Nr. Datë Vendimi Link
1 01.02.2022 “Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-31 Dhjetor 2021” Shkarko
2 01.02.2022 “Për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike (Fondi 6%) për vitin 2022” Shkarko
3 01.02.2022 “Për miratimin e listës së të pastrehëve që përfitojnë subvencionim të qirasë për vitin 2022” Shkarko
4 01.02.2022 “Për miratimin e zgjedhjeve të anëtarëve të kryesisë dhe të kryetarit të fshatit Ungrej në Njësinë Administrative Ungrej” Shkarko
5 01.02.2022 Për një shtesë dhe ndryshim në V.K.Bashkiak nr.177, datë 23.12.2021 “Për miratimin e Buxhetit për vitin 2022 dhe PBA-së 2022-2024 Shkarko
6 01.02.2022 “Për miratimin e projektit “Përmirësimi i infrastrukturës rrugore për këmbësorët dhe biçikletat  në fshatin Ishull Lezhë”” Shkarko
7 01.02.2022 “Për miratimin e projektit “Ndërlidhja e turizmit përmes trashëgimisë kulturore dhe zgjidhjeve inteligjente në Lezhë dhe Gjakovë” Shkarko
8 01.02.2022 “Për miratimin e kërkesës së Bashkisë Lezhë, së bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor për akordimin e ndihmës financiare për dëmin e shkaktuar nga djegia e banesës së shtetases M.D. , banore në lagjen “Varosh”, Bashkia Lezhë” Shkarko
9 01.02.2022 “Për miratimin e kërkesës së Bashkisë Lezhë, së bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor për akordimin e ndihmës financiare për dëmin e shkaktuar nga djegia e banesës së shtetases J. Z. , banore në fshatin Gramsh, Njësia Administrative Dajç, Bashkia Lezhë” Shkarko
10 01.02.2022 “Për miratimin e nivelit të shpërblimeve në aktivitetet tematike kulturore-artistike dhe turistike” Shkarko
11 28.02.2022 “Per Dhenien e Mandatit si anetare e keshillit te Bashkise Lezhe Zj. Amanda Ndoka” Shkarko
12 28.02.2022 “Per perdorimin e fondit te kushtezuar per bllok-ndihmen ekonomike deri ne 6% per periudhen 01-31 Janar 2022” Shkarko
13 28.02.2022 “Per Emertimin e shkolles 9-vjecare Spiten, Njesia Administrative Zejmen, me emrin “NDUE KOLA” “ Shkarko
14 28.02.2022 “Per Miratimin e Buxhetit faktit per Vitin 2021 te Bashkise Lezhe” Shkarko
15 28.02.2022 “Per nje shtese ne VKB nr.177, date 23.12.2021 “Per miratimin e Buxhetit te vitit 2022″ dhe perdorimin e fondeve te termetit te trasheguara nga viti 2021” Shkarko
16 28.02.2022 “Per disa shtesa e ndryshime ne VKB nr. 157, date. 17.11.2021 “Per miratimin e nivelit te taksave, tarifave vendore per sherbimet publike dhe ato administrative, lehtesirat fiskale, strukturat e vjeljes se tyre dhe ato te vendosjes se penaliteteve ndaj kundra vajtesve” “ Shkarko
17 28.02.2022 “Per Miratimin e raportit per vleresimet dhe parashikimet afatmesme te te ardhurave per dy vitet para vitit buxhetor, vitin buxhetor 2022 dhe tre vitet e ardhshme buxhetore 2023-2025” Shkarko
18 28.02.2022 “Per miratimin e ndihmes financiare per Z. P. Z. Gj nga fondi i emergjences” Shkarko
19 28.02.2022 “Per miratimin e perfaqesuesve te njesise baze te qeverisjes vendore ne bordet e institucioneve arsimore” Shkarko
20 28.02.2022 “Per nje shtese ne VKB nr.177, date 23.12.2021 “Per miratimin e Buxhetit te vitit 2022″ dhe perdorimin e fondeve te trasheguara nga viti 2021” Shkarko
