Vendimet e Këshillit Bashkiak Lezhë, Janar 2023

Nr.

Datë

Vendimi

Shkarko

1

31.01.2023

“Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-31 Dhjetor 2022”

Shkarko

2

31.01.2023

“Për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike (fondi 6%) për vitin 2023”

Shkarko

3

31.01.2023

“Për miratimin e Planit Social Vendor 2023-2025”

Shkarko

4

31.01.2023

“Për miratimin e listës së familjeve që përfitojnë subvencionimin e qirasë për vitin 2023”

Shkarko

5

31.01.2023

“Për një korrigjim në Vendimin nr. 141, datë 28.12.2022 “Për një ndryshim të Vendimit nr. 140, datë 23.12.2022 “Për miratimin e ndryshimit të vendimit Nr.139, datë 20.12.2022 “Për trajtimin me bursë të nxënësve të arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike, për vitin shkollor 2022-2023

Shkarko

6

31.01.2023

“Për ndryshimin e emërtimit të rrugës nr. 03110048, nga “Rreze” në “Mark Pal Gazulli”’

Shkarko

7

31.01.2023

“Për miratimin e hartës së përgjithshme të plazheve të lejuara në vijën bregdetare Shëngjin dhe Tale dhe vendbazimeve ujore për sezonin turistik veror 2023”

Shkarko

 

Vendimet e Këshillit Bashkiak Lezhë, Shkurt 2023

Nr.

Datë

Vendimi

Shkarko

8

21.02.2023

“Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-31 Janar 2023”

Shkarko

9

21.02.2023

“Për një shtesë në VKB nr. 120, datë 02.12.2022 “Për miratimin e PBA-së 2023-2025 dhe Buxhetit për vitin 2023” dhe përdorim të fondeve të tërmetit të trashëguara nga viti 2022”

Shkarko

10

21.02.2023

“Për një shtesë në VKB nr. 120, datë 02.12.2022 “Për miratimin e PBA-së 2023-2025 dhe Buxhetit për vitin 2023” si dhe përdorimin e fondeve të trashëguara nga viti 2022”

Shkarko

11

21.02.2023

“Për një shtesë në buxhetin e Bashkisë Lezhë për vitin 2023 dhe përdorim të fondit të akorduar për financimin e ofrimit të shërbimit të përkujdesit social në bashki”

Shkarko

12

21.02.2023

“Për miratimin e buxhetit faktik të Bashkisë Lezhë për vitin 2022”

Shkarko

13

21.02.2023

“Për miratimin e kërkesës për kalimin në përgjegjësi administrimi nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale tek Bashkia Lezhë, të objektit “Ish Materniteti Lezhë”, pasuria me nr. 3/51, 3/52, zona kadastrale 8632”

Shkarko

14

21.02.2023

“Për miratimin e nivelit të shpërblimeve të aktiviteteve tematike kulturore-artistike dhe turistike”

Shkarko

 

Vendimet e Këshillit Bashkiak Lezhë, Mars 2023

Nr.

Datë

Vendimi

Shkarko

15

29.03.2023

“Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-28 Shkurt 2023”

Shkarko

16

29.03.2023

“Miratimin e prioriteteve dhe projekteve per investime per vitin 2026 ne kuader te pergaditjes se Programit Buxhetor Afatmesem (PBA) 2024-2026”

Shkarko

17

29.03.2023

“Per miratimin e tavaneve te shpenzimeve sipas programeve buxhetore per PBA-ne 2024-2026 (Faza e I-re) te Bashkise Lezhe”

Shkarko

18

29.03.2023

“Per miratimin e ndihmes financiare per Z. N.L nga fondi i emergjences”

Shkarko

19

29.03.2023

“Për miratimin e plan-masave per parandalimin, menaxhimin dhe shuarjen e zjarreve ne pyje dhe kullota si dhe krijimin e njesive vullnetare te shuarjes se zjarreve per vitin 2023”

Shkarko

20

29.03.2023

“Per miratimin e listes se pjesshme paraprake te pronave te paluajtshme shteterore qe kerkohet te transferohet ne pronesi te Nj. Ad. Blinisht, Bashkia Lezhe, Qarku Lezhe”

 

Shkarko

21

29.03.2023

“Per miratimin e listes se pjesshme paraprake te pronave te paluajtshme shteterore qe kerkohet te transferohet ne pronesi te Nj. Ad. Ungrej, Bashkia Lezhe, Qarku Lezhe, per pasurine sipas inventarit me emertim Ranishte, Fshati Gjobardhaj dhe Fshati Kalivaç, Nj. Ad. Ungrej”

Shkarko

 

Vendimet e Këshillit Bashkiak Lezhë, Prill 2023

Nr.

