Vendimet e Këshillit Bashkiak Lezhë, Janar 2024

Nr.

Data

Vendimi

Link

1

30.01.2024

“Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-31 Dhjetor 2023”

Shkarko

2

30.01.2024

“Për miratimin e kritereve për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike (fondi 6%)  për vitin 2024”

Shkarko

3

30.01.2024

“Për miratimin e listës së familjeve që përfitojnë subvencionimin e qirasë mujore për vitin 2024”

Shkarko

4

30.01.2024

“Për miratimin e ndihmës financiare për z. L.M. nga fondi i emergjencës”

Shkarko

5

30.01.2024

“Për miratimin e ndihmës financiare për znj. M.Gj. nga fondi i emergjencës”

Shkarko

6

30.01.2024

“Për një ndryshim në vendimin nr. 74, datë 14.12.2023 “Për miratimin e linjave të transportit të nxënësve e mësuesve, qendrave të grumbullimit e biletave””

Shkarko

Vendimet e Këshillit Bashkiak Lezhë, Shkurt 2024

Nr.

Data

Vendimi

Link

7

29.02.2024

“Për dhënien e mandatit si anëtar i Këshillit të Bashkisë Lezhë z. Elton Martin Bilani”

Shkarko

8

29.02.2024

“Për dhënien e mandatit si anëtar i Këshillit të Bashkisë Lezhë z. Argert Mark Perkola”

Shkarko

9

29.02.2024

“Për dhënien e mandatit si anëtar i Këshillit të Bashkisë Lezhë z. Erin Pjeter Gjoni”

Shkarko

10

29.02.2024

“Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-31 Janar 2024”

Shkarko

11

29.02.2024

“Për një shtesë në VKB nr. 70, datë 14.12.2023 “Për miratimin e PBA-së 2024-2026 dhe Buxhetit të vitit 2024” dhe përdorimin e fondeve të trashëguara të tërmetit nga viti 2023”

Shkarko

12

29.02.2024

“Për një shtesë në VKB nr. 70, datë 14.12.2023 “Për miratimin e PBA-së 2024-2026 dhe Buxhetit të vitit 2024” dhe përdorimin e fondeve të trashëguara nga viti 2023”

Shkarko

13

29.02.2024

“Për miratimin e ndihmës financiare për z. M.Gj. nga fondi i emergjencës”

Shkarko

14

29.02.2024

“Për trajtimin me bursë të nxënësve të arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike, për vitin shkollor 2023-2024”

 

15

29.02.2024

“Për miratimin e Programit të Transparencës për Bashkinë Lezhë”

Shkarko

16

29.02.2024

“Për miratimin e prioriteteve dhe projekteve për investime në kuadër të përgatitjes së PBA-së 2025-2027 dhe të Buxhetit të vitit 2025”

Shkarko

17

29.02.2024

“Për përfshirjen në prioritetet e vitit 2024 “ndërtimin e ujësjellësit për furnizimin me ujë të pijshëm  të fshatrave Mërqi dhe Rraboshtë”

Shkarko

18

29.02.2024

“Për dhënien e dakortësisë për vijimin e procedurave , për dhënien në përdorim me kontratë qiraje të sipërfaqes së fondit pyjor në pronësi të Bashkisë Lezhë, për ushtrimin e veprimtarive të parashikuara në legjislacionin në fuqi për pyjet”

Shkarko

19

29.02.2024

“Për ngritjen e këshillit të ri artistiko-kulturor dhe turistik, shpërblimin e anëtarëve të tijdhe miratimin e rregullores së financimit të projekteve kulturore-artistike dhe turistike në Bashkinë Lezhë”

Shkarko

20

29.02.2024

“Për disa ndryshime në Vendimin e Këshillit të Bashkisë Lezhë nr 13, datë 27.07.2023 “Për miratimin e pagave të administratës së bashkisë, të njësive administrative, të institucioneve të varësisë, të punonjësve të njësive mbështetëse, të masës së shpërblimit mujor të këshilltarëve dhe kryetarëve të fshatrave” i ndryshuar”

Shkarko

21

29.02.2024

“Për miratimin e raportit të vlerësimit dhe të parashikimit afatmesëm të të ardhurave”

Shkarko

22

29.02.2024

“Për miratimin e buxhetit faktik të Bashkisë Lezhë për vitin 2023”

Shkarko

23

29.02.2024

“Për një shtesë në VKB nr.70, datë 14.12.2023 “Për miratimin e PBA-së 2024-2026 dhe Buxhetit të vitit 2024” dhe përdorim të fondit të akorduar nga MSHMS”

Shkarko

 

 

Vendimet e Këshillit Bashkiak Lezhë, Mars 2024

Nr.

Datë

Vendimi

Link

24

28.03.2024

“Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-29 Shkurt 2024”

Shkarko

25

28.03.2024

“Për miratimin e ndihmës financiare për znj. P.N. nga fondi i emergjencës”

Shkarko

26

28.03.2024

“Për një shtesë në VKB nr. 70, datë 14.12.2023 “Për miratimin e PBA-së 2024-2026 dhe Buxhetit të vitit 2024” dhe përdorim të fondit të akorduar nga BE”

Shkarko

27

28.03.2024

“Për miratimin e tavaneve të shpenzimeve sipas programeve buxhetore për PBA-në 2025-2027 (Faza e Parë) të Bashkisë Lezhë”

Shkarko

28

28.03.2024

“Për miratimin e hapjes së kopshtit në lagjen “Besëlidhja” dhe emërtimin e këtij kopshti”

Shkarko

 

Vendimet e Këshillit Bashkiak Lezhë, Prill 2024

Nr.

Datë

Vendimi

Link

29

30.04.2024

“Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-31 Mars 2024”

Shkarko

30

30.04.2024

“Për miratimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) dhe Bashkisë Lezhë, në kuadër të zbatimit të programit “Përmirësimi i Rezilencës së Komuniteteve””

Shkarko

31

30.04.2024

“Për përfshirjen në prioritetet e vitit 2024 të investimit për “sistemimin, asfaltimin e rrugëve rurale për vitin 2024””

Shkarko

32

30.04.2024

“Për disa ndryshime në VKB nr. 70, datë 14.12.2023 “Për miratimin e PBA-së 2024-2026 dhe Buxhetit të vitit 2024” “

Shkarko

33

30.04.2024

“Për përdorimin e fondit të kontingjencës për mbulimin e shpenzimeve të paparashikuara në buxhetin e vitit 2024”

Shkarko

34

30.04.2024

“Për miratimin e kalimit me sipërmarrje të shërbimit të mirëmbajtjes së gjelbërimit për Bashkinë Lezhë”

Shkarko

35

30.04.2024

“Për miratimin e marrëveshjes së përbashkët ndërmjet Bashkisë Ugento dhe Bashkisë Lezhë për projektin “Flamuri blu - Rritja e bashkëpunimit ndërmjet institucionit privat dhe atij publik për një menaxhim efikas për ngritjen e kritereve të standardeve për çmimin e flamurit blu në rajon” ”

Shkarko

36

30.04.2024

“Për miratimin e rregullores për shfrytëzimin e hapësirave publike në Bashkinë Lezhë”

Shkarko

 

Copyright © 2024 — All rights reserved.