21 28.02.2022 “Per perdorimin e fondit te emergjences per mbulimin e shpenzimeve te strehimit (qirase se baneses) per familjes e Znj. A.F.L, pasi ka dale e pastrehe nga demtimi i baneses nga renia e gurit.” Shkarko
22 28.02.2022 “Per nje shtese e ndryshim ne buxhetin e Bashkise Lezhe per vitin 2022” Shkarko
23 28.02.2022 “Per Miratimin e Pageses se qirase sipas vleres se tregut te lire, per familjet e evakuuara nga banesat e tyre te demtuara nga termeti i dates 26 Nentor 2019” Shkarko
24 28.02.2022 “Per miratimin e kontrates ndermjet Agjencise Kombetare te Rinise (AKR) dhe Bashkise Lezhe per projektin “Qendra Rinore Lezhe” “ Shkarko
25 28.02.2022 “Per kalimin e fondit te miratuar nga Keshilli Bashkiak me vendimin nr. 177, date 23.12.2021 per buxhetin e vitit 2022, nga klubi sportiv “Beselidhja” tek Shoqatat Sportive sipas kerkesave te administruara ne Bashki” Shkarko
26 23.03.2022 “Per miratimin e listave te perfituesve per grante rikonstruksioni per shtepite individuale dhe banesa ne ndertesa (pallate) me shkalle demtimi DS1, DS2 dhe DS3” Shkarko
27 23.03.2022 “Per miratimin e listes se subjekteve perfituese per grante rindertimi per shtepite individuale dhe banesa ne ndertesa (pallate) me shkalle demtimi DS4 dhe DS5 sipas analizave te thelluara te institutit te ndertimit ne Bashkine Lezhe” Shkarko
28 04.04.2022 “Per perdorimin e fondit te kushtezuar per bllok-ndihmen ekonomike deri ne 6% per periudhen 01-28 Shkurt 2022” Shkarko
29 04.04.2022 “Per miratimin e tavaneve te shpenzimeve sipas programeve buxhetore per PBA-ne 2023-2025 (Faza e Pare) te Bashkise Lezhe” Shkarko
30 04.04.2022 “Per nje ndryshim ne VKB nr. 177, dt. 23.12.2021 “Per miratimin e Buxhetit te vitit 2022 dhe PBA-se 2022-2024” “ Shkarko
31 04.04.2022 “Per nje ndryshim ne V. K. Bashkiak nr.177, dt. 23.12.2021 “Per miratimin e Buxhetit per vitin 2022 dhe PBA-se 2022-2024” “ Shkarko
32 04.04.2022 “Per miratimin e planit te integritetit 2022-2024” Shkarko
33 04.04.2022 “Per miratimin e raportit te analizes se rrezikut dhe vleresimit te riskut te fatkeqesive natyrore, strategjise per zvogelimin e riskut te fatkeqesive dhe planit te emergjencave civile te Bashkise Lezhe” Shkarko
34 04.04.2022 “Per miratimin e kalimit ne pronesi, pa shperblim, te tokes bujqesore” Shkarko
35 04.04.2022 “Per miratimin e kalimit ne pronesi, pa shperblim, te tokes bujqesore” Shkarko
36 04.04.2022 “Per ndryshimin e emertimit te segmentit te rruges ne Ranen e Hedhun, nga “Riviera” ne “Hasan Zalli” “ Shkarko
37 04.04.2022 “Per emertimin e nje segmenti te rruges ne lagjem “Spital” ne qytetin e Lezhes “Ded Frrok Gjoka” “ Shkarko
38 19.04.2022 “Per Percaktimin e struktures se banimit per subjektet perfituese ne ndertesen (pallat) te rindertuar pas “Termetit te 26 Nentorit” ne lagjen “Skenderbeg” “ Shkarko
39 19.04.2022 “Per nje shtese ne buxhetin e Bashkise Lezhe per vitin 2022 dhe PBA-ne 2022-2024” Shkarko
40 19.04.2022 “Per nje ndryshim ne V. K. Bashkiak nr. 177, dt. 23.12.2021 “Per perdorimin e Buxhetit per vitin 2022 dhe PBA-se 2022-2024″ dhe perdorim te fondit te kontigjences” Shkarko
41 27.04.2022 “Per perdorimin e fondit te kushtezuar per bllok-ndihmen ekonomike deri ne 6% per periudhen 01-31 Mars 2022” Shkarko