Datë

Vendimi

Shkarko

22

25.04.2023

“Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-31 Mars 2023”

Shkarko

23

25.04.2023

“Për disa ndryshime në Vendimin e Këshillit të Bashkisë Lezhë nr. 133, datë 20.12.2022 “Për miratimin e pagave të administratës së bashkisë, të njësive administrative, të institucioneve të varësisë, të punonjësve të njësive mbështetëse, të masës së shpërblimit mujor të këshilltarëve dhe kryetarëve të fshatrave””

Shkarko

24

25.04.2023

“Për miratimin e dokumentit të rishikimit të Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Lezhë”

Shkarko

25

25.04.2023

“Për miratimin e ndihmës financiare për z. Ç.GJ. nga fondi i emergjencës”

Shkarko

26

25.04.2023

“Për miratimin e ndihmës financiare për z. A.S. nga fondi i emergjencës”

 

27

25.04.2023

“Për miratimin e ndihmës financiare për z. D.SH. nga fondi i emergjencës”

 

28

25.04.2023

“Për miratimin e ndihmës financiare për z. E.D. nga fondi i emergjencës”

Shkarko

29

25.04.2023

“Për miratimin e ndihmës financiare për z. M.T. nga fondi i emergjencës”

Shkarko

30

25.04.2023

“Për miratimin e ndihmës financiare për zj. N.M. nga fondi i emergjencës”

Shkarko

31

25.04.2023

“Për një ndryshim në Vendimin e KB nr. 120, datë 02.12.2022 “Për miratimin e PBA-së 2023-2025 dhe buxhetit për vitin 2023”

Shkarko

32

25.04.2023

“Për miratimin e listës së familjarëve të fëmijëve të projektit “Shërbimi Lëvizës për Fëmijët me Aftësi të Kufizuar” për mbështetje financiare”

Shkarko

33

25.04.2023

“Për përdorimin e fondit të emergjencës për mbulimin e shpenzimeve të strehimit (qirasë së banesave) për 4 familje në fshatin Sukaxhi, Njësia Administrative Ungrej pasi kanë dalë të pastreha si shkak i dëmtimit të banesave nga rrëshqitja e dherave”

Shkarko

 

 

Vendimet e Këshillit Bashkiak Lezhë, Maj 2023

Nr.

Datë

Vendimi

Shkarko

34

10.05.2023

“Për përdorimin e Fondit të Kontingjencës, për mbulimin e shpenzimeve të paparashikuara në buxhetin e vitit 2023”

https://lezha.gov.al/wp-content/uploads/2023/07/VENDIM-34-DATE-10.05.2023.pdf

35

10.05.2023

“Për miratimin e Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Programit të kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) dhe Bashkisë Lezhë, në kuadër të zbatimit të programit “Përmirësimi i Rezilencës së Komuniteteve””

https://lezha.gov.al/wp-content/uploads/2023/07/VENDIM-35-DATE-10.05.2023.pdf

36

10.05.2023

“Për miratimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim dhe Bashkisë Lezhë për ndërtimin e një stacioni të ri zjarrfikës në Bashkinë Lezhë në kuadër të projektit “Forcimi i Kapaciteteve të Shërbimit Shqiptar të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi””

https://lezha.gov.al/wp-content/uploads/2023/07/VENDIM-36-DATE-10.05.2023.pdf

37

10.05.2023

“Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-30 Prill 2023”

https://lezha.gov.al/wp-content/uploads/2023/07/VENDIM-37-DATE-10.05.2023.pdf

38

10.05.2023

“Për një shtesë në Vendimin nr. 4, datë 31.01.2023 “Për miratimin e listës së të pastrehëve që përfitojnë subvencionim të qirasë për vitin 2023””

https://lezha.gov.al/wp-content/uploads/2023/07/VENDIM-38-DATE-10.05.2023.pdf

39

10.05.2023

“Për përdorimin e fondit të emergjencës për financimin e projektit “Forcimi i Kapaciteteve të Shërbimit Shqiptar të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi””

https://lezha.gov.al/wp-content/uploads/2023/07/VENDIM-39-DATE-10.05.2023.pdf

 

Vendimet e Këshillit Bashkiak Lezhë, Qershor 2023

Nr.

