.08.2021” Shkarko
172 23.12.2021 “Për një shtesë në buxhetin e Bashkisë Lezhëpër vitin 2021” Shkarko
173 23.12.2021 “Për përdorim të fondit rezervë, për dhënie ndihme financiare z, M.D”” Shkarko
174 23.12.2021 “Për miratimin e kërkesës së Bashkisë Lezhë së bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor për akordimin e ndihmës financiare për dëmin e shkaktuar nga djegia e banesës të shtetasit V.P.N., banor në fshatin Zojs, Njësia Administrative Dajç, Bashkia Lezhë” Shkarko
175 23.12.2021 “Për trajtimin me bursë të nxënësve të arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike, për vitin shkollor 2021-2022” Shkarko
176 23.12.2021 “Për rishqyrtimin e bursave të nxënësve të viteve të ndërmjetme, të shkollës së mesme profesionale “Kolin Gjoka” Lezhë, për vitin shkollor 2021-2022” Shkarko
177 23.12.2021 “Për miratimin e Buxhetit për vitin 2022 dhe Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024” Shkarko
178 23.12.2021 “Për miratimin e Kalendatit të Përgatitjes së PBA-së 2023-2025 dhe të Buxhetit të vitit 2023” Shkarko
179 23.12.2021 “Për miratimin e linjave të transportit të nxënësve dhe mësuesve” Shkarko
180 23.12.2021 “Për ndryshimin e emërtimit të rrugës nr. 03100062, nga “Rruga Ura e Baqlit – Fishtë” në “Rruga Dom Jak Zekaj”” Shkarko
181 23.12.2021 “Për miratimin e sistemit të pikëzimit për programet sociale të strehimit” Shkarko
182 23.12.2021 “Për miratimin e vlerës maksimale të subvencionimit të qirasë, të nivelit të qirasë mesatare në treg të lirë” Shkarko
Copyright © 2024 — All rights reserved.