42 27.04.2022 “Per disa shtesa e ndryshime ne VKB nr.157, dt. 17.11.2021 “Per miratimin e nivelit te taksave, tarifave vendore per sherbimet publike dhe ato administrative, lehtesirat fiskale, strukturat e vjeljes se tyre dhe ato te vendosjes se penaliteteve ndaj kundravajtesve” “ Shkarko
43 27.04.2022 “Per nje shtese e ndryshim ne buxhetin e Bashkise Lezhe per vitin 2022 dhe perdorimin e fondit te kontigjences, per mbulimin e shpenzimeve te paparashikuara ne buxhet” Shkarko
44 27.04.2022 “Per miratimin e kritereve dhe procedurave te perzgjedhjes se anetareve te Keshillit Vendor te Rinise si dhe menyres se organizimit dhe funksionimit te tij” Shkarko
45 04.05.2022 “Per miratimin e prioritetit per ndertimin e nje tregu per produktet bujqesore” Shkarko
46 04.05.2022 “Per perdorimin e Fondit te Kontigjences, per mbulimin e shpenzimeve te paparashikuara ne buxhetin e vitit 2022” Shkarko
47 04.05.2022 “Per fillimin e procedurave per ndryshimin e pergjegjesise se administrimit te prones nr. 95/11, e regjistruar ne kartelen e pasurive te paluajtshme me nr. vol. 4 fq. 60, zk. 1716, fshati Gjader, Indeks harte 84-C ne favor te Bashkise Lezhe” Shkarko
48 25.05.2022 “Per perdorimin e fondit te kushtezuar per bllok-ndihmen ekonomike deri ne 6% per periudhen 01-30 Prill 2022” Shkarko
49 25.05.2022 “Per nje shtese ne vendimin nr. 3 dt. 01.02.2022 per miratimin e listes se te pastreheve qe perfitojne subvencionim te qirase per vitin 2022” Shkarko
50 25.05.2022 “Per perdorim te fondit te emergjences per “Rehabilitimin i murit mbajtes, ne fshatin Spiten, Njesia Administrative Zejmen” Shkarko
51 25.05.2022 “Per miratimin e ndigmes financiare per shtetasit Z.E.P, Z.A.N dhe Z.Gj.N nga fondi i emergjences” Shkarko
52 25.05.2022 “Per lidhjen e marreveshjes se binjakezimit ndermjet Bashkise Lezhe, Shqiperi dhe Bashkise Büyükçekmece, Turqi” Shkarko
53 31.05.2022 “Per dhenien e pelqimit per lidhjen e marreveshjes se bashkepunimit ndermjet fondacionit “Firdeus” dhe Bashkise Lezhe per “Ndertimin e Seksionit 1, te pallatit 71, (ish BKT), ne Lagjen “Beselidhja”, Rruga “Luigj Gurakuqi”, te qytetit te Lezhes” Shkarko
54 13.06.2022 “Per nje ndryshim ne VKB nr. 177, dt. 23.12.2021 “Per miratimin e Buxhetit te vitit 2022 dhe PBA-se 2022-2024” Shkarko
55 13.06.2022 “Per disa shtesa e ndryshime ne VKB nr. 157, dt. 17.11.2021 “Per miratimin e nivelit te taksave, tarifave vendore per sherbimet publike dhe ato administrative, lehtesirat fiskale, strukturat e vjeljes se tyre dhe ato te vendosjes se penaliteteve ndaj kundravajtesve” Shkarko
56 13.06.2022 “Per pjesemarrjen e Bashkise Lezhe ne subjekte me kompetenca te perbashketa me qellim kryerjen e sherbimeve te furnizimit me uje te pijshem, grumbullimit, largimit dhe trajtimit te ujrave te ndotura” Shkarko
57 13.06.2022 “Per miratimin e prioritetit per “Financimin e shoqatave sportive te federuara me objekt futbollin” per te perfaqesuar Lezhen ne kompeticione kombetare dhe nderkombetare dhe per te nxitur te rinjte e talentuar ne futboll ne Bashkine Lezhe” Shkarko
58 13.06.2022 “Per nje ndryshim ne V.K.Bashkiak nr. 177, dt. 23.12.2021 “Per miratimin e Buxhetit per vitin 2022 dhe PBA-se 2022-2024” Shkarko