Date

Vendimi

Shkarko

40

20.06.2023

“Per perdorimin e fondit te kushtezuar per bllok ndihmen ekonomike deri ne 6% per periudhen 01-31 Maj 2023

https://lezha.gov.al/wp-content/uploads/2023/07/VKB-nr-40-date-20.06.2023.pdf

1

26.06.2023

“Per ngritjen e komisionit te verifikimit te mandateve te keshilltareve te keshillit te Bashkise Lezhe”

https://lezha.gov.al/wp-content/uploads/2023/07/VKB-Nr-1-date-26.06.2023.pdf

2

26.06.2023

“Per vertetimin e mandateve te anetareve te keshillit te Bashkise Lezhe”

https://lezha.gov.al/wp-content/uploads/2023/07/VKB-nr-2-date-26.06.2023.pdf

3

26.06.2023

“Per ngritjen e komisionit te votimit per zgjedhjen e Kryetarit, zevendeskryetareve dhe perfaqesuesve te keshillit te Bashkise Lezhe ne Keshillin e Qarkut Lezhe”

https://lezha.gov.al/wp-content/uploads/2023/07/VKB-Nr-3-dte-26.06.2023.pdf

4

26.06.2023

“Per zgjedhjen e kryetarit te Keshillit te Bashkise Lezhe”

https://lezha.gov.al/wp-content/uploads/2023/07/VKB-nr-4-date-26.06.2023.pdf

5

26.06.2023

“Per zgjedhjen e zevendeskryetarit te Keshillit te Bashkise Lezhe”

https://lezha.gov.al/wp-content/uploads/2023/07/VKB-nr-5-date-26.06.2023.pdf

6

26.06.2023

“Per zgjedhjen e perfaqesuesve te Keshillit te Bashkise Lezhe ne Keshillin e Qarkut Lezhe

https://lezha.gov.al/wp-content/uploads/2023/07/VKB-nr-6-date-23.06.2023.pdf

Vendimet e Këshillit Bashkiak Lezhë, Korrik 2023

Nr.

Datë

Vendimi

Link

7

12.07.2023

“Per disa ndryshime ne vendimin nr. 54, date 28.04.2020 “Per miratimin e rregullores se Keshillit te Bashkise Lezhe””

Shkarko

8

12.07.2023

“Per miratimin e komisioneve te perhershme, te Keshillit te Bashkise Lezhe dhe perberjes se tyre”

Shkarko

9

12.07.2023

“Per heqjen e mandatit si anetar i Keshillit te Bashkise Lezhe, Z. Vinçens Tuku”

Shkarko

10

27.07.2023

“Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-30 Qershor 2023”

Shkarko

11

27.07.2023

“Për një shtesë në vendimin nr. 4, datë 31.01.2023 “Për miratimin e listës së të pastrehëve që përfitojnë subvencionim të qirasë për vitin 2023””

Shkarko

12

27.07.2023

“Për një shtesë e ndryshim në buxhetin e Bashkisë Lezhë për vitin 2023 dhe përdorim të fondit të akorduar për rritjen e pagave”

Shkarko

13

27.07.2023

“Për miratimin e pagave të administratës së bashkisë, të njësive administrative, të institucioneve të varësisë, të punonjësve të njësive mbështetëse, të masës së shpërblimit mujor të këshilltarëve dhe kryetarëve të fshatrave”

Shkarko

14

27.07.2023

“Për një ndryshim në VKB nr. 13, datë 21.02.2023 “Për miratimin e kërkesës për kalimin në përgjegjësi administrimi nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale tek Bashkia Lezhë, të objektit Ish Materniteti Lezhë, pasuria me nr. 3/51, 3/52, zona kadastrale 8632”

Shkarko

15

27.07.2023

“Për dhënien e dakortësisë për vijimin e procedurave për heqjen nga fondi pyjor kombëtar të sipërfaqes pyjore në pronësi të z. P.P, brenda territorit të Bashkisë Lezhë”

Shkarko

16

27.07.2023

“Për përdorimin e Fondit të Kontingjencës, për mbulimin e shpenzimeve të paparashikuara në buxhetin e vitit 2023”

