Vendimet e Kryetarit

DREJTORIA E

PROJEKTEVE STRATEGJIKE,

EVROPËS, MIGRACIONIT, DIASPORËS,

KOMUNIKIMIT     DHE      TRANSPARENCËS

 

Nr. Datë Vendimi/Urdhëri Dokumenti
1. Vendim Nr.304, datë 12.05.2023 “Për miratimin e Kalendarit të Konsultimeve Publike në Bashkinë  Lezhë, për periudhën Maj-Nëntor 2023”
2. Vendim Nr.213, datë 05.04.2023 “Për ndryshimin e vendodhjes së Qendrave të Votimit QV 0709/00, QV 0709/01, QV 0709/02, QV 0712/01  në Njesinë Administrative Shëngjin, për zgjedhjet e organeve të Qeverisjes Vendore datë 14.05.2023”.
3. Vendim Nr.171, datë 21.03.2023 “Për ndryshimin e vendodhjes së Qendrës së Votimit QV 0728/00 nga ambientet e lokalit Ardian Shtjefni, fshati Gjashë, të kalojë në shkollën 9-vjeçare Kolsh, në Njesinë Administrative  Kolsh, për zgjedhjet e organeve të Qeverisjes Vendore datë 14.05.2023”.
4. Vendim Nr.153, datë 10.03.2023 “Për vendosjen e materialeve propagandistike e edukuese dhe rregullat për afishimin e tyre gjatë fushatës zgjedhore”. Shkarko
5. Vendim Nr.99, datë 20.02.2023 “Për ndryshimin e vendodhjes së Qendrës së Votimit QV 0702 shkolla Zojs, në adresën Qendra Shëndetësore (Ambulanca) Zojs, për zgjedhjet e organeve të Qeverisjes Vendore datë 14.05.2023”. Shkarko
6. Vendim Nr.89, datë 14.02.2023 “Për ndryshimin e vendodhjes së Qendrës së Votimit QV 0765 shkolla Sukaxhi, në adresën Qendra Shëndetësore (Ambulanca) Kaluer, për zgjedhjet e organeve të Qeverisjes Vendore datë 14.05.2023”. Shkarko
7. Vendim Nr.546,

datë 22.11.2022

“Për bashkimin e Qendrës së Votimit 0722/0 me Qendrën e Votimit 0728/0, Qendrën e Votimit 0724/0 me Qendrën e Votimit 0723/0, në Njesinë Administrative Kolsh, për zgjedhjet e organeve të Qeverisjes Vendore, datë 14.05.2023”. Shkarko
8. Vendim Nr.547,

datë 22.11.2022

“Për ndarjen e Qendrës së Votimit 0717/0  në Njesinë Administrative Shëngjin, për zgjedhjet e organeve të Qeverisjes Vendore, datë 14.05.2023”. Shkarko
9. Vendim Nr.548,

datë 22.11.2022

“Për ndarjen e Qendrës së Votimit 0746/0  në Njesinë Administrative Shënkoll, për zgjedhjet e organeve të Qeverisjes Vendore, datë 14.05.2023”. Shkarko
10. Vendim Nr.549,

datë 22.11.2022

“Për ndarjen e Qendrës së Votimit QV 0734; QV 0736; QV 0737; QV 0738/0;  QV 0738/1; QV 0738/2; QV 0742/0 në Njesinë Administrative Lezhë, për zgjedhjet e organeve të Qeverisjes Vendore, datë 14.05.2023”. Shkarko
11. Urdhër Nr.607, datë 24.11.2022 “Për caktimin e nëpunësit ndërlidhës në Bashkinë Lezhë, për shkëmbimin e informacionit për çështjet zgjedhore me institucionet që kërkohen nga ligji në lidhje me zgjedhjet e organeve të Qeverisjes Vendore, datë 14.05.2023”. Shkarko

 

 

Nr. Datë Vendimi Dokumenti
1. Vendim Nr.446, datë 23.09.2022 “Për emërimin e anëtarëve të komisionit të vlerësimit për projekt-propozimet e marra në dorëzim në bazë të thirrjes së katërt publike, të organizatave të shoqërisë civile në Bashkinë Lezhë, për vitin 2022” Emerimi i anetareve te komisionit te vleresimit
2. Vendim Nr. 442, datë 20.09.2022 “Për emerimin e anetarit te OSHC-se ne komisionin e vleresimit per projekt-propozimet e marra ne dorezim ne baze te thirrjes se katert publike te organizatave te shoqerise civile ne Bashkine Lezhe per Vitin 2022” Vendim per emerimin e anetarit te OSHC-se
3. Vendim Nr.435, datë 13.09.2022 “Për miratimin e kalendarit të rishikuar të konsultimeve publike në Bashkinë Lezhë, për vitin 2022”. Kalendari i rishikuar 2022
4. Vendim Nr.405, datë 18.08.2022 “ Për miratimin e paketës së plotë në kuadër të thirrjes së katërt publike për projekt propozime në programin Reload” Paketa e plote-Thirrja e katert ReLOad

 

Copyright © 2024 — All rights reserved.