59 28.06.2022 “Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-31 Maj 2022” Shkarko
60 28.06.2022 “Për miratimin në parim të vënies në dispozicion të pasurive, fondit të pasurive të paluajtshme për mbështetjen e investimeve strategjike, ministrisë së Financave dhe Ekonomisë” Shkarko
61 28.06.2022 “Për një shtesë në vendimin nr. 3, datë 01.02.2022 “Për miratimin e listës së të pastrehëve që përfitojnë subvencionim të qirasë për vitin 2022” Shkarko
62 28.06.2022 “Për komisionimin e të miturit me iniciale P.L. në Qendrën Rezidenciale Karlo Akutis” Shkarko
63 28.06.2022 “Për një ndryshim në VKB nr. 177, datë 23.12.2021 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2022 dhe PBA-së 2022-2024” Shkarko
64 28.06.2022 “Për miratimin e buxhetit faktik për 4-mujorin e parë të vitit 2022” Shkarko
65 28.06.2022 “Për miratimin e PBA-së 2023-2025 të Bashkisë Lezhë (Faza e parë)” Shkarko
66 28.06.2022 “Për miratimin e marrëveshjes së partneritetit të Bashkisë Lezhë me Komunën e Gjakovës dhe Creative Business Solutions (CBS) për zbatimin e projektit”Ndërlidhja e turizmit përmes trashëgimisë kulturore dhe zgjidhjeve inteligjente në Lezhë dhe Gjakovë” Shkarko
67 28.06.2022 “Për ndryshimin e emërtimit të rrugës nr. 03160026, nga “Bërzana” në “Bërzana e Re” Shkarko
68 28.06.2022 “Për miratimin e listës së përdoruesve faktikë të tokës bujqësore” Shkarko
69 28.06.2022 “Për përfundimin e procedurave të privatizimit të banesave, të cilat kanë mbetur pa u regjistruar në ASHK” Shkarko
70 28.06.2022 “Për ndryshimin e emërtimit të rrugës nr. 03140075, nga “Pyjore” në “Gjon Dodë Marku”” Shkarko
71 28.06.2022 “Për miratimin e ndihmës financiare për z. E.Ll. nga fondi i emergjencës” Shkarko
72 28.06.2022  “Për lidhjen e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara dhe Bashkisë Lezhë për zbatimin e projektit “Forcimi i kapaciteteve të shërbimit shqiptar të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” (FKSHSHMZSH) Shkarko
73 28.06.2022 “Për përdorimin e metodologjisë LOD për alokimin e fondeve për organizatat e shoqërisë civile për fondin e miratuar për sportin, disiplina futboll me VKB nr. 58, datë 13.06.2022” Shkarko
74 28.06.2022 “Për një ndryshim në VKB nr. 177, datë 23.12.2021 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2022 dhe PBA-së 2022-2024”” Shkarko
75 28.06.2022 “Për një ndryshim në VKB nr. 177, datë 23.12.2021 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2022 dhe PBA-së 2022-2024”” Shkarko
76 06.07.2022 “Për miratimin e listave të subjekteve ankues të cilëve iu pranuar ankesa nga Komisioni i Ankimit për kategorinë DS4, DS5 të cilat kanë analizë të thelluar nga Instituti i Ndërtimit” Shkarko
77 06.07.2022 “Për miratimin e listës së subjekteve ankues për kategorinë DS1, DS2 dhe DS3 të cilëve iu është pranuar ankesa nga Komisioni i Ankimit” Shkarko
78 06.07.2022 “Për miratimin e listës së subjekteve përfituese për grante rindërtimi për banesa në ndërtesa (pallat) me shkallë dëmtimi DS4 dhe DS5 sipas analizave të thelluara të Institutit të Ndërtimit, në Bashkinë Lezhë dhe strukturës së banimit përkatëse” Shkarko
79 06.07.2022 “Për përcaktimin e strukturës së banimit për subjektet përfituese në ndërtesat (pallatet) të rindërtuara pas tërmetit të 26 nëntorit në lagjen Besëlidhja” Shkarko