Shkarko

17

27.07.2023

“Për një ndryshim në vendimin e KB nr. 120, datë 02.12.2022 “Për miratimin e PBA-së 2023-2025 dhe Buxhetit të vitit 2023”

Shkarko

18

27.07.2023

“Për miratimin e buxhetit faktik të Bashkisë Lezhë për 4-mujorin e parë të vitit 2023”

Shkarko

19

27.07.2023

“Për miratimin e PBA-së 2024-2026 të Bashkisë Lezhë (Faza e Parë)”

Shkarko

20

27.07.2023

“Për miratimin e tavaneve të shpenzimeve sipas programeve buxhetore për PBA-në 2024-2026 (Faza e Dytë) të Bashkisë Lezhë”

Shkarko

21

27.07.2023

“Për heqjen e mandatit si anëtare e Këshillit të Bashkisë Lezhë znj. Miranda Dodaj”

Shkarko

22

27.07.2023

“Për heqjen e mandatit si anëtare e Këshillit të Bashkisë Lezhë znj. Justina Gjushi”

Shkarko

23

27.07.2023

“Për heqjen e mandatit si anëtare e Këshillit të Bashkisë Lezhë znj. Xhovana Gjokhilaj”

Shkarko

Vendimet e Këshillit Bashkiak Lezhë, Gusht 2023

Nr.

Datë

Vendimi

Shkarko

24

30.08.2023

“Për heqjen e mandatit si anëtare e Këshillit të Bashkisë Lezhë znj. Kleventina Lleshi”

Shkarko

25

30.08.2023

“Për dhënien e mandatit si anëtar i Këshillit të Bashkisë Lezhë z. Shtjefen Lleshi”

Shkarko

26

30.08.2023

“Për heqjen e mandatit si anëtar i Këshillit të Bashkisë Lezhë z. Brahim Demi”

Shkarko

27

30.08.2023

“Për heqjen e mandatit si anëtare e Këshillit të Bashkisë Lezhë znj. Elodia Mali”

Shkarko

28

30.08.2023

“Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-31 Korrik 2023”

Shkarko

29

30.08.2023

“Për miratimin e Rregullores për ngritjen, funksionimin dhe ndërveprimin e Strukturave Komunitare në Bashkinë Lezhë”

Shkarko

30

30.08.2023

“Për një shtesë e ndryshim në buxhetin e Bashkisë Lezhë për vitin 2023 dhe përdorim të fondit të akorduar për rritjen e pagave”

Shkarko

31

30.08.2023

“Për një shtesë e ndryshim në buxhetin e Bashkisë Lezhë për vitin 2023 dhe përdorim të fondit të emergjencës për “Rindërtimin e urës në fshatin Kodër Mulliri, Njësia Administrative Shëngjin”

Shkarko

32

30.08.2023

“Për disa shtesa e ndryshime në Vendimin e KB nr. 120, datë 02.12.2022 “Për miratimin e PBA-së 2023-2025 dhe Buxhetit të vitit 2023”

Shkarko

33

30.08.2023

“Për përdorim fondi për mbështetje financiare për familjen e z. Alfred Deda”

Shkarko

34

30.08.2023

“Për një shtesë në Vendimin e Këshillit të Bashkisë Lezhë nr. 120, datë 02.12.2022 “Për miratimin e Buxhetit për vitin 2023 dhe të Programit Buxhetor Afatmesëm 2023-2025”

Shkarko

Vendimet e Këshillit Bashkiak Lezhë, Shtator 2023

Nr.

Datë

Vendimi

Shkarko

35

28.09.2023

“Për mosdhënien e mandatit si anëtare e Këshillit të Bashkisë Lezhë znj. Adelina Toma”

Shkarko

36

28.09.2023

“Për mosdhënien e mandatit si anëtare e Këshillit të Bashkisë Lezhë znj. Vera Deda”

Shkarko

37

28.09.2023

“Për mosdhënien e mandatit si anëtare e Këshillit të Bashkisë Lezhë znj. Flora Margjonaj”

Shkarko

38

28.09.2023

“Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-31 Gusht 2023”

Shkarko

39

28.09.2023

“Për një ndryshim në Vendimin e KB nr. 120, datë 02.12.2022 “Për miratimin e PBA-së 2023-2025 dhe Buxhetit të vitit 2023” dhe përdorim të fondit të kontingjencës”

Shkarko

40

28.09.2023

“Për miratimin e PBA-së 2024-2026 të Bashkisë Lezhë (Faza e Dytë)”