80 06.07.2022 “Për një shtesë e ndryshim në Buxhetin e Bashkisë Lezhë për vitin 2022 dhe përdorim të fondit të emergjencës për “Rehabilitimin e murit mbajtës në rrugën e Spitalit Rajonal Lezhë” Shkarko
81 28.07.2022 “Për heqjen e mandatit si anëtar i Këshillit të Bashkisë Lezhë z. Ernest Rakaj” Shkarko
82 28.07.2022 “Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-30 Qershor 2022” Shkarko
83 28.07.2022 “Për një shtesë në VKB nr. 5, datë 28.01.2020 “Për miratimin e sistemeve të pikëzimit për programet sociale të strehimit”” Shkarko
84 28.07.2022 “Për miratimin e ndihmës financiare për shtetasit Gj.Ç dhe T.N nga fondi i emergjencës” Shkarko
85 28.07.2022 “Për miratimin e tavaneve të shpenzimeve sipas programeve buxhetore për PBA-në 2023-2025 (Faza e dytë) të Bashkisë Lezhë” Shkarko
86 28.07.2022 “Për miratimin e Planit të Shlyerjes së Detyrimeve të Bashkisë Lezhë” Shkarko
87 28.07.2022 “Për përdorimin e fondit të emergjencës për mbulimin e shpenzimeve të strehimit (qirasë së banesave) për 4 familje në fshatin Sukaxhi, Njësia Administrative Ungrej, pasi kanë dalë të pastreha si shkak i dëmtimit të banesave nga rrëshqitja e dherave” Shkarko
88 28.07.2022 “Për një ndryshim në VKB nr. 177, datë 23.12.2021 “Për miratimin e Buxhetit të vitit 2022 dhe PBA-së 2022-2024” dhe përdorim të fondit rezervë” Shkarko
89 28.07.2022 “Për autorizimin e Kryetarit të Bashkisë Lezhë për lidhjen e kontratës së grantit, angazhimin e burimeve financiare në parim për bashkëfinancimin, mbulimin e kostove të TVSH-së dhe mbulimin e kostove të mirëmbajtjes së info point-it për projektin “Zhvillimi i Turizmit në Lezhë” në kuadër të thirrjes “BE për bashkitë”, me referencë aplikimi : EU4M-CfP-2-A13” Shkarko
90 28.07.2022 “Për zgjedhjen e Kryetarit të Këshillit të Bashkisë Lezhë z. Ndue Luli” Shkarko
91 28.07.2022 “Për zgjedhjen e zv/kryetarit të Këshillit të Bashkisë Lezhë znj. Regjina Sokolaj” Shkarko
92 28.07.2022 “Për zgjedhjen e anëtarit që do të përfaqësojë Këshillin e Bashkisë Lezhë në Këshillin e Qarkut Lezhë të z. Gjin Kola në vend të z. Ernest Rakaj” Shkarko
93 29.08.2022 “Per perdorimin e fondit te kushtezuar per bllok-ndihmen ekonomike deri ne 6% per periudhen 01 – 31 Korrik 2022” Shkarko
94 29.08.2022 “Per miratimin e marreveshjes dhe pjesemarrjen e Bashkise Lezhe ne subjekte me kompetenca te perbashketa me qellim kryerjen e sherbimeve te furnizimit me uje te pijshem, grumbullimit, largimit dhe trajtimit te ujerave te ndotura” Shkarko
95 29.08.2022 “Per perdorimin e Fondit te Kontigjences, per mbulimin e shpenzimeve te paparashikuara ne buxhetin e vitit 2022” Shkarko
96 29.08.2022 “Per heqjen nga kontabiliteti i detyrimeve te prapambetura qe nuk justifikohen me dokumentacion financiar dhe ligjor” Shkarko
97 29.08.2022 “Per miratimin e listes se familjeve qe perfitojne subvencionimin e interesave te kredise per vitin 2022” Shkarko
98 29.08.2022 “Per miratimin e doreheqjeve te disa Kryetareve te Fshatrave” Shkarko
99 23.09.2022 “Për dhënien e mandatit si anëtar i Këshillit të Bashkisë Lezhë Z. Gjon Ndoci” Shkarko
100 23.09.2022 “Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-31 Gusht 2022” Shkarko
101 23.09.2022 “Për përdorimin e fondit të kontingjencës, për mbulimin e shpenzimeve të paparashikuara në buxhetin e vitit 2022” Shkarko
102 23.09.2022 “Për miratimin e PBA-së 2023-2025 të Bashkisë Lezhë (Faza e Dytë)” Shkarko
103 23.09.2022 “Për një shtesë dhe ndryshim në V.K.Bashkiak nr.177, datë 23.12.2021 “Për miratimin e Buxhetit për vitin 2022 dhe PBA-së 2022-2024” Shkarko
104 23.09.2022 “Për një shtesë e ndryshim në buxhetin e Bashkisë Lezhë për vitin 2022 dhe PBA-në 2022-2024” Shkarko
105 23.09.2022 “Për disa ndryshime në VKB nr. 177, datë 23.12.2021 “Për miratimin e Buxhetit për vitin 2022 dhe PBA-së 2022-2024” Shkarko
106 23.09.2022 “Për normat e harxhimit të karburantit dhe mbajtjes në punë dhe në gadishmëri për mjetet e Bashkisë Lezhë” Shkarko
107 23.09.2022 “Për miratimin e ndryshimit të emërtimit të rrugës nr. 03130037, në fshatin Patalej, Njësia Administrative Kolsh, nga rruga “Papa Gjon Pali II”, në rruga “Carmen Hernandez”” Shkarko
108 23.09.2022 “Për përcaktimin e strukturës së banimit për subjektet përfituese në ndërtesat (pallatet) të rindërtuara pas “Tërmetit të 26 Nëntorit” në lagjen “Gurra”” Shkarko
109 23.09.2022 “Për një ndryshim në VKB nr 161, datë 02.12.2021 “Për miratimin e pagave të administratës së Bashkisë, të njësive administrative, të institucioneve të varësisë, të punonjësve të njësive mbështetëse, të masës së shpërblimit mujor të këshilltarëve dhe kryetarëve të fshatrave për vitin 2022” Shkarko
110 23.09.2022 “Për përcaktimin e vendit të asgjesimit dhe grumbullimit të kadavrave të kafshëve në Bashkinë Lezhë “ Shkarko
111 31.10.2022 “Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-30 Shtator 2022” Shkarko
112 31.10.2022 “Për miratimin e nivelit të taksave, tarifave vendore për shërbimet publike dhe ato administrative, lehtësirat fiskale, strukturat e vjeljes së tyre dhe ato të vendosjes së penaliteteve ndaj kundravajtësve” Shkarko
113  31.10.2022 “Për miratimin e zbatimit të buxhetit faktik për 4-mujorin e dytë të vitit 2022 të Bashkisë Lezhë” Shkarko
114  31.10.2022 “Për disa ndryshime në V.K.Bashkiak nr. 177, datë 23.12.2021 “Për miratimin e Buxhetit për vitin 2022 dhe PBA-së 2022-2024” Shkarko
115  31.10.2022 “Për përdorimin e fondit të kontingjencës, për mbulimin e shpenzimeve të paparashikuara në buxhetin e vitit 2022” Shkarko
116  31.10.2022 “Për miratimin e marrëveshjes standarde midis Save the Children dhe Bashkisë Lezhë për projektin “Kënd lojrash” në shkollën 9-vjeçare “Marash Gjoni” Rrilë, Lezhë” Shkarko
117  31.10.2022 “Për miratimin e ndihmës financiare për znj. A.L. nga fondi i emergjencës” Shkarko
118  31.10.2022 “Për miratimin e ndihmës financiare për z. B.D. nga fondi i emergjencës” Shkarko
119  02.12.2022 “Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-31 Tetor 2022” Shkarko
120  02.12.2022 “Për miratimin Programit Buxhetor Afatmesëm 2023-2025 dhe Buxhetit Vjetor për vitin 2023” Shkarko
121  02.12.2022 “Për miratimin e listës së përdoruesve faktikë të tokës bujqësore” Shkarko
122  02.12.2022 “Për një shtesë në Vendimin nr. 3, datë 01.02.2022 “Për miratimin e listës së të pastrehëve që përfitojnë subvencionim të qirasë për vitin 2022”” Shkarko