Shkarko

41

28.09.2023

“Për miratimin e Planit Tematik Vjetor të Këshillit të Bashkisë Lezhë për vitin 2024”

Shkarko

42

28.09.2023

“Për zgjedhjen e anëtarëve të kryesisë dhe të kryetarëve të fshatrave si dhe miratimin e lagjeve për çdo fshat në Bashkinë Lezhë”

Shkarko

43

28.09.2023

“Për përfundimin e procedurave të privatizimit të banesave, të cilat kanë mbetur pa u regjistruar në ASHK”

Shkarko

44

28.09.2023

“Për dhënie “Çertifikatë Mirënjohje”, z. Sami Hoxha”

Shkarko

 

Vendimet e Këshillit Bashkiak Lezhë, Tetor 2023

Nr.

Datë

Vendimi

Shkarko

45

31.10.2023

“Për dhënien e mandatit si anëtar i Këshillit të Bashkisë Lezhë z. Emirjon Mali”

Shkarko

46

31.10.2023

“Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-30 Shtator 2023”

Shkarko

47

31.10.2023

“Për miratimin e ndihmës financiare për shtetasit F.GJ.T., F.P.M. DHE I.R.K. nga fondi i emergjencës”

Shkarko

48

31.10.2023

“Për miratimin e përmbajtjes dhe modeleve të akteve për kundërvajtjet në pyje”

Shkarko

49

31.10.2023

“Për disa ndryshime në Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr. 120, datë 02.12.2022 “Për miratimin e PBA-së 2023-2025 dhe Buxhetit të vitit 2023”

Shkarko

50

31.10.2023

“Për miratimin e buxhetit faktik të Bashkisë Lezhë për 4 mujorin e dytë të vitit 2023”

Shkarko

51

31.10.2023

“Për një shtesë në Vendimin e Këshillit të Bashkisë Lezhë nr. 13, datë 27.07.2023 “Për miratimin e pagave të administratës së bashkisë, të njësive administrative, të institucioneve të varësisë, të punonjësve të njësive mbështetëse, të masës së shpërblimit mujor të këshilltarëve dhe kryetarëve të fshatrave”

Shkarko

52

31.10.2023

“Për miratimin e hartës së përgjithshme të plazheve të lejuara, vendbazimeve ujore dhe zonave të shërbimeve në vijën bregdetare Shëngjin dhe Tale për sezonin turistik veror 2024”

Shkarko

53

31.10.2023

“Për miratimin e Komisionit Qendror për Monitorimin e Zgjedhjeve të Strukturave Komunitare në Bashkinë Lezhë”

Shkarko

54

31.10.2023

“Për ndryshimin e emërtimit të rrugës nga “Çamëria” në “Zef Toma””

Shkarko

55

31.10.2023

“Për ndryshim dhe emërtim rrugësh në fshatin Gajush”

Shkarko

56

31.10.2023

“Për dhënien e titullit “Qytetar Nderi” z. Frano Kulli”

Shkarko

57

31.10.2023

“Për dhënien e titullit “Qytetar Nderi” z. Ismet Zusi”

Shkarko

58

31.10.2023

“Për dhënien e titullit “Qytetar Nderi” Z. Nikolin Ivanaj”

Shkarko

59

31.10.2023

“Për dhënien e titullit “Qytetar Nderi” Z. Marash Marku”

Shkarko

60

31.10.2023

“Për dhënien e titullit “Qytetar Nderi” Z. Qemal Minxhozi”

Shkarko

61

31.10.2023

“Për dhënien e titullit “Qytetar Nderi” Z. Salvator Gjeçi”

Shkarko

62

31.10.2023

“Për dhënien e dakordësisë për vijimin e procedurave për dhënie në përdorim me kontratë qiraje të sipërfaqes së fondit pyjor në pronësi të Bashkisë Lezhë, për ushtrimin e veprimtarive të parashikuara në legjislacionin në fuqi për pyjet”

Shkarko

63

31.10.2023

“Për mosmiratimin e liberalizimit të tarifave të ujit  të pijshëm, grumbullimit e largimit të ujërave të ndotura”

Shkarko

64

31.10.2023

“Për  miratimin e nivelit të taksave, tarifave vendore për shërbimet publike dhe ato administrative, lehtësirat fiskale, strukturat e vjeljes së tyre dhe ato të vendosjes së penaliteteve ndaj kundravajtësve”

Shkarko

 

Vendimet e Këshillit Bashkiak Lezhë, Nentor 2023

Nr.