123  02.12.2022 “Për përdorimin e fondit të kontingjencës, për mbulimin e shpenzimeve të paparashikuara në buxhetin e vitit 2022” Shkarko
124  02.12.2022 “Për miratimin e planit të aktiviteteve të Këshillit Bashkiak Lezhë për vitin 2023” Shkarko
125  02.12.2022 “Për disa ndryshime në VKB nr. 120, datë 29.07.2021 “Për miratimin e komisioneve të përhershme të Këshillit të Bashkisë Lezhë dhe përbërjes së tyre” Shkarko
126  02.12.2022 “Për shpalljen e zgjedhjeve për disa kryetarë të fshatrave” Shkarko
127  02.12.2022 “Për ndryshimin e emërtimit të rrugës nr. 03090010, nga “Dragiaj” në Gjon Kolë Prendi”” Shkarko
128  02.12.2022 “Për miratimin e ndihmës financiare për z. Z. P. D. nga fondi i emergjencës” Shkarko
129  02.12.2022 “Për miratimin e Gj. N. D. si subjekt përfitues për grante rindërtimi për banesa në ndërtesa (pallate) me shkallë dëmtimi DS4 dhe DS5 sipas analizave të thelluara të Institutit të Ndërtimit në Bashkinë Lezhë dhe strukturës së banimit përkatëse” Shkarko
130  02.12.2022 “Për një ndryshim në Vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 179, datë 23.12.2021 “Për miratimin e linjave të transportit të nxënësve dhe mësuesve” Shkarko
131  20.12.2022 “Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-30 Nëntor 2022” Shkarko
132  20.12.2022 “Për një shtesë e ndryshim në Buxhetin e Bashkisë Lezhë për vitin 2022 dhe përdorim të Fondeve të Rindërtimit” Shkarko
133  20.12.2022 “Për miratimin e nivelit të pagave të administratës së bashkisë, të njësive administrative, të institucioneve të varësisë, të punonjësve të njësive mbështetëse, të masës së shpërblimit mujor të këshilltarëve dhe kryetarëve të fshatrave” Shkarko
134  20.12.2022 “Për miratimin e Kalendarit të Përgatitjes së PBA-së 2024-2026 dhe të buxhetit të vitit 2024” Shkarko
135  20.12.2022 “Për një shtesë e ndryshim në Buxhetin e Bashkisë Lezhë për vitin 2022 dhe përdorim të fondit të akorduar për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura” Shkarko
136  20.12.2022 “Për përdorim fondi të emergjencës për blerje pako ushqimore për familjet e dëmtuara nga përmbytjet e reshjeve të shiut  më dt. 20.11.2022 në Njësitë Balldre, Blinisht, Dajç të Bashkisë Lezhë” Shkarko
137  20.12.2022 “Për miratimin e linjave të transportit të nxënësve dhe mësuesve” Shkarko
138  20.12.2022 “Për rishqyrtimin e bursave të nxënësve të viteve të ndërmjetme, të shkollës së mesme profesionale “Kolin Gjoka” Lezhë, për vitin shkollor 2022-2023” Shkarko
139  20.12.2022 “Për trajtimin me bursë të nxënësve të arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike, për vitin shkollor 2022-2023” Shkarko
140  23.12.2022 “Për miratimin e ndryshimit të vendimit Nr.139, datë 20.12.2022 “Për trajtimin me bursë të nxënësve të arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike, për vitin shkollor 2022-2023” Shkarko
141  28.12.2022 “Për një ndryshim të Vendimit nr. 140, datë 23.12.2022 “Për miratimin e ndryshimit të vendimit Nr.139, datë 20.12.2022 “Për trajtimin me bursë të nxënësve të arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike, për vitin shkollor 2022-2023” Shkarko

 

Copyright © 2024 — All rights reserved.