Datë

Vendimi

Shkarko

65

30.11.2023

“Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-31 Tetor 2023”

Shkarko

66

30.11.2023

“Për miratimin e ndihmës financiare për shtetasin LL.G. nga fondi i emergjencës”

Shkarko

67

30.11.2023

“Për miratimin e ndihmës financiare për shtetasin A.D. nga fondi i emergjencës”

Shkarko

68

30.11.2023

“Për një ndryshim në Vendimin e Këshillit të Bashkisë Lezhë nr. 8, datë 12.07.2023 “Për miratimin e komisioneve të përhershme të Këshillit të Bashkisë Lezhë dhe përbërjes së tyre”

Shkarko

Vendimet e Këshillit Bashkiak Lezhë, Dhjetor 2023

Nr.

Datë

Vendimi

Shkarko

69

14.12.2023

“Për dhënien e mandatit si anëtare e Këshillit të Bashkisë Lezhë zj. Silvana Kastriot Kola”

Shkarko

70

14.12.2023

“Për miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2024-2026 dhe Buxhetit Vjetor për vitin 2024”

Shkarko

71

14.12.2023

“Për dhënien e dakortësisë për vijimin e procedurave për heqjen nga fondi pyjor kombëtar të sipërfaqes pyjore në pronësi private, për ndërtimin e resortit turistik nga kompania “Gjergji shpk””

Shkarko

72

14.12.2023

“Për përfundimin e procedurave të privatizimit të banesave, të cilat kanë mbetur pa u regjistruar në ASHK”

Shkarko

73

14.12.2023

“Për përfundimin e procedurave për kalimin në pronësi nga Bashkia Lezhë tek subjektet përfituese, të njësive të banimit në ndërtesën (pallat) në lagjen “Besëlidhja”, të rindërtuar për shkak të tërmetit”

Shkarko

74

14.12.2023

“Për miratimin e linjave të transportit të nxënësve e mësuesve, qendrave të grumbullimit e biletave””

Shkarko

75

27.12.2023

“Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-30 Nëntor 2023”

Shkarko

76

27.12.2023

“Për miratimin e vlerës maksimale të subvencionimit të qirasë, të nivelit të qirasë mesatare në treg të lirë për vitin 2023”

Shkarko

77

27.12.2023

“Për miratimin e Kalendarit të Përgatitjes së PBA-së 2025-2027 dhe të Buxhetit të vitit 2025”

Shkarko

78

27.12.2023

“Për një shtesë dhe ndryshim në buxhetin e Bashkisë Lezhë për vitin 2023 dhe përdorim të fondit të akorduar për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”

Shkarko

79

27.12.2023

“Për miratimin e zgjedhjes së anëtarëve të kryesive dhe të kryetarëve të fshatrave në Bashkinë Lezhë”

Shkarko

80

27.12.2023

“Për miratimin e bursave të nxënësve të regjistruar në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar, për vitin shkollor 2023-2024”

Shkarko

81

27.12.2023

“Për trajtimin me bursë të nxënësve të arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike, për vitin shkollor 2023-2024”               

Shkarko

82

27.12.2023

“Për rishqyrtimin dhe miratimin e bursave të nxënësve të viteve të ndërmjetme, të shkollës së mesme profesionale “Kolin Gjoka” Lezhë, për vitin shkollor 2023-2024”

Shkarko\

83

27.12.2023

“Për miratimin e marrëveshjes së përbashkët ndërmjet Bashkisë së Veronës dhe Bashkisë Lezhë për projektin “Rigjenerimi i hapësirës publike përmes krijimit të qendrave të integruara të sporteve për pjesëmarrjen e të rinjve” (RE-GEN), në kuadër të programit URBACT IV”

Shkarko

84

27.12.2023

“Për emërtimin e shkollës 9-vjeçare Pllanë me emrin “Ndue Smaçi”

Shkarko

85

27.12.2023

“Për dhënie “Çertifikatë Mirënjohje”, Z. Marjan Ndoja”

Shkarko

86

27.12.2023

“Për heqjen nga kontabiliteti i debitorëve që nuk justifikohen me dokumentacion financiar dhe ligjor”

Shkarko

 

Copyright © 2024 — All rights